Norge Rundt: Gastromedisinsk seksjon, Sykehuset Telemark Skien

NorgeRundt-Telemark-faktaboksAv Jørn Paulsen

Gastromedisinsk seksjon, Sykehuset Telemark Skien, arbeider i krysningspunktet mellom å yte god gastromedisinsk service til sin lokal- og fylkesbefolkning, og å opprettholde høy aktivitet innenfor klinisk forskning. Forskningen gjøres på høyvolumfelt som kolorektal polyppsykdom, IBD, IBS og i tilknytning til kvalitetssikring ved endoskopi.

Tilbakeblikk

Historisk sett var gastroaktiviteten i Skien i stor grad dominert av kirurgisk avdeling, som på 70-tallet var ansvarlig for drift av gastrolab. Her må spesielt nevnes dr. Arne R. Rosseland, som fra 1972 var en pionér ved etablering fleksibel gastrointestinal endoskopi generelt, og fra 1974 av ERCP spesielt.

1980 ble formelt første seksjonsoverlegestilling ved gastromedisin opprettet og besatt av Jostein Sauar. Sammen med, Geir Hoff, som på dette tidspunktet allerede var dedikert endoskopør, utviklet og etablerte han parallelt seksjonen med bredt anlagt klinisk arbeid og klinisk forskning innen feltet forebyggende endoskopi ved IBD og kolorektal neoplasi. Dette arbeidet har i stor grad påvirket nasjonale retningslinjer vedrørende IBD-/polyppkontroller på dette feltet.

Telemark Polypp Studie fra 1983, som ble etablert av Geir Hoff, var faktisk verdens første randomiserte studie på endoskopiscreening for kolorektal neoplasi. Det ble benyttet fleksibel sigmoideoskopi, og senere utvidet til koloskopiscreening fra 1996 ved Espen Thiis-Evensen. Studier som har gitt viktig kunnskap på dette feltet, skjerpet interessen for å studere polyppscreening nærmere og munnet etter hvert ut i sigmoideoskopi-screeningprosjektet NORCCAP fra 1999–2001 i Telemark og Oslo.

Det pågående forprosjektet på et nasjonalt screeningprogram har vært ledet av Geir Hoff og Anita Jørgensen (tidligere leder for gastrolab i Skien).

Sistnevnte prosjekt bidro til økt interesse for kvalitetsaspektet ved endoskopi, noe som førte til etablering av Gastronet fra 2003. Her var Geir Hoff bærende kraft og etablerer. Dette kvalitetssikringsprosjektet er etterhvert etablert som et nasjonalt kvalitetsregister innen gastroenterologien i Norge. Med iherdig innsats fra Geir Hoffs side deltar nå ca. 25 sykehus i Norge samt sykehus i Sverige, Polen, Latvia og Island. Gastronet-sekretariatet holder hus i sykehusets lokaler i Skien.

Ovennevnte kliniske forskning har resultert i et stort antall publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrifter samt et høyt antall doktorgrader.

Gastroseksjonen i Skien har også vært en stor bidragsyter til IBSEN-materialet. Gert Huppertz-Hauss er engasjert som doktorgradsstipendiat i forbindelse med 20-årsmaterielet i denne studien.

Historisk sett har Telemark også hatt sine lokaliseringsdiskusjoner med sykehus i Skien, Porsgrunn, Notodden, Rjukan og Kragerø! Alle disse sykehusene har opprettholdt gastroenterologisk tilbud i varierende grad. Fra 1996 har all gastromedisinsk aktivitet på sentralsykehusnivå vært konsentrert til Skien. For tiden er det fortsatt betydelig aktivitet innen gastroenterologi ved de medisinske avdelingene på Notodden og i Kragerø, begge avdelinger tilhører formelt Sykehuset Telemark.

Gastromgjengen på Sykehuset Telemark Skien.

Gastromgjengen på Sykehuset Telemark Skien.

Dagens situasjon

Som sykehus for en lokalbefolkning på 120.000 og fylkesbefolkning på 165.000, har avdelingen parallelt med klinisk forskning hatt fokus på høy faglig standard i den daglige, travle kliniske virksomheten. Det er en selvfølge at vi har deltatt i den medisinsk-tekniske utviklingen med etablering av de fleste gastromedisinske diagnostiske og terapeutiske modaliteter. Foreløpig utfører vi imidlertid ikke kapselendoskopi (planlegges oppstartet) og enteroskopi. Fra 1999 har seksjonen hatt status som akademisk avdeling (gruppe I-utdanningsavdeling innen fordøyelsessykdommer).

Når det gjelder pionér-innsats, må det nevnes at avdelingen fra september 2008 var den første avdelingen i Norge som etablerte et såkalt «drop-in»-tilbud for gastroskopier. Dette ble utviklet og etablert ved daværende seksjonsleder Gert Huppertz-Hauss etter mønster fra et tilsvarende endoskopitilbud ved Universitetssykehuset i Örebro. Tilbudet ble svært godt mottatt lokalt, fra pasienter og fastleger. Dessverre er dette tilbudet foreløpig stilt i bero fra februar 2012 på grunn av kapasitets-/rekrutteringsproblemer. Et slikt tilbud burde i våre øyne vært gjenstand for en mer generell og prinsipiell diskusjon i fagmiljøet. Derfor var også vår skuffelse stor da Tidsskriftet valgte å ikke publisere vår presentasjon av tilbudet, samt foreløpige resultater.

Nå pensjonert seksjonsoverlege, Jostein Sauar, er fortsatt svært aktiv som endoskopør på engasjementbasis. Han har også vært en drivende kraft ved etablering av pasientskoler, i særdeleshet tilbudet med IBS-skoler. Dette tilbudet har han hjulpet med å etablere ved en rekke andre gastroseksjoner landet rundt. Som leder for NGFs interessegruppe for funksjonelle magetarm-lidelser, er han fortsatt brennende opptatt av feltet.

Staben ved gastromedisinsk seksjon STHF Skien består i dag av 5 overlegestillinger. To av overlegene har 50 % forskningspermisjon knyttet til Gastronet og IBSEN-prosjektet. Deltidsprofessorat II (Geir Hoff) er knyttet til avdelingen. To B-grenstillinger og to LIS-rotasjonsstillinger er tilknyttet avdelingen.

Seksjonen har prioritert et tett samarbeid med gastrokirurgisk seksjon. Dette samarbeidet har resultert i at den gastromedisinske sengeposten, med til sammen 10 senger, er samlokalisert med gastrokirurgisk sengepost. Gastromedisinsk og gastrokirurgisk poliklinikk er også samlokalisert – med de fordeler dette medfører – med pasientens beste som siktemål. Gledelig nok ser vi også at gastrokirurgene i økende grad ønsker å delta i endoskopiaktiviteten. Her har Arne R. Rosseland nedlagt et stort arbeid som regelmessig supervisor ved endoskopiopplæring av våre kirurgkollegaer.

Ukentlige tverrfaglige møter hvor gastromedisinere, gastrokirurger, onkolog, patolog og radiolog diskuterer aktuelle pasienter, (i særdeleshet alle med nydiagnostisert CRC) har høy prioritet, og har medført et svært raskt og veldefinert pasientløp fra diagnose til ferdigbehandlet kolorektal kreftsykdom. Denne innsatsen har vi høstet nasjonal anerkjennelse for.

Sykehuset Telemark Skien.

Sykehuset Telemark Skien.

Fremtiden

Utfordringene fremover er mange. Vi har i lengre tid erfart en bekymringsfull situasjon knyttet til rekruttering både av ferdige spesialister samt utdanningskandidater. Vi har tradisjonelt hatt svært gode kollegiale relasjoner og stor faglig entusiasme både hva gjelder klinisk arbeid samt klinisk basert forskningsaktivitet. Utfordringen er å opprettholde dette i en hverdag med stadig økende krav, lengre ventelister samt lavere terskel for klage-/skadesaker.

Klinisk forskningsaktivitet er basis for å opprettholde status som utdanningsavdeling, med mulighet for å utdanne våre egne gastroenterologer. Praktisk tilrettelegging som skal bidra til at vi beholder våre B-grenkandidater, også etter ferdig spesialisering, har høy prioritet.

Selv om mye av aktiviteten foregår i en knapt 20 år gammel bygningsmasse, er det en kontinuerlig prosess og utfordring å finne fysisk plass til nye og økende aktiviteter. Her er det økte behovet knyttet til IBD-gruppen som skal tilbys biologisk behandling, samt etablering av pasientskoler/sykepleiepoliklinikk inkludert som satsningsområder.

Tilslutt et hjertesukk! Medisinsk klinikk, og i særdeleshet gastroseksjonen, har i en årrekke vært uten mulighet til å tilby pasientene våre service ved en fast ansatt klinisk ernæringsfysiolog. Fra fagmiljøet har dette vært påpekt gang på gang, uten at det har blitt noen løsning på situasjonen. Dette er et stort savn for tilbudet til de indremedisinske, og i særdeleshet gastroenterologiske pasientene, i Telemark.

Overnevnte tiltross, vi ser optimistisk på fremtiden. Den faglige entusiasmen er høy med gode kollegiale forhold. Dessuten byr vakre Telemark på unike muligheter – friluftsliv og aktiviteter ved kysten og i fjellet – et rikt og variert kulturliv. Så vær velkommen til Skien og til Telemark!

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook