NORGE RUNDT. Gastroavdelingen ved Nordlandssykehuset, Bodø

Tekst: Ragnar Aasli.

Nordland fylke har 240 000 innbyggere og et areal større enn Belgia. Bodø med sine 50 000 innbyggere ligger midt i Nordland fylke. Byen er kjent for sine jagerfly, flymuseum og friske vindkast. Attraksjoner som Saltstraumen, Kjerringøy og kulturhuset Stormen har også satt Bodø på kartet.

Sykehuset

Nordlanssykehuset, Bødø.

Ålesund sykehus er ett av de fire sykehusene i Helse Møre og Romsdal HF. Sykehuset ble flyttet fra bysentrum i 1970 og 9 km østover.  Ålesund sykehus har ca 100.000 pasienter i sitt nedslagsfelt og har gruppe I-status i spesialiteten indremedisin og gruppe II-status i spesialiteten fordøyelsessykdommer.

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Primærområdene for helseforetaket er Salten (Bodø), Lofoten og Vesterålen med totalt 136 000 innbyggere.

avdelingen

Fra venstre: Heidi Soleng, Hilde Willassen, Arnt-Otto Myhre, Ragnar Aasli, Linda Karlsen, Anne Berit Sleipnes, Monica Knutsen, Magnhild Gangsøy Kristiansen, Cecilia Vold, Elin Malin, Bente Bekkavik, Kirsten Husby Tennfjord. (Klinikkoverlege Ragnar Breckan i egen ramme).

Gastromedisinsk seksjon i Bodø er organisert under Medisinsk klinikk hvor gastroenterologen Ragnar Breckan er klinikkoverlege. Medisinsk klinikk er godkjent som gruppe I-sykehus i indremedisin og har gruppe 2-status for spesialiteten fordøyelsessykdommer.

Magnhild Gangsøy Kristiansen er vår avdelingsoverlege og den eneste med PhD på seksjonen.

Vår seksjon har 4 overlegestillinger og 3 LIS-stillinger (én B-gren). Vi har for øyeblikket ingen LIS i B-gren, forøvrig er alle stillinger besatt. Overlegene går generelle indremedisinske vakter. I tillegg mottar vi et beredskapstillegg da det regelmessig er behov for vår grenspesifikke kompetanse utenom vakt.

Fire dager i uken starter vi dagen med generell indremedisinsk undervisning og deretter har vi et kort morgenmøte på gastrolab. Hver tirsdag morgen er det 45 minutter grenspesifikk undervisning på seksjonen. Vi har dialogmøte i lunsjen hver onsdag hvor f.eks. kompliserte pasientkasus diskuteres.

For noen år siden startet en omfattende på- og ombygging av sykehuset vårt som forhåpentligvis står ferdig i 2018. Dette har skapt utfordringer både når det gjelder drift og arbeidsmiljø, men situasjonen er nå i ferd med å bedre seg. I november 2014 flyttet gastrolab og dagenhet inn i nye lokaler. Sengeposten vår ligger imidlertid fortsatt i en eldre del av sykehuset og avstanden til gastrolab gir gode muligheter for mosjon.

Screen Shot 2015-10-22 at 15.05.16

Vår alltid velfylte sengepost (gjennomsnittlig beleggprosent i 2014 på 131 %) består av 8 senger som er samlokalisert med nyreavdelingen i den eldre R-fløya. På avdelingen har vi både gastroenterologi og generelle, indremedisinske problemstillinger. Det er høy ”turnover” på avdelingen og stort behov for beslutningskraft. LIS er ofte bundet opp med vakter og overlegene må dermed ta aktivt del i det daglige postarbeidet.

For oppegående pasienter som trenger heldøgnsopphold, benyttes ofte pasienthotellet som ligger nær sengeposten. Vi har også pasienter på observasjonsposten(A1), mens de sykeste gastropasientene plasserer vi på medisinsk overvåkning (B3) eller intensiv (B8).

Gastrolab ligger på plan 4 (K4) i den nye del av sykehuset. I samme etasje finner vi også poliklinikker for hud og revmatologi. På gastrolab har vi tre endoskopirom hvorav bare to er i regelmessig drift grunnet bemanningssituasjonen. I tillegg har vi et ano-/rektoskopirom som hovedsakelig brukes av gastrokirurgene. Vi har egne rom for pH/manometri og kapselendoskopi samt flere konsultasjonsrom hvorav et er utstyrt med et eldre UL-apparat som nok brukes for sjelden.

Arbeidsmiljøet på gastrolab er godt med erfarne og kompetente medarbeidere. Gastrokirurgene har faste skopidager mandag etter lunsj og fredager. Samarbeidet med gastrokirurgene fungerer godt og de er lett tilgjengelig hvis felles pasienter skal diskuteres. Vi har for øvrig faste IBD-møter hvor gastroenterolog, gastrokirurg og IBD-sykepleier er tilstede. Ukentlig er det også røntgendemonstrasjon hvor både gastromedisiner og kirurg deltar.

To dager i måneden har vi tilgjengelig stue på dagkirurgisk avdeling (K2) for endoskopi av pasienter som trenger narkose. Samme sted foregår barneskopier. Disse utføres hovedsaklig av barnelegene med hjelpepersonell fra gastrolab.

ERCP utføres av gastrokirurgene, og Bodø har nærmest fylkesfunksjon for denne undersøkelsen. Det utføres ca. 150 prosedyrer per år fordelt på 3 gastrokirurger.

Bente

IBD-sykepleier Bente Bekkavik.

Magnhild

Avedlingsoverlege Magnhild Gangsøy Kristiansen.

Vi har i flere år utført kapselendoskopi her i Bodø, men sendt opptakene til UNN for analyse. Ved nyttår fikk vi maskinvare til å vurdere våre egne undersøkelser og kompetansen øker gradvis. Det gjøres i nå gjennomsnitt ca. 2 kapselundersøkelser per uke.

24-timers pH-måling og øsofagusmanometri har vi utført i mange år. I 2013 fikk vi på plass HD-manometri etter at vårt gamle, vannperfunderte system (heldigvis) havarerte. Vi får henvist pasienter fra hele fylket og har dessverre for lange ventelister med opptil 2 års ventetid for uprioriterte pasienter.

I mange år har det blitt utført diverse pusteprøver ved avdelingen – de senere år hovedsakelig fruktosepusteprøve. Det viser seg at verdien av denne undersøkelsen er nokså begrenset, og undersøkelsen fjernes nå fra vårt repertoar.

Avdelingen har et godt samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog som hjelper oss i oppfølging og behandling av pasienter med ulike ernæringsmessige problemstillinger. Pasienter som diagnostiseres med cøliaki henvises alltid til KEF for kostholdsveiledningskurs.

På Lærings- og mestringssenteret holdes det jevnlig kurs for IBD-pasienter. Vi har foreløpig ikke noe kurstilbud for IBS-pasienter.

Dagenheten vår har fått fine lokaler i etasjen under gastrolab (K3). I tillegg til leverbiopsier og jerninfusjoner, håndteres pasienter som får biologisk behandling her. Hit kommer mange av henvendelsene fra disse pasientene utenom faste kontroller. IBD-sykepleier er en viktig brikke i driften av dagenheten. Dette gir økt kvalitet på behandlingen og avlaster oss leger i stor grad i en travel hverdag. IBD-sykepleier har for øvrig også egne polikliniske kontroller og sørger for blodprøver og riktig utfylt oppstartsskjema før biologisk behandling gis.Vi har også gastro-/infeksjonssykepleier som bistår i kontroll av hepatitt C-pasienter, kontrollerer og tar blodprøver av levertransplanterte samt møter andre pasienter som trenger spesiell oppfølging.

Nordlandssykehuset er det største sykehuset i fylket. Det er delvis manglende gastroenterologisk kompetanse ved flere av de mindre sykehusene i fylket. Dette betyr at vår avdeling ofte involveres i utredning og behandling av pasienter utenfor vårt primærområde. Dette gjelder i hovedsak pasienter med alvorlig leversvikt eller IBD.

Når vår kompetanse ikke strekker til, må vi henvise pasientene til et høyere omsorgsnivå. Pasienter med behov for EUS henviser vi til UNN. Rikshospitalet hjelper oss ved behov for bl.a. enteroskopi, behandlingskrevende fundusvaricer samt behandling og oppfølging av levertransplantasjonspasienter.

Det har som sagt vært en del driftsmessige utfordringer etter omorganisering og innflytting i nye lokaler høsten 2014.  Mangel på merkantilt personell har i perioder gått ut over administrering av ventelister og innkallinger. I skrivende stund har vi vel 1000 pasienter på venteliste til endoskopier og ikke god nok oversikt over hvilken prioritet alle disse pasientene skal ha. Pakkeforløpspasienter skyver på disse ventelistene. Vi er nå i ferd med å lage systemer som skal bedre dette, men det er et opplagt behov for økt bemanning skal vi holde ventetidene på et forsvarlig nivå.

Koloskopirom

Koloskopirom.

Avdelingen vår har fine lokaler, kvalifiserte medarbeidere og en hyggelig tone oss imellom. Vi har gode samarbeidspartnere og utfører de fleste gastroenterologiske prosedyrer. Mye kan likevel forbedres for å gi pasientene våre best mulig behandling i et fag som er i stadig utvikling.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook