NORGE RUNDT: Gastroavdelingen ved Ålesund sykehus

Tekst: Christine Slinning. Overlege, gastromedisinsk avdeling Ålesund sykehus.

Jugendstilbyen Ålesund er som tatt ut av fantasiens verden! Ett mangfold av spir, tårn og vakre ornamenter på husfasadene og går man en tur opp til byfjellet Aksla og Fjellstua får man en panoramautsikt som man sent vil glemme!

Ålesund-sykehus

Aalesund sykehus

Ålesund sykehus er ett av de fire sykehusene i Helse Møre og Romsdal HF. Sykehuset ble flyttet fra bysentrum i 1970 og 9 km østover. Ålesund sykehus har ca 100.000 pasienter i sitt nedslagsfelt og har gruppe I-status i spesialiteten indremedisin og gruppe II-status i spesialiteten fordøyelsessykdommer.

Om avdelingen

Tor Qvigstad (som portretteres i dette nummeret av NGF-nytt) var den første spesialisten i gastroenterologi som begynte i Ålesund. Deretter kom Roar Tronstad som samarbeidet med Qvigstad i mange år. I 1995 kom Ragnar Eriksen tilbake fra grenspesialisering på Haukeland, og han tok raskt over jobben som seksjonsoverlege, en stilling han har beholdt stort sett siden. Etter som behovet for flere leger økte, kom overlege Dag Arne Lihaug Hoff fra Haukeland i 2002 og like etter overlegene Ingrid Prytz Berset og Christine Slinning tilbake fra spesialisering på Rikshospitalet. I desember 2014 kom også overlege Faris Majeed tilbake fra spesialisering på Haukeland i tillegg til ett år i England, hvor han lærte seg endoskopisk ultralyd.

Seksjonen har siden Qvigstads tid prioritert utdanning av nye endoskopører og er stolt over å ha utdannet våre egne overleger og derved sikret driften i fremtiden. Helt til for ti år siden lærte alle assistentleger å gastroskopere, men etter at kravet falt bort for spesialiteten indremedisin, og vi mistet en assistentlege, ble det vanskeligere. Vi har for tiden en LIS-lege i rotasjonsstilling på seksjonen. Alle LIS-leger får tilbud om å lære å skopere, og skopiprogrammet blir tilrettelagt dersom vi har en kandidat i opplæring.  Vi har for tiden en LIS-lege som er opplært i gastro- og koloskopi og som nå drar til gruppe I-sykehus for videre spesialisering. I tillegg lærer vi kommende gastrokirurger å skopere, da de fremdeles trenger det i spesialiteten.

Avdelingen har tre skopistuer og to kontor som brukes til konsultasjoner for sykepleiere og leger, samt til manometri og kapselendoskopi. Det er gastroenterologene som utfører skopiene, bortsett fra noen få pasienter som skal til gastric bypass og pasienter som stentes i øsofagus eller øvre GI. Det har vært tradisjon for at gastrokirurgene gjør ERCP i Ålesund og antallet har vært lavt i flere år. De senere årene har antallet ERCPer økt etter at det ble ansatt en ny gastrokirurg med kompetanse innen ERCP.  Avdelingen
utfører de fleste endoskopiske prosedyrer, unntatt ballongenteroskopi.

Vi-som-jobber-her_bildetekst-etterlyst

Fra venstre: Overlege Faris Majeed, overlege Ingrid Prytz Berset, seksjonsoverlege Ragnar Eriksen, sykepleier Inghild Standal, sykepleier Ragnhild Eilertsen, sykepleier Monika TranvÂg, sykepleier Mona Sunde Grytten, sykepleier Silje Myklebust, overlege Christine Slinning og overlege Dag Arne Lihaug Hoff. Sykepleierne Oddny Sulebakk og Synnove Herje var ikke tilstede da bildet ble tatt.

  

Forskning og utvikling

Dr. Eriksen har vært seksjonsleder siden han kom tilbake fra Bergen som nyutdannet spesialist. Denne jobben har han gjort på en forbilledlig måte. Han har sikret god rekruttering og skapt godt arbeidsmiljø både for leger og sykepleiere, noe som har kommet pasientene til gode. Han har alltid vært delaktig i avdelingens arbeid og samtidig veiledet stadig nye leger på sin vei mot faget. Han er en stor kapasitet innen gastroenterologisk ultralyd og har både ledet og vært medlem i den nasjonale interessegruppen for gastroenterologisk ultralyd. Han har stadig nye ultralydprosjekter på gang som han også publiserer.

Dr. Berset har vært en aktiv pådriver i arbeidet med å lage nasjonale retningslinjer for oppfølging og behandling av pasienter med inflammatoriske tarmsykdommer. Dette var et viktig arbeid som trygget behandlingen både for pasient og spesialist i den tiden de nye medikamentene ble ”breddet” til sykehusene. Det ble også laget nasjonale råd angående vaksinering og informasjon om mulig opportunistiske infeksjoner ved bruk av biologisk behandling. I flere år var hun leder av interessegruppen for IBD og nasjonal representant i ECCO fra 2008 til 2014. Hun arbeider stadig med ulike prosjekter for å standardisere og optimalisere behandlingen av IBD-pasienter i Norge, det siste er NOKBIL (Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler) og IBDNor.  Hun har i mange år vært medlem i spesialistkomiteen for fordøyelsessykdommer i Dnlf. I tillegg er hun medlem i LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid).

Dr. Hoff disputerte i 2010 med «Esophageal pain sensation during bag distention – biochemical or ischemic in origin?» og er nå ansatt i en 50 % prosjektstilling i Medisinsk klinikk, Helse Møre og Romsdal som forskerveileder i tillegg til 50 % klinisk arbeid på seksjonen. I løpet av det siste året har han publisert flere artikler, hatt abstract på UEGW og foredrag og verv både internasjonalt og nasjonalt.

Avdelingen deltar ellers i flere studier, både egeniniterte studier (Hepatitt C – ikke-invasiv vurdering av leverfibrose), studier som utgår fra ulike nasjonale (Norswitch) og internasjonale fagmiljø (PROREGAL) og firmainitierte. Dette er tidkrevende arbeid, men som vi mener er viktig for utviklingen av seksjonen.

Helseforetaket har nå tilsatt Faris Majeed som ny gastroenterolog, med m.a. kompetanse innen endoskopisk ultralyd (EUS). EUS planlegges startet ved avdelingen, men er ikke endelig vedtatt enda. Dette vil heve kvaliteten på våre tjenester innen pankreatologi og galleveissykdommer.

Avdelingen har hvert år kurs for pasienter med kroniske sykdommer – både cøliakiskole og IBD-skole. Kursene går over to dager og er blitt svært godt mottatt av pasientene. Kursene organiseres av spesialsykepleierne Mona Grytten (cøliaki) og Monica Tranvåg (IBD) som også har selvstendige konsultasjonspoliklinikk ukentlig. Avdelingen har egen infusjonspoliklinikk som er åpen to dager i uken. Seksjonen har ukentlig undervisning og en gang i året har vi MTU (medisinsk teknisk utstyrs)-dag med gjennomgang av alt utstyr: hvordan det virker og hva som er eventuelle faremomenter ved bruk. Vi planlegger oppstart av IBS-skole i løpet høsten i regi av sykepleier Synnøve Herje og håper at dette vil gi en del av pasientene mer kunnskap, og på sikt redusere behovet for koloskopi hos denne pasientgruppen.

Alt tidlig på 1990-tallet så et behov for et nært samarbeid med sekretærene, men først de siste 10 årene har vi hatt egne sekretærer lokalisert på gastrolab under ledelse av Bente Mattland. Hun og de hun har lært opp utgjør en styrke for seksjonen og en viktig faktor for en optimal pasienthåndtering.

shutterstock_154760336

Flott skue over jugendbyen, Aalesund.

Tid for endring

Som ved de fleste gastroseksjoner i landet er det et stort press på å få utført gastroskopier og koloskopier, og i løpet av den siste tiden har vi arbeidet med ulike prosesser for å få redusert ventelistene. Tidligere ble det bedt om supplerende opplysninger fra fastlege og dårlige henvisninger ble returnert, men etter at ansvaret for pasienten ble overlatt til spesialisthelsetjenesten, endret vi praksis. Dette har ført oss inn i en ond sirkel hvor ventelistene stadig øker til tross for at antall undersøkelser øker. For tiden er vi på vei tilbake til gamle vurderingsrutiner med tilbakemelding til fastlege ved manglende opplysninger og flere pasienter avvises der vi mener det ikke er god nok grunn til endoskopisk utredning. Vi følger de nasjonale retningslinjer for prioritering av søknader, og har god nytte av elektronisk stempel i vurdering av disse. Ved hvert månedsskifte blir ventelistesituasjonen analysert, og det blir vurdert mulige tiltak for å forhindre potensielle fristbrudd. Størst risiko for fristbrudd er i lavaktivitetsperiodene, særlig om sommeren. I løpet av høsten 2015 vil differensieringen mellom «rett» og «behov» falle bort, det vil da være av enda større betydning at ventelistene generelt er korte på permanent basis. Seksjonen har svært få reelle fristbrudd.

Opplæring av fastlege og pasient

Det er et stadig økende antall IBD-pasienter som følges ved poliklinikken. Dette skyldes endringer i behandlingen de siste ti årene med inntog av en rekke nye medisiner. Vi har etter hvert fått god kunnskap om de biologiske medisinene og ser at det er viktig og rett å innlemme pasient og fastlege i størst mulig grad i behandlingen. Dr. Berset har derfor laget standardiserte informasjonsskriv til pasient og fastlege for hvordan oppfølging og behandling av pasientene skal utføres. På denne måten ønsker vi å overlate en del av kontrollene til pasient og fastlege i fellesskap.

Vi takker for at vi får presentere vårt arbeidssted for NGF-nytt leserne og sender herved stafettpinnen videre.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook