Norge Rundt: Gastroseksjonen i Harstad

Av: Magne Buset, Per Valle og Kåre Nordgård 

Innerst i Vågsfjorden ligger Harstad. En koselig liten by med 24.000 innbyggere og et sykehus fra 1977. Sykehuset på Kaarbøjordet har siden den gang vært et kjært lokalsykehus som befolkningen i området har støttet opp om.

Ledende i Nord-Norge

Gastromiljøet på Harstad sykehus har alltid ligget i front i Nord-Norge når det gjelder å ta i bruk nye metoder. Den første gastroskopien ble foretatt allerede i 1974 på det gamle sykehuset av overlege Per Bjark. Samme mann startet også opp med diagnostisk laparoskopi. Han var indremedisiner og vanligvis var det kirurger som foretok dette inngrepet. Noe senere på 1970-tallet startet kirurgen Glen Thorsen opp med coloskopier og ERCP. Overlege Kåre Nordgård kom til medisinsk avdeling i 1981 og han begynte med injeksjonsbehandling av blødende magesår noe som den gang var kontroversielt her nord. Den første pasienten som fikk Remicade i Nord-Norge var også en av våre pasienter.

Oppgavene for gastromiljøet ble stadig flere og behovet for godt utdannet hjelpepersonell økte. Medisinsk og kirurgisk avdeling gikk derfor tidlig på 1980-tallet sammen og fikk etablert en felles gastrolab med fast personale administrert av medisinsk avdeling. Dette har siden fungert utmerket og gitt et fruktbart samarbeid mellom gastrolegene på de to avdelingene til beste for pasientene.

Sykehuset fra baksiden (Foto: Jan Fredrik Frantzen).

Som sikkert alle andre plasser har også medisinsk avdeling hos oss gradvis fått redusert sitt sengetall opp gjennom årenes løp og har for øyeblikket 30 medisinske senger. Avdelingen huser også en palliativ enhet med 3 sengeplasser, en dagbehandlingsenhet, og deler intensivavdeling med kirurgene. Medisinsk avdeling har også en veldrevet poliklinikk og også IBD-sykepleier med egen poliklinikk under veiledning fra gastroenterologene for Morbus Crohn/ulcerøs kolitt pasienter samt oppfølging av Hepatitt C-behandling.

Gastroseksjonen disponerer 7 senger på sengeposten. All den tid vi er en bred generell medisinsk avdeling er som oftest ikke bare gastropasienter som ligger der, men hummer og kanari av infeksjon, geriatri, nevrologi, lungemedisin om mye mer. Vi har lagt mye arbeid i å skolere sykepleierne på gastrosengegruppa i faget, innarbeide prosedyrer og rutiner. En stor utfordring over de siste få årene har imidlertid vært litt for stor utskifting i personalet der slik at man av og til får en ”rykk tilbake til start” følelse når man endelig opplever å ha kommet i havn.

God opplæring og faglig tyngde

Den første lærings- og mestringsskolen for IBD-pasienter arrangerte våre gastrosykepleiere allerede i 2002 og dette drives nå i samarbeid med Lærings og Mestrings senteret på sykehuset. Vi har pasientskoler for ulcerøs kolitt, Morbus Crohn og IBS. Vi prøver å få til minimum et tilbud i året for hver av disse tre diagnosegruppene. Vår IBD-sykepleier er primus motor i alle fall for IBD-skolene, men i tillegg til IBD-sykepleier og gastroenterologene knytter vi også til oss andre faggrupper slik som ernæringsfysiolog, NAV, pasientforeningen LMF, Norilco og faktisk sykehuspresten. Ikke mest fordi han er prest men fordi han er fantastisk til å kommunisere med pasienter med kronisk sykdom.

Både overlegene og assistentlegene går generelle indremedisinske vakter og må dermed beherske det meste. Det er to overlegestillinger i gastro. Disse innehas av Per Valle; som også er avdelingsoverlege for hele medisin; og Magne Buset.

Harstad by (Foto: Google.no).

Per Valle har nettopp fått godkjent sin PhD-avhandling om H. pylori basert strategier for seleksjon av pasienter til gastroskopi og har når dette leses forhåpentligvis kommet seg vel igjennom både disputas og doktorgradsmiddag på en hederlig måte. Han har vært avdelingsoverlege siden 2007. For øvrig er han ivrig musiker i rockeband, men er også ivrig friluftsmann og å finne oppe på tindene så langt tida strekker til.

Magne Buset er opprinnelig fra Ålesund, kom til det som den gang het Harstad Sykehus i turnustjeneste i 1997 og har siden blitt værende, bortsett fra gruppe 1 tjenesten i Tromsø 2004-2006. Han samler trådene for hele seksjonen, legger planer og gjør mye klinisk arbeid. En god gammeldags hverdagshelt.

Videre har vi en utdanningskandidat B-gren gastro og en rotasjonsassistent lege. På vårt sykehus er det alltid god stemning og samarbeid mellom medisin og gastrokirurgene. Veien er kort mellom etasjene og byråkratiske hindringer finnes knapt. Kirurgene trenger oss og vi trenger dem og samarbeidet fungerer godt. Når vi spør hverandre om hjelp til å få pasienter vurdert/skopert/operert, er ofte oppfølgingsspørsmålet etter at problemstillingen er presentert: ”Er han fastende nå da?”.

Fra v.: Siri Martinsen – LIS B-gren gastro, Nita Moore – LIS rotasjonslege gastro, Per Valle – gastroenterolog – avdelingsoverlege, Magne Buset – gastroenterolog – seksjonsoverlege gastrolab, Kåre Nordgård – pensjonert gastroenterolog – tidligere avd.overlege –gastroavds. ”stamfar”.

Organisering av arbeidet

Ved gastrolab starter dagen som oftest kl 07:45 for sykepleierne med klargjøring og presis klokka 08 er det i gang med skopiene. Som oftest er Magne Buset eller B-gren ass.legen i gang da og prioriterer det foran avdelingens morgenmøte for å holde ”produksjonen” som det heter nå til dags oppe. Etter omorganiseringen og innlemmingen av Harstad Sykehus i UNN-systemet har vår medisinske avdeling beholdt sin status som avdeling med egen avdelingsoverlege. En slik ordning synes vi er viktig for sykehuset, men for gastroenterologien sin del er også ulempene åpenbare da altså mer enn en halv gastroenterolog stilling ”faller bort” i bare administrativt arbeid.

Gastrolab ligger lokalisert sammen med medisinsk poliklinikk i 1.etg. Enheten er liten, men veldrevet og effektiv med om lag 2000 endoskopiske prosedyrer i året. Hos oss driver også gastrokirurgene med endoskopier på sine pasienter og står for om lag 20 % av aktiviteten på gastrolab. Enheten har kun 2,8 sykepleierstillinger og intet kontorpersonale. Dermed har sykepleierne også hånd om alle innkallinger, venteliste administrering og telefoner fra pasienter og andre. Fordelen er at de da har stålkontroll over det hele, ulempen at arbeidspresset kan bli stor med alle disse tilleggsfunskjonene ved siden at det rent praktiske rundt scopiene. Disse 2,8 stillingene er fordelt på 4 hoder. Vi forsøker så lang det er mulig å kjøre med to endoskopistuer i full drift 3 dager i uken. De øvrige dagene har vi enten gastro eller koloskopiprogram.

Fra v.: Line Alvestad – IBD sykepleier, Sølvi Nordvik Olsen – spes.spl gastrolab, Hege Mikalsen – sykepleier gastrolab, Andrè Karlsen – sykepleier gastrolab.

Mange utfordringer

Selv om vi er et lokalsykehus har vi et bredt utvalg av tilbud også innen terapeutisk endoskopi. Vi har klart til tross for trange økonomiske tider å opprettholde et bra nivå på utstyret vårt. Seksjonen har ansvar for behandling av akutte GI-blødninger og har både argonplasmakoagulator, varmeprobe, strikkligering, klips og standard injeksjonsbehandling på repertoaret. Videre gjøres det også PEG-innleggelser, akalasiblokkinger, ERCP og stentinger både ”oppe og nede”.

Sommeren 2012 startet vi også å registrere vår koloskopivirksomhet til Gastronet som jo nå også har fått status som nasjonalt kvalitetsregister.

Etter flere års kamp med de som sitter på pengesekken fikk vi i 2012 til stor glede også endelig kjøpt inn egen ultralydmaskin til seksjonen og er i ferd med å implementere også dette tilbudet. Vi tar blant annet alle våre leverbiopsier selv ultralydveiledet. Det er en enkel, men praktisk og funksjonell GE LOGIQe.

Gastroseksjonen er godkjent utdanningsinstitusjon for inntil 18 måneder gruppe 2 i Fordøyelsessykdommer. Vi har nå nettopp ansatt ny B-grenlege, Siri Martinsen, i den utdanningsstillingen. De senere årene har det vært en dragkamp for å få lov til å besette denne stillingen av økonomiske grunner. Vår forrige B-gren lege Silje Johansen tar nå sin obligatoriske gruppe 1-tjeneste i Tromsø. I tillegg har gastrogruppa en ordinær assistentlege i rotasjonsstilling knyttet til seg, for tiden er dette Nita Moore.

Egen IBD

Vi har også egen IBD-sykepleier i 50 % stilling. Hun gjør også en flott jobb med oppfølging av hepatitt C-pasientene som følges i behandlingsprotokoll, og hun har også egen IBD-poliklinikk på mandagene. Line har også nylig tatt mastergrad i folkehelsevitenskap og har skrevet masteroppgave om IBD-pasienter og livskvalitet. Dette arbeidet presenterte hun også som poster på ECCO-kongressen i Wien i år. Hun er også i gang med planleggingen av et større prosjekt i samme gate. På poliklinikken arbeider hun under veiledning av gastroenterologene, men ofte er det hun som kommer opp med nye idéer og ”holder oss i ørene” når prosedyrer bør rettes og rutiner bør endres. Vi har til enhver tid ca. 8 hepatitt C-pasienter gående i behandling og behovet synes økende, og vi er i ferd med å opparbeide oss en venteliste for disse pasientene før vi kommer i gang med behandling.

I tillegg til H. pylori-prosjektet som er avsluttet, pågår to andre PhD-prosjekter ved avdelingen hvorav det ene ser på hvordan henvisningskvaliteten påvirker forløpet i spesialisthelsetjenesten bl.a. innenfor diagnoseområdene ”Dyspepsi” og ”Coloncancer”.

Ved dagenheten har vi en fast dag i uken til biologisk behandling og jernbehandling. Det er faste sykepleiere som tar seg av dette fra gastrogruppen på sengeposten.

Å være gastrolege i Harstad er aldri kjedelig. Arbeidsmiljøet her er godt, arbeidsoppgavene er utfordrende og varierte, så selv om arbeidspresset kan være stort, og den evige kampen mot ventelister og ”garantibrudd” kan gnage, trives vi her ved vår lest. Det blir også spennende å se hva fremtiden vil bringe. Vår tanke er at det er viktig å opprettholde et høyt faglig nivå, med et oppdatert og kompetent personale og hele tiden klare å gi befolkningen et godt tilbud. Vi tror at det må være den beste måten å sikre avdelingen også i fremtiden.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook