Prioriteringsråd for fordøyelsessykdommer under korona-pandemien

På vegne av styret i NGF, Eivind Ness-Jensen, Birgitte Seip og Mette Vesterhus (leder)

 

 

 


Styret i Norsk gastroenterologisk forening (NGF) ble kontaktet av Legeforeningen 17. mars 2020 for å gi innspill til «Fagspesifikke råd om prioritering – Råd som tilsidesetter enkelte av pasientrettighetene i dagens prioriteringsveileder for fordøyelsessykdommer» under korona-pandemien. Bakgrunnen var at Helsedirektoratet ba helseforetakene om «å kartlegge og iverksette tiltak for pasienter der en utsettelse av planlagt helsehjelp vil ha liten eller svært begrenset negativ konsekvens, samt å legge konkrete planer for hvilke pasienter som må utsettes dersom antall innleggelser med alvorlig syke øker (“reverse triage”)».

Styret i NGF ba om innspill fra sine interessegrupper, men grunnet kort varsel kom det kun tilbakemelding fra Interessegruppen for leversykdommer og Endoskopiutvalget.

Basert på disse innspillene utarbeidet styret i NGF prioriteringsråd for fordøyelsessykdommer under korona-pandemien (Se faksimile: Prioriteringsråd NGF 25.03.20).

Hovedutfordringene ved utarbeidelsen av rådene var at det ofte er liten sammenheng mellom symptomer og funn i fordøyelsessykdommene, en pasient kan for eksempel ha kreftsykdom uten alarmsymptomer eller funn ved klinisk undersøkelse/blodprøver, og henvisningene gir ofte ikke den informasjonen vi trenger for å gjøre en god vurdering.

Vi delte prioriteringsrådene inn i en oversikt over pasientgrupper/ tilstander som trenger særskilt ivaretagelse under pandemien, og hvilke faktorer som er assosiert med økt risiko for innleggelse ved disse tilstandene og forslag til tiltak.

Videre anga vi forslag til tiltak som kunne gjennomføres akutt, for eksempel omgjøring av konsultasjoner til telefonkonsultasjoner.

Vi ga også forslag til hvordan prioriteringsveilederen kunne endres under pandemien, med forslag til tiltak og nye frister, og hvordan kontrollene kunne håndteres.

Styret i NGF sendte inn forslag til hvordan smittevernet burde håndteres ved gastrointestinale endoskopier, inkludert bruk av åndedrettsvern ved påvist eller høy risiko for sars-cov-2-smitte. Hovedutfordringen her var at Folkehelseinstituttet og Verdens helseorganisasjon ikke hadde definert gastrointestinale endoskopier som aerosoldannende prosedyrer, slik at åndedrettsvern ikke ble ansett som nødvendig, i tillegg til at tilgangen på smittevernutstyr var begrenset. Styret i NGF baserte sitt innspill på flere internasjonale guidelines som alle anbefalte åndedrettsvern ved påvist eller høy risiko for sars-cov-2-smitte (1-9).

Styret er takknemlig for innspill og forslag til endringer på prioriteringsrådene og smittevernhåndteringen, og dette kan meddeles styret.

 

Referanser

 1. ESGE and ESGENA Position Statement on gastrointestinal endoscopy and the COVID-19 pandemic. Update 1 (18.03.2020)
 2. British Society of Gastorenterology, Joint Advisory Group on GI Endoscopy. GI Endoscopy Activity and COVID-19: Next steps. 26.03.2020 https:// www.bsg.org.uk/covid-19-advice/gi-endoscopy-activity-and-covid-19-next-steps/
 3. British Society of Gastorenterology, Joint Advisory Group on GI Endoscopy. Advice for Endoscopy Teams during COVID-19. 17.03.2020, update 22.03.2020
 4. Sociedad Española de Patologia Digestiva (SEPD) & Associación Española de gastroenterología. Recomendaciones generales de la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) y la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) sobre el funcionamiento en las unidades de endoscopia digestive y gastroenterología con motivo de la pandemia por SARS-CoV-2. 18.03.2020 https://sepd.es/storage/cid/Documento_consenso_SEPD_AEG.pdf
 5. Societée Francaise d’Endoscopie Digestive (SFED). Epidémie de COVID-19 : Recommendations en endoscopie digestive. https://www.sfed.org/ professionnels/actualites-pro/epidemie-de-covid-19-recommandations-en-endoscopie-digestive
 6. Federazione Italiana Società Malattie dell’Apparato Digerente. COVID-19: Consigli FISMAD per l’assistenza ai pazienti con malattie dell’apparato digerente e per gli operatori sanitari in Gastroenterologia. https://webaigo.it/download/20200403183652.pdf
 7. AASLD, ASGE, AGA, ACG. Joint Gastroenterology Society message: COVID-19 Use of Personal Protective Equipment in GI Endoscopy. https:// gi.org/2020/04/01/joint-gi-society-message-on-ppe-during-covid-19/
 8. American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE). Gastroenterology professional society guidance on endoscopic procedures during the COVID-19 pandemic. https://www.asge.org/home/advanced-education-training/covid-19-asge-updates-for-members/gastroenterology-professional-society-guidance-on-endoscopic-procedures-during-the-covid-19-pandemic
 9. Repici et al., Coronavirus (COVID-19) outbreak: what the department of endoscopy should know. Gastrointest Endosc. 2020 Mar 14. doi: 10.1016/j. gie.2020.03.019.

 

Prioriteringsråd – Norsk gastroenterologisk forening

Innspill til legeforeningen om «Fagspesifikke råd om prioritering – Råd om prioritering av helsehjelp for fordøyelsesykdommer i forbindelse med covid-19-epidemien.

Hovedutfordringen i gastromedisin er at det ofte er liten sammenheng mellom symptomer og funn. Det stiller store krav til henvisninger for å bidra til at sykehusene får den informasjonen de trenger for å legge en god utredningsplan.

I dokumentet under er det først laget en oversikt over pasientgrupper som trenger særskilt ivaretagelse, faktorer assosiert med økt risiko for innleggelse og forslag til tiltak. Deretter følger kapitlene i prioriteringsveilederen for fordøyelessykdommer, forslag til tiltak for de ulike gruppene. Det er enighet om at pasienter som har fått < 2 ukers frist bør prioriteres siden det da er mistanke om kreft, alvorlig funksjonstap ved utsettelse av vurderingen. Ved > 4 ukers frist er liten mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom. For de som har mellom 2 og 4 ukers frist er dette vanskelig å vurdere og det er under avsnittet og Prioriteringsveilederen, listet opp forslag til tiltak i forhold til denne gruppen.

Ad smittevern og tiltak på gastrolab, se også link: https://www.ueg.eu/news/news/news-details/article/covid-19-scientific-information-for-the-digestive-health-community/

Pasientgrupper, som trenger særskilt ivaretagelse.

Prioriteringsveilederen

Kapittel 2 Prioriteringsveilederen https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/fordoyelsessykdommer.

Hovedutfordringen er todelt:

 1. Gastromedisinske pasienter kan ha kreftsykdom uten alarmsymptomer og funn ved klinisk undersøkelse/ blodprøver
 2. Henvisninger gir ikke informasjonen vi trenger for å gjøre en god vurdering.

 

Praktiske forslag til tiltak – akutt.

 1. Konsultasjoner: Leger, sykepleiere vurderer og ringer pasienter satt opp til konsultasjon frem til påske. Alle konsultasjoner omgjøres til telefonkonsultasjon. Det må skives notat fra telefonkonsultasjonene og tas stilling til om videre oppfølgning avsluttes, utsettes eller må inn. Det må fremkomme tydlig hva som blir målsettingen med neste kontroll og hva som skal gjøres.
 2. IBD kontroller og infusjoner: Infusjoner må gå som planlagt. Andre IBD-kontroller behandles som over (vurdering ved telefonkonsultasjon).
 3. Skopier: Alle elektive skopier med frist > 2 uker (antatt pakkeforløp), øhjelps gastroskopier og ERCP går som planlagt (med smitteverntiltak, se eget dokument). Ullevål utreder alle med frist < 4 uker. Her må det tas lokale hensyn, det betyr mye hvilken kapasitet man har fra før.
 4. Vurdering av henvisninger må skje fortløpende og i henhold til prioriteringsveilederen. Forslag til nye frister i prioriteringsveilederen

 

Praktiske forslag til tiltak – endringer i prioriteringsveilederen

Se forslag til tiltak for hvert enkelt kapittel. I praksis er det forsvarlig å la de som har frist på 16 uker eller mer få doblet fristen. Når det gjelder kontroller er det listet opp nederst hvilke grupper man kan utsette kontrollene for.

Vennlig hilsen

Mette Vesterhus
Leder av Norsk Gastroenterologisk Forening
Overlege PhD | Gastroseksjonen | Haraldsplass Diakonale Sykehus
Mobil: 907 48 643 | Alt. E-post: [email protected]

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook