Gastroseksjonen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen

Av: Mette Vesterhus

Haraldsplass Diakonale sykehus (HDS) er et av tre store ideelle sykehus i Norge og har det 12. største nedslagsfeltet i landet. Haraldsplass har ansvar for til sammen 145 000 innbyggere gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF, som lokalsykehus med akutt­funksjon innen indremedisin for en tredjedel av Bergens befolkning og flere omliggende kommuner. I tillegg har vi undervisnings- og forskningsaktivitet. Gastroseksjonen har nylig fornyet seg – parallelt med innvielsen av «Nye Haraldsplass».

Haraldsplass ligger vakkert til ved foten av Ulriken, delvis bak den karakteristiske alléen. Sykehuset tilbyr seksjonert spesialisthelsetjeneste innen alle indremedisinske spesialiteter, har spesial­kompetanse innen geriatri og regionsfunksjon innen lindrende ­behandling. De ulike bygningene vitner om sykehusets lange ­historie, som strekker seg tilbake til stiftelsen av Diakonisse­hjemmet i 1918. Vi er glade i våre tradisjoner, som husorkesteret vårt og legekoret Cor Insuff ved Medisinsk avdeling, som vi tror bidrar til den gode stemningen og samholdet i kollegiet.

«Nye Haraldsplass»

En ny fase ble innledet høsten 2018 da statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie åpnet det flotte nybygget i front av de historiske murbygningene. Det topp moderne nybygget karakteriseres av spennende ny arkitektur og nye teknologiske løsninger. Bygget huser alle sengeavdelingene med drøyt 100 medisinske sengeplasser og har hovedsakelig enerom med eget bad og moderne fasiliteter, hjemlig atmosfære og utsikt. Neste fase av bygge­prosessen er allerede i gang, og vi ser frem til flunkende ny skopienhet i 2020-21.

Sengepost og bemanning

Tunmodellen er en viktig del av det «nye» sykehuset, og gir større fleksibilitet med tanke på sengetall for den enkelte seksjon. Gastroseksjonen har sengetun som grenser opp mot endo- og infeksjonsseksjonens sengetun i en felles indremedisinsk ­etasje. I utgangspunktet er det 9-10 senger per tun. Enkeltrom for pasientene legger til rette for at prosedyrer i større grad vil kunne utføres på rommet i tiden fremover, som vil kunne lette trykket for en del prosedyrer på poliklinikken. Pasienter med behov av tettere overvåkning legges på vår medisinske halvintensivavdeling.

Seksjonen ledes med stødig hånd av Gunnar Horvei og har 3.5 aktive overlegestillinger, én LIS i B-grenstilling og én LIS i rotasjons­stilling; i tillegg deler vi turnusleger med resten av Medisinsk avdeling. To av overlegene har doktorgrad, én har delt arbeidssted mellom HDS og UiB. Prosedyrer på Gastrolab talte i 2018 1185 gastroskopier, 1226 coloskopier og 69 pH-­manometrier. Dagene er ofte hektiske og tilbringes til tider i ­spagat mellom ulike oppgaver på sengepost og poliklinikk/­gastrolab, men legene trives godt med de varierte arbeidsoppgavene. Det har i 2018 vært ­utskiftninger i staben i form av nye tilskudd og «naturlig avgang», og med økende ventelister i denne overgangs­fasen (med samtidig ombygging) er vi glade for å ha fått god hjelp fra en nyslått ­pensjonist. Rekrutteringen av en doktorgrads­stipendiat med spesialist­godkjenning innen rekkevidde kan også gi oss en nyttig buffer. Prognosene for befolkningsutviklingen i vårt nedslagsfelt peker oppover og indikerer muligheter for vekst for ­gastro­seksjonen vår.

Gastroseksjonen på Haraldsplass sykehus. Foran: Tove Norstrøm og Tove Husebø. Midten: Solomon Tefera, seksjonsoverlege Gunnar ­Horvei, Mette Vesterhus, Laila J. Johnsen. Bak: Elisabeth Isaksen, Trude C. Daleng, Guri Fossdal, Camilla Bondevik og Lars Olav G. Sandnes.

Gastrolab og poliklinikk

På Gastrolab har vi tre velutstyrte skopirom og et observasjonsrom. ERCP utføres på røntgenavdelingen. Akutte øvre GI-blødninger som krever endoskopi går på vakttid til Haukeland, bare et ­stenkast unna. Vi har nylig begynt å registrere coloskopier i GastroNet. På et multifunksjonelt prosedyrerom utfører vi bl.a. leverbiopsier, ascitestapping, pH-sondenedleggelser og manometrimålinger etc. Rommet deles med andre seksjoner, og kapasiteten er til tider noe sprengt. Ultralydapparatet vårt står her, men er mobilt og flyttes flittig rundt til poliklinikkrom ved behov. Vi har foreløpig ikke mulighet for leverelastografi, men har lagt inn ønske om ­oppgradering av ultralydutstyret vårt i budsjettet. Poliklinikken vår er en del av Medisinsk poliklinikk, i nær tilknytning til Gastrolab. Infusjonsbehandling med jern, infliksimab og annen biologisk behandling foregår her. Vi opplever et jevnt økende trykk på slik behandling og ser fortløpende på hvordan vi kan tilpasse driften for å bedre møte etterspørselen.

Kjent for god undervisning og opplæring

Vi er opptatt av å gi god veiledning, supervisjon og opplæring av våre unge kolleger. Vår LIS i B-grenstilling får tett supervisjon og oppfølging og blir raskt selvstendig endoskopør, med lett tilgang til bistand fra overlege. LIS i rotasjonsstilling får også anledning til opplæring i gastroskopi.

HDS har en viktig funksjon som undervisningssykehus for medisin­studentene ved UiB. Nærheten til UiBs undervisnings­lokaler og HUS legger til rette for et sømløst samarbeid rundt ­denne oppgaven. Vi tilbyr kurs og utplasseringsperioder fordelt over store deler av året, med utplassering ved Medisinsk avdeling for over 100 medisinstudenter årlig. Engasjerte kolleger står for bedside undervisning. Hovedansvaret for opplæring i anamnese­opptak, klinisk undersøkelse og journalskriving for medisin­studiet ved UiB er lagt til universitetsansatte ved vår avdeling, som har lang erfaring med slik klinikknær undervisning. Vi tror at pasientsammensetningen og nærheten mellom spesialitetene ved et sykehus av vår størrelse gir idéelle forhold for denne typen undervisning av våre fremtidige kolleger. Studentene gir oss gode tilbakemeldinger, og vi opplever oppgaven som givende. Kanskje klarer vi også å skape spiren til nye gastroenterologer?

Forskning på autoimmune leversykdommer

HDS ble tildelt tre av 24 doktorgradsstipend fra Helse Vests forskningsmidler 2019 og er dermed det sykehuset i regionen som fikk høyeste andel innstilte søknader. Én av de nye doktorgrads­stipendiatene er Guri Fossdal, som gjennom sitt prosjekt knyttes til Gastroseksjonen ved Haraldsplass sitt nye satsningsområde som knutepunkt for prospektiv, klinisk forskning innen autoimmune leversykdommer. Hun vil delta i oppbygging og drift av Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer. Prosjektet ble ­initiert av og drives i tett samarbeid med Norsk senter for PSC ved OUS-Rikshospitalet, men er forankret ved HDS, med overlege og førsteamanuensis Mette Vesterhus som prosjektleder. En mål­setning med prosjektet er å kartlegge sykdomsforløp og identifisere biomarkører for sykdomsaktivitet og prognose ved autoimmune leversykdommer. Som en klinisk viktig «bieffekt» ser vi for oss at prosjektet vil bidra til kvalitetsheving og harmonisering av opp­følging og behandling av disse pasientgruppene, slik enkeltpasienter og pasientforening etterlyser. Det er konkrete planer om oppstart ved en rekke sykehus i Helse Vest og Helse Sørøst i 2019, med planer om trinnvis utvidelse.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook