Gastroseksjonen ved sykehuset i Arendal

Sørlandet sykehus HF består av tre sykehus i henholdsvis Arendal, ­Kristiansand og ­Flekkefjord. Befolkningsgrunnlaget til sykehuset i ­Arendal er i overkant av 100.000 og for begge Agder-fylkene 250.000. Det har alltid vært et godt og velfungerende samarbeid mellom de tre gastromedisinske miljøene på Sørlandet, med blant annet døgn­bemannet felles endoskopisk beredskapsvakt på tvers av fylkene, der det er 6-delt vaktordning med tre gastroenterologer fra Arendal og Kristiansand. Det er også etablert et årlig fagmøte for gastromedisin og gastrokirurgi, ­Skagerak Gastroforum, der også sykehusene i ­Telemark og Vestfold deltar.

Dagens aktivitet

Gastromedisinsk seksjon er etablert med en sengepost og en ­poliklinikk. Sengeposten har fire senger med daglig overbelegg. Det er kort liggetid på sengeposten med oppunder 900 døgn­pasienter i året. Seksjonen har 4.6 overlegeårsverk, samt to til tre LIS i utdanning. Alle stillingene er per i dag besatt. Det gjøres oppunder 4000 polikliniske konsultasjoner i året, hvorav 1800 koloskopier. Vi har svært høy egendekningsgrad. Det er et aktivt forskningsmiljø på Sørlandet sykehus og ved gastroseksjonen har vi to overleger med doktorgrad og en PhD-stipendiat. ­Seksjonen deltar aktivt med å inkludere pasienter i ulike nasjonale og ­inter­nasjonale studier.

Seksjonen fikk i 2009 status som gruppe 1-utdanningsinstitusjon etter «gammel ordning». Det utføres i dag alle relevante ­prose­dyrer for et gruppe 1-sykehus, inkludert de aller fleste endoskopi­prosedyrer med blant annet blokking, stenting, strikkligering av varicer, diatermikoagulasjon, APC, avansert polyppektomi og PEG-innleggelser. Nytt manometri- og 24-timers pH-­utstyr med impedanse kommer i løpet av kort tid. Det er aktiv bruk av transabdominal ultralyd og EUS med biopsitakning. I fjor ble det gjort 95 ERCP og et tilsvarende antall EUS-­undersøkelser. ­Pediatriske endoskopiske undersøkelser på Sørlandet gjøres alle i Arendal, med faste dager der det gjennomføres 10-14 ­endo­skopiske undersøkelser i narkose i løpet av en dag.

Gastroseksjonen er utstyrt med fire endoskopirom, samt flere rom til samtaler, ultralyd og manometri. Det er utstrakt bruk av ultralyd på poliklinikken, og vi jobber for å få enda et ultralydapparat. Vi har sykepleiedrevet IBD-poliklinikk, noe som både frigjør lege­ressurser og har bidratt til å heve både sykepleiernes kompetanse og engasjement for denne pasientgruppen. Vi arbeider for tiden med å systematisere IBD-oppfølgingen både på lege- og sykepleiersiden, i takt med at behandlingen av denne pasientgruppen stadig blir mer kompleks. 

Vi har etablerte pasientskoler for pasienter med cøliaki og IBD, og vi starter opp med IBS-skole fra høsten 2019. Dette er et tilbud med stor etterspørsel som vi opplever at våre pasienter verdsetter. 

Stående fra venstre: Overleger Geir Noraberg, Johan Holck-Steen, Ole Høie, Wolfgang Lindenburger, LIS Anita Rasmussen, spl ­Margot Kvikshaug, spl Yvonne Hagane og overlege Petter Hære. ­Sittende fra venstre: spl Evy-Ann Jonassen, spl Merete Askeland, LIS ­Magnus Krekvik, spl Kirsten Wold.

Utdanning 

Vi har det siste året forsøkt å øke utdanningskapasiteten, ­spesielt med tanke på at det vil bli behov for flere endo­skopører i ­forbindelse med utrulling av nasjonalt screeningprogram for ­colorektalcancer. Koloskopiopplæring av LIS gjøres etter ­prinsipper fra Endoskopiskolen, der flertallet av seksjonens overleger har deltatt på instruktørkurs i Oslo. Koloskopi­utdanningen forsøkes gjort systematisert og utdanningskandidater står flere ­måneder sammen med erfaren skopør. Utdanning tar tid og ressurser fra klinisk virksomhet, men prioriteres høyt. Vi forsøker, så langt det lar seg gjøre, dessuten å være to overleger sammen ved ERCP og lav-volum-prosedyrer (stentbehandling, EUS), av hensyn til å sikre et så høyt antall av disse prosedyrene som mulig for den enkelte lege. Seksjonen får gode tilbakemeldinger fra LIS og vi opplever en god rekruttering. 

Spl Merete Aslaksen, Overlege Petter Hære, overlege Wolfgang Lindenburger og spl Margot Kvikshaug.

Arendal og Aust-Agder

Arendal har 45.000 innbyggere og ligger i en region med store muligheter for friluftsliv, både til lands og til vanns. Byen hadde sin gullalder på 1880-tallet og var da landets fremste sjøfartsby, frem til krakket i 1886. Kort tid etter dette ble Det norske Arbeiderparti stiftet i Arendal.

Flere øyer ligger langs Arendals kystlinje, fra vest Hisøy og Tromøy, adskilt av Galtesund, og lengst i øst Flostaøya. Til sammen danner øyene i kommunen en fantastisk skjærgård. Kystlinjen og havområdet utenfor Arendal er vernet som nasjonalpark. Byen ble opprinnelig bygget på syv holmer og tidligere var det kanaler mellom holmene. Diskusjonen går stadig om byen bør grave opp en eller flere av de gjenfylte kanalene. Mye lokaltrafikk til sentrum går fremdeles via sjøveien og flere av kollegene ved sykehuset bruker byens ferger til og fra jobb. 

Arendalsuka har utviklet seg til å bli en stor nasjonal begivenhet i august hvert år. For øvrig er det flere festivaler og konserter i området hver sommer. Canal Street er byens jazz- og blues­festival. Hovefestivalen trakk til seg store navn og var en nasjonal musikk­begivenhet inntil for noen år siden, og festivalen gjennopp­står i 2019. Sommerstid har vi mange tilreisende til regionen, noe som merkes godt i forbindelse med ferieavvikling og redusert ­bemanning på avdelingen! 

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook