Gastromedisinsk poliklinikk, Ski sykehus

Av Linn Bernklev


Gastromedisinsk poliklinikk på Ski sykehus er en del av gastromedisinsk avdeling, ­Akershus universitets­sykehus (Ahus). Her er det godt å være, og vi er mange leger som ser frem til de dagene vi er satt opp her. Med en liten pause fra hverdagen uten ­telefon og de sedvanlige tidstyvene, får vi roen til å jobbe effektivt med endoskopi-­virksomhet.

Sykehusets historie*

I 1928 ble Ski Røde Kors Sykestue oppført. Sykestuen ble døpt om til Ski sykehus i 1970 da loven om sykehus kom og ble en del av daværende SiA (Sentralsykehuset i Akershus). I 1976 tok Akershus fylke over og bygde ut, og nåværende bygg sto klart i 1977, med 50 senger og 13 dagsenger, operasjonsavdeling og ­poli­klinikker. Fra år 2000 ble Follo-regionen lagt under Aker sykehus med nye helse­regioner. Siden 2011 har Ski sykehus igjen tilhørt Ahus. I ­september 2017 ble Ski sykehus kjøpt opp av Ski ­kommune og fremtiden var usikker. Forslag om et lokalt helse­senter ble ­fremmet, men man har foreløpig klart å bevare en del av driften med en avtale om at Ahus leier et større areal av kommunen, i første omgang for 10 år. Dette til glede for mange pasienter i Follo-regionen.

Staben på Ski: Irene Kristiansen, Siv Klæbo Nelson, Vigdis Larsen, Berit Berdal Djupvik, Seyoum Weyessa, Bente Holt, Roar Tonstad, Kine ­Rossi Arvesen, Aina Berg.

Staben på Ski: Irene Kristiansen, Siv Klæbo Nelson, Vigdis Larsen, Berit Berdal Djupvik, Seyoum Weyessa, Bente Holt, Roar Tonstad, Kine ­Rossi Arvesen, Aina Berg.

Ola Reiertsen (venstre) og Idar Lygren (høyre) hadde ikke ­anledning til å bli med på gruppebildet, men stilte villig opp senere.

Ola Reiertsen (venstre) og Idar Lygren (høyre) hadde ikke ­anledning til å bli med på gruppebildet, men stilte villig opp senere.

Gastrolab

Gastrolab på Ski sykehus består av 5 sykepleiere og 4 sekretærer i hel- og deltidsstillinger. Det er knyttet 4 pensjonerte leger til avdelingen, hhv 2 gastromedisinere og 2 gastrokirurger, som jobber i snitt 2 dager pr. uke. I tillegg kommer det 1 gastroenterolog fra Ahus 3 ganger i uka, dette går på rundgang blant leger i avdelingen (frivillig ordning). I tillegg har alle sykepleierne på Ski tilbud om å hospitere på gastrolab på Ahus, noe samtlige har benyttet seg av.

Laben består av 3 skopistuer, hvor den ene er relativt nyoppusset ifm. omleggingen i 2017. 2 leger betjener disse 3 stuene daglig, hvor man gjør gastro- og koloskopier om hverandre. I 2018 ble det gjort 1023 gastroskopier og 1155 koloskopier på Ski, i tillegg til at ­avdelingen er ansvarlig for alle pusteprøvene for hele Ahus. Det ­blir også gjort noe samtale-poliklinikk her.

Alle henvisninger til endoskopi blir rettet til Ahus, hvor overlegene vurderer de som kan sendes til Ski. Dette er typisk diagnostiske skopier og kontroller. Det er ikke anledning til terapeutisk øvre skopi på Ski som strikkligering eller blokking; ved behov sendes disse pasienter videre til Ahus. Store polypper fjernes heller ikke her, da man ikke har gastrokirurgisk akuttberedskap. Det er et fint samarbeid med avdelingen på Ahus om dette.

Ventelister/oppmøte

Tidligere var Ski sykehus primært et sted pasientene i Follo fikk komme. Nå har det blitt slik at alle pasientene som sogner til Ahus kan få et tilbud om å bli skopert på Ski, også de som bor nærmere Ahus. Ventetiden er betydelig kortere enn på Ahus. Problemet med mange uteblitte/avbestilte timer er allikevel til tider stort. De ansatte spekulerer i om det rett og slett blir for langt å reise for enkelte. I tillegg er det et tegn i tiden at man raskere blir henvist til en gastroskopi ved ikke-alarmerende plager, og i ventetiden har kanskje symptomene gått over. Man planlegger nå en omlegging i hvordan man vurderer henvisninger og vil forsøke å gå i gang med modellen fra Bærum med «åpen gastro», som et ledd i å redusere ventelistene og unngå for mange avbestillinger/uteblitte timer.

Opplæring

Nylig har vi tatt i bruk gastrolab på Ski for å drive opplæring av nye skopører. Pasientene som kommer hit passer ofte utmerket til opplæring, med forholdsvis enkle diagnoser. Sykepleierstaben har vært veldig positive til dette og lagt godt til rette for at dette lar seg gjøre. Vi starter nå også opp med å registere i Gastronet på Ski, sent men godt!

Kollegialt

I forbindelse med oppkjøp av sykehuset ble også kantinen nedlagt. Både leger, sykepleiere og sekretærer spiser derfor sammen på pauserommet på avdelingen. Dette bidrar til et godt miljø på avdelingen hvor det er lett å bli kjent med hverandre. De gode relasjonene som oppstår drar vi nytte av når man står på stue sammen. Hver torsdag har en av legene internundervisning for hele avdelingen, med fokus på endoskopiske temaer.

Gastrolab på Ski er svært viktig for driften på Ahus. Antall skopier i fremtiden blir ikke mindre, snart kommer screening, og vi håper å beholde denne avdelingen også fremover.

*informasjon om sykehusets historie er hentet fra facebook-siden til Ski Sykehus’ Venner.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook