NORGE RUNDT: Gastroseksjonen, Medisinsk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus

Tekst: Roald Flesland Havre

Gastroseksjonen ved Medisinsk avdeling ­tilbyr utredning og behandling av fordøyelses­sykdommer. Bruk av ultralyd i diagnostikken, både trans­abdominalt og ved endoskopisk ultralyd, er et av vare­merkene ved seksjonen. Gastro­seksjonen ligger også langt fremme i bruk av ulike endo­skopiske ­terapeutiske teknikker og har vært blant de ­første til å etablere flere av disse som behandlings­tilbud i Norge. Fra 2001 ble Nasjonalt kompetanse­senter for gastroenterologisk ultrasonografi (NSGU) ­etablert her. I 2014 ble fikk ­pasienter med funksjonelle tarmsykdommer også en nasjonal kompetanse­tjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM) knyttet til avdelingen i nært samarbeid med seksjon for klinisk ernæring. Kompetanse­tjenestene driver kursvirksomhet rettet mot behandlere og ­pasienter

Medisinsk Undersøkelse, HUS fredag 08.09.17: Bakre rekke, stående fra venstre: Anette Eriksen, Michelle B. Ellingsen, Gro Vigdis Aas , Edel Moberg , Kristine Kauppi , Roald Flesland Havre, Trond Engjom, Tarek Mazzawi, Dag Sangnes, Jan Hatlebakk, Hilde von Volkmann, Camilla Bondevik, Gro Riise, Birgitte Emken, Anna Stein. Sittende fra venstre: Tom Frantzen, Kim Nylund, Renée Fjellanger, Roy Cato Solheim, Trond Birger Stien, Eva Fosse, Kathrine S. Torsvik, Merete Standal, Sinthuja Tavarajah, May Liss Arefjord, Mette Vesterhus, Khanh Cong Do Pham og Håvar Blich Hope.

Medisinsk Undersøkelse, HUS fredag 08.09.17: Bakre rekke, stående fra venstre: Anette Eriksen, Michelle B. Ellingsen, Gro Vigdis Aas , Edel Moberg , Kristine Kauppi , Roald Flesland Havre, Trond Engjom, Tarek Mazzawi, Dag Sangnes, Jan Hatlebakk, Hilde von Volkmann, Camilla Bondevik, Gro Riise, Birgitte Emken, Anna Stein.
Sittende fra venstre: Tom Frantzen, Kim Nylund, Renée Fjellanger, Roy Cato Solheim, Trond Birger Stien, Eva Fosse, Kathrine S. Torsvik, Merete Standal, Sinthuja Tavarajah, May Liss Arefjord, Mette Vesterhus, Khanh Cong Do Pham og Håvar Blich Hope.

Ved foten av Ulriken ligger Haukeland Universitetssykehus. Dette er et av Bergens aller mest regnfulle steder. I 2012 regnet det ­omtrent dobbelt så mye her som på Bergen Lufthavn, Flesland. Det er her vi jobber, heldigvis under tak.

Likevel kan det se ut som det gror noe fruktbart ut fra dette våte stedet innenfor diagnostikk og behandling av fordøyelsessyk­dommer. Medisinsk Gastroseksjon består av sengeposten og av Medisinsk Undersøkelse. Sengeposten omfatter 18 indre­medisinske senger, hvorav fire er elektive senger som benyttes mandag – fredag for pasienter som skal forberedes til under­søkelser, for planlagte opphold med flere undersøkelser og observasjon etter endoskopiske terapeutiske inngrep. Seksjonen er en del av Medisinsk avdeling og tar i tillegg til gastromedisinske pasienter imot pasienter med generelle indremedisinske problemstillinger.

På Medisinsk Undersøkelse foregår alle endoskopiske under­søkelser. I 2016 utførte Medisinsk Undersøkelse ca 4000 gastroskopier, 1900 koloskopier, 327 EUS undersøkelser, 127 kapselendo­skopier, 18 enteroskopier, 21 perorale endo­skopiske myotomier (POEM) inngrep, 53 Smartpill undersøkelser. I tillegg ble det gjort 843 ultralydundersøkelser og 38 leverbiopsier. Kirurgisk Avdeling står for flertallet av ERCP undersøkelsene, ca 350 årlig. De aller fleste undersøkelser utføres uten sedasjon eller i våken sedasjon. Vi har en svært begrenset anestesiressurs som vi benytter der det er ansett som medisinsk nødvendig. I 2016 var det 456 undersøkelser i narkose, ­inkludert undersøkelser av barn. Den begrensede anestesiressursen er vesentlig med på å begrense kapasiteten innenfor endoskopiske prosedyrer.

Bemanning:

Det er 9 overlegestillinger i hel- eller deltid og fem LIS- stillinger knyttet til seksjonen. Overlegene går i 7-delt bakvakt/seksjonsvakt, og noen overleger har delt arbeidssted mellom Universitetet i Bergen og Helse Bergen. Som bakvakt har man akutt endoskopiberedskap for en stor del av Vestlandet fra Nordfjord til Sunnhordland. I tillegg går seksjonsvaktene kveldsvisitt daglig og gjør vanlig postarbeid i helgene. Det er to gastrosykepleiere på vakt etter arbeidstid for å kunne ta seg av akutte endoskopiske undersøkelser. Fire av LIS-stillingene er grenstillinger, og alle som er i grenstilling får minst 6 måneder i «skopi-stilling». Da er man uten vakt og ­deltar i daglig skopiarbeid ved Medisinsk Undersøkelse. Etter et slikt halvår er de fleste selvstendige for vanlige diagnostiske ­skopier, og man kan gå videre og utvide erfaringene med polyppfjerning, blokking, strikkbehandling, innleggelse av PEG mm. Vi har og et tilbud til alle LIS om å lære diagnostisk UL, men har enda ikke fått etablert et like dedikert opplegg for dette som for endoskopi­opplæringen. I tillegg har vi en rekke doktorgradskandidater og noen post-doc finansierte leger som driver forskningsprosjekter knyttet til seksjonen eller til et av de to kompetansesentrene.

Ultralyd

Ultralydapparater ble en del av seksjonens utstyr kort tid etter at man flyttet inn i sentralblokken i 1983. De første endoskopiske ultralydundersøkelsene ble utført i 1987 av dr. Svein Ødegaard som hadde jobbet i Tyskland og hadde erfart hvordan ultralyden gav gastroenterologen flere bein å stå på og ofte kunne benyttes til å stille diagnose. I dag benyttes ultralyd (UL) for diagnostikk og behandling av leversykdommer, sykdommer i pankreas og som en non-invasiv undersøkelse ved inflammatorisk tarmsykdom. Funksjonell ­dyspepsi har fått en egen undersøkelse som måler hvordan magesekken tilpasser seg et flytende måltid (ULFU). Endo­skopisk UL er etterspurt for bl.a. stadievurdering av cancer i spiserør og mage­sekk, men mest av alt for å diagnostisere sykdommer i relasjon til bukspyttkjertel, veilede vevsprøvetaking og etablere drenasje av pseudocyster og nekroser etter pankreatitt. Nasjonalt senter for gastrointestinal ultrasonografi (NSGU) ledes av professor Odd Helge Gilja. Senteret står for en vesentlig kurs- og hospiterings­aktivitet for å lære bort UL til andre gastro­enterologer. Vi driver både kurs lokalt og arrangerer kurs ved andre sykehus. Vi har hvert år flere hospitanter som er i avdelingen over kortere eller lengre tid. I tillegg tilrettelegger NSGU for forskning innenfor nye UL ­metoder. Blant annet har bruk av UL elastografi og kontrast­forsterket UL vært brukt i forskningsprosjekter med UL av pankreas, lever og tarmvegg.

Avansert endoskopisk terapi

Det har vært et satsingsområde å få etablert mer avanserte endo­skopiske prosedyrer som ofte kan erstatte invasive kirurgiske prose­dyrer. Dr. Khanh Cong Do Pham er overlege og PhD stipendiat ved UiB og jobber med et prosjekt med sann-tids visualisering av endoskopet i en 3D datagrafikk basert på pasientens egen CT eller MRI. Prosjektet gjennomføres sammen med Sintef i Trondheim som har utviklet navigasjonsplattformen. Utstyret er benyttet for å veilede prosedyrer der man tunnelerer skopet under mucosa som f.eks. ved POEM. Ellers har vi de siste årene etablert endo­skopisk behandling av pasienter som har sekvele etter pankreatitter med behov for ­drenasje av pseudocyster eller direkte endoskopisk nekrosekt­omi. Utvikling av nye «lumen apposing metal stents» tillater også endoskopisk anleggelse av gastrojejunal stomi eller ulike former for endoskopisk veiledet intern galledrenasje ved intra- ­eller ekstra­hepatisk gallestase. Dette kan være effektive, lite invasive tiltak ­aktuelt innenfor palliativ medisin. Ved tidlig cancer som er begrenset til mucosa og submucosa, er endoskopisk submucosal reseksjon (EMR) og endoskopisk mucosal disseksjon (ESD) aktuelle behandlingsformer, men hviler på høy kompetanse i endoskopi og ofte at man og kan gjøre EUS og utelukke dypere innvekst. Vi har og etablert et tilbud for achalasi med peroral endoskopisk myotomi (POEM) som et av de første sykehusene og behandlet flest pasienter i Norge.

IBD poliklinikken

Det er ikke bare på sengeposten og på Medisinsk Undersøkelse at gastroenterologene utfolder seg. Bruken av infusjonsbaserte ­biologiske legemidler i behandlingen av inflammatorisk tarmsykdom har gjort IBD poliklinikken til en betydelig ressurs. Vi gjennom­fører hvert år ca 3000 infusjoner av «biologiske lege­midler», ­primært infliksimab, på IBD poliklinikken. I tillegg følges pasienter som får subcutan behandling med «biologiske lege­midler» opp ved IBD-poliklinikken. IBD-poliklinikken er legedrevet der man får hjelp til å blande og koble opp infusjonene av sykepleiere ved medisinsk poliklinikk. Alle pasientene får en konsultasjon av lege hver gang de kommer til infusjonsbehandling. Man har ­fore­løpig ikke noen dedikterte IBD-sykepleiere til­knyttet IBD-poli­klinikken. IBD pasienter som ikke bruker «biologisk behandling» fortsetter likevel stort sett hos sine egne ­spesialister utenfor IBD poliklinikken. Legene som er ­tilknyttet IBD poli­klinikken har også et ukentlig IBD møte der nye ­pasienter eller pasienter som må endre sin IBD behandling ­diskuteres. Ved IBD-møtet diskuterer man også kompliserte pasienter med ­gastrokirurger, barneleger og gynekologer.

Nasjonal kompetansetjeneste for Ultralyd i Gastroenterologi (NSGU) og Nasjonal Kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM). Foran fra ve: Kim Nylund, Birgitte Berentsen, Hilde von Volkmann, Anders Batman Mjelle, Jan Hatlebakk (leder NKFM). Midterste rekke: Spiros Kotopolus, Trond Engjom, Ingeborg Brønstad, Trygve Hausken, Odd Helge Gilja (leder NSGU), Mette Vesterhus, Anesa Mulabecirovic, Georg Dimcevski, Linda Bratlid, Jose Francisco Gomez. Bakerst fra ve: Elisa Thodesen, Eivind Valestrand, Roald Flesland Havre, Khanh Cong Do Pham, Per Refsnes og Stine Martinussen.

Nasjonal kompetansetjeneste for Ultralyd i Gastroenterologi (NSGU) og Nasjonal Kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM). Foran fra ve: Kim Nylund, Birgitte Berentsen, Hilde von Volkmann, Anders Batman Mjelle, Jan Hatlebakk (leder NKFM). Midterste rekke: Spiros Kotopolus, Trond Engjom, Ingeborg Brønstad, Trygve Hausken, Odd Helge Gilja (leder NSGU), Mette Vesterhus, Anesa Mulabecirovic, Georg Dimcevski, Linda Bratlid, Jose Francisco Gomez. Bakerst fra ve: Elisa Thodesen, Eivind Valestrand, Roald Flesland Havre, Khanh Cong Do Pham, Per Refsnes og Stine Martinussen.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook