Norge Rundt: Diakonhjemmet Sykehus

Av Njaal Stray

Diakonhjemmet-tabellSykehuset er beliggende på Vinderen i Oslo og er et sektorsykehus for 130.000 innbyggere i bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner. I tillegg er sykehuset regionssykehus for Helse Sør-Øst innen revmatologi og revmakirurgi. Diakonhjemmet er i vekst og med en spennende fremtid i sikte. Siden januar 2014 har Medisinsk og Kirurgisk avdeling daglig avlastet Akershus universitetssykehus (Ahus) med akuttpasienter.

Lars Semb, en pionér innen endoskopisk virksomhet i Norge, var gastrokirurg og begynte på Diakonhjemmet i første halvdel av 1970-tallet. I 1980 begynte Dagfinn Gedde-Dahl, sykehusets første spesialist i gastroenterologi. Dagens seksjonsoverlege Njaal Stray ble ansatt i 1986 og i 1992 kom overlege Ragnar Weberg som arbeidet frem til våren 2014.

Fra sommeren 2014 er bemanningen endelig styrket slik at vi i dag er 3 gastroenterologer, Jan Henrik Rydning og Jonas Koch, fra henholdsvis Ahus og Rikshospitalet. Da vår seksjonsoverlege snart tar sikte på nye utfordringer som pensjonist, begynner vi nå å se oss rundt etter en engasjert ny kollega. Teamet kompletteres av vår dyktige B-grenkandidat, for tiden Reidulf Stray-Pedersen som har planene klare for å bli ferdig spesialist ved Ullevål sykehus.

Fra starten av ble Gastrolab etablert på kirurgisk poliklinikk og betjent av sykepleiere ansatt der. I mange år var det de to gastroenterologene som var ansvarlig for det meste av aktiviteten. De senere årene har våre gastrokirurgiske kolleger avlastet oss, spesielt med koloskopi. Vi har i dag et meget nært og verdifullt samarbeid til stor glede for våre pasienter. Spesielt må man fremheve den oppfølging pasienter med nyoppdaget colorectal cancer får. Kirurg stiller alltid umiddelbart opp og tar hånd om pasienten der og da.

Diakonhjemmet-Sykehus-personale12 rutinerte sykepleiere arbeider i dag på kirurgisk poliklinikk og flere av dem er involvert i den endoskopiske virksomheten.

I avdelingens historie har det alltid vært stort fokus på endoskopisk virksomhet. ERCP-virksomheten har i mange år ligget i hendene til en person. Interessen for videre ERCP-virksomhet ved Diakonhjemmet er stor. Vi disponerer i dag en meget oppdatert gastrolab med 2 rom for koloskopi og 2 rom for gastroskopi. Nær alle typer endoskopiske prosedyrer utføres. Vår nære tilknytning til Oslo universitetssykehus har medført at kapselendoskopi og enteroskopi foreløpig ikke er blitt etablert.

Samtlige endoskopiske prosedyrer registreres i en lokal database som Ragnar Weberg var hovedansvarlig for å etablere. I tillegg deltar vi i Gastronet.

Diakonhjemmet var et av de første sykehusene i Norden som startet opp med IBD-sykepleierpoliklinikk. Evaluering etter ett års aktivitet viste meget god tilbakemelding fra pasientene. Nå 15 år senere har vi en veletablert IBD-poliklinikk hvor sykepleierne har egne konsultasjoner. Det er et godt samarbeid mellom lege og sykepleier for å gi pasienten den beste mulige oppfølging. IBD-sykepleier Ellen Vogt har vært aktiv med innlegg både på nasjonale og internasjonale møter. Hennes pionérprosjekt har medført at vi i mange år har hatt besøk av sykepleiere fra hele landet som har kommet for å hospitere og for deretter å starte opp på sine respektive sykehus. Ellen er dessuten landets N-ECCO representant. Hun har i tillegg i mange år drevet kurs i regi av Lærings- og mestringssenteret.

Senere er ytterligere en IBD-sykepleier, Hege Holt, blitt ansatt. Hun har hovedansvar for anti-TNF- og jerninfusjonsbehandlingen samt egne konsultasjoner.

Diakonhjemmet-Sykehus-gruppe

IBD-poliklinikken har fra starten av vært aktiv deltager i flere studier, blant annet IBSEN-studien. Nå er vi i gang med å inkludere pasienter til NOR-SWITCH studien.

Ved gastroseksjonen har vi et nært og svært verdifullt samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog og farmasøyt som fast deltar ved previsitt. Gastroseksjonen disponerer 10 senger på sengeposten.

Vår avdeling var tidlig ute med fecesinstillering, først i behandlingen av terapiresistent Clostridium difficile-kolitt. Senere er det også utført studie med slik behandling til pasienter med IBS, med vekslende suksess.

Fra 1995 er det blitt gjennomført en prospektiv studie på pasienter henvist for mistenkt okkult GI-blødning.

Avslutningsvis vil vi benytte anledningen til å takke våre kolleger i Osloområdet, spesielt gastrolab ved Oslo universitetssykehus, for det gode samarbeidet.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook