Norge Rundt: Gastroseksjonen på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Tekst: Kirsten Muri Boberg, Jon Sponheim, Espen Thiis-Evensen og Vemund Paulsen


leger-og-sykepleiere

Leger og sykepleiere på sengeposten. Kirsten Muri Boberg som stolt sjef i midten.

Seksjon for fordøyelsessykdommer ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, er organisert under Avdeling for transplantasjonsmedisin og Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon. Seksjonen består av en sengepost, dagenhet og gastroenterologisk undersøkelsesenhet (Gastrolab). Sengeposten og Dagenheten har samlet 5,2 overlegestillinger og 3,5 LIS-stillinger. Ved Gastrolab er det 3,2 overlegestillinger (inkludert en stilling knyttet til Endoskopiskolen) og 2 LIS-stillinger. Seksjonsleder Kirsten Muri Boberg, overlege Kristian Bjøro og overlege Lars Aabakken innehar professor II-stillinger ved Universitetet i Oslo. Seksjonen har videre tre overleger i 20 % klinisk stilling og professor I-stilling ved UiO: Tom Hemming Karlsen, Michael Bretthauer og Knut Lundin. Det er 34,8 årsverk for sykepleiere (for tiden 40 ansatte) og to postsekretærer ved sengeposten (som også dekker nyremedisin og endokrinologi). Ved Gastrolab er det 10 sykepleiere (hvorav to i 80 % stilling), en forskningssykepleier, en sekretær og 1,7 stilling for bio-/avdelingsingeniør.

Innleding

Seksjonen har ansvar for blant annet utredning og behandling av pasienter med akutt og kronisk leversykdom, inkludert utredning med tanke på levertransplantasjon og oppfølging av pasienter etter levertransplantasjon. Videre har vi regionsansvar for utredning og behandling av pasienter med nevroendokrine tumores (NET) og er sertifisert som «Center of Excellence» i omsorgen for denne pasientgruppen. Vi utreder og behandler til en viss grad pasienter med komplisert inflammatorisk tarmsykdom og cøliaki og pasienter henvist til «second opinion» vurdering. Gastrolab behandler pasienter med kompliserte tilstander og behov for spesielle prosedyrer som ballongenteroskopi, henvist fra hele landet. Både HPB-kirurgi og levertransplantasjonsaktiviteten ved Rikshospitalet medfører behov for spesialisert endoskopisk kompetanse.

Seksjonen har omfattende kontakt med andre sykehus innen alle regioner når det gjelder utredning og behandling av enkeltpasienter og med generell rådgiving. Vi er nært knyttet til Norsk senter for PSC (NoPSC) som har sitt utspring i seksjonens langvarige interesse for sykdommen primær skleroserende kolangitt (PSC). Vi har hatt et langvarig samarbeid med Immunologisk institutt og Institutt for patologi. Vi har en betydelig forskningsaktivitetsom primært er relatert til pasientgrupper som vi behandler, med 70 PubMed-registrerte publikasjoner i 2015.

Leversykdommer

Hovedvolumet ved vår sengepost utgjøres av utredninger med tanke på levertransplantasjon og av pasienter som allerede er transplanterte. Det levertransplanteres ca. 100 pasienter årlig. Sengeposten deles både med Seksjon for nyremedisin og Seksjon for endokrinologi og har totalt 25 sengeplasser. Vår enhet disponerer i utgangspunktet 12 av disse, men utnyttelsen av sengene er fleksibel, så antall innlagte gastropasienter til enhver tid kan variere mye. Avhengig av levertransplantasjonsaktiviteten vil det stort sett være et sted mellom 2 og 5 nytransplanterte pasienter innlagt, hvor de fleste pasientene overføres fra Seksjon for transplantasjons¬kirurgi om lag en uke etter operasjonen. Som oftest er de innlagt de første tre ukene etter transplantasjonen, for innstilling av immunsuppresjon og nøye overvåkning av tegn til rejeksjon eller andre postoperative komplikasjoner. Majoriteten vil da kunne utskrives til hjemmet med tett oppfølging i samarbeid mellom fastlege og/eller lokal gastroenterolog.

Sengeposten benyttes også til pasienter som skal til endoskopiske prosedyrer, eller øvrige gastroenterologiske utredninger og behandlinger hvor dagbehandling ikke er gjennomførbart. I tillegg vil enkelte behandlinger for nevroendokrin kreft skje mens pasienten er innlagt i avdelingen. Det samme gjelder leverarterieemboliseringer og sklerosering av symptomgivende levercyster, som gjøres i samarbeid med intervensjonsradiologene. Vi samarbeider også tett med flere øvrige spesialiteter utenfor medisinsk avdeling, især transplantasjonskirurgene, som vi også møter for tverrfaglig diskusjon på vårt levertransplantasjonsmøte hver onsdag ettermiddag. Abdominalradiologene er også viktige støttespillere både ved slike fellesmøter og ved morgendemonstrasjoner for hele seksjonen. Vi har også et viktig samarbeid med våre patologer, som ukentlig demonstrerer leverbiopsier, børstecytologier og andre relevante undersøkelser for vår seksjon.

Noen av pasientene krever i høyeste grad intensivbehandling, og dette gjelder særlig pasienter med akutt leversvikt som kan være aktuelle for levertransplantasjon. De behandles i tett samarbeid med våre dyktige intensivleger som har stor erfaring med denne pasientgruppen.

Imidlertid kan mye øvrig utredning og behandling utføres ved dagmedisinsk og poliklinisk virksomhet, og denne aktiviteten er økende. Dagenheten blir i stor grad benyttet til samkjøring av undersøkelser i forbindelse med vurderinger av ulike gastroenterologiske problemstillinger, hvor våre pasientkoordinatorer har en nøkkelrolle. Det største volumet utgjøres av rutinekontroller av levertransplanterte pasienter, samt utredning og behandling av pasienter med nevroendokrin kreft. I tillegg benyttes Dagenheten blant annet til infusjoner ved biologisk behandling og overvåking av pasienter som har vært til prosedyrer ved Gastrolab.

Ved seksjonen drives det også omfattende undervisning og forskning. På leversiden nevnes særlig det tette samarbeidet med Norsk senter for PSC som ledes av professor Tom Hemming Karlsen. For tiden er det tre LIS-leger ved avdelingen som går i kombinerte stillinger med klinikk og forskning.

Med mange kompliserte problemstillinger er vi helt avhengige av et godt kollegialt miljø med åpne diskusjoner og et velfungerende tverrfaglig samarbeid både med andre spesialiteter og ikke minst med våre dyktige sykepleiere som kjenner ekstra godt til denne varierte pasientpopulasjonen.

hofseth

Knut Eyvind Hofseth, en glad sykepleier på jobb.

Nevroendokrine svulster

Seksjonen har regionsansvar for pasienter med høyt differensierte nevroendokrine svulster. Dette er en langsomt voksende krefttype der pasientene har en relativt god prognose. Pasientgruppen er relativt sjelden, det er ca. 340 nye tilfeller per år i Norge.  Pasientene har ofte en rekke indremedisinske problemstillinger som magesmerter, malabsorpsjon, pankreasinsuffisiens, diabetes, hyopglykemier og syresykdom relatert til sin kreft. Disse plagene overskygger ofte de rent onkologiske aspektene og krever et indremedisinsk tilbud. Vi får henvist 80-100 nye pasienter årlig og ca. 400 pasienter er innom en eller flere ganger per år. De aller flest tas hånd om som dagpasienter.

Interessen for denne pasientgruppen begynte hos oss på 70- og 80-tallet med Morten Vatn og Morten Jacobsen. Disse pasientene ble tidligere litt stemoderlig håndtert rundt omkring. Vi har etter hvert bygget opp et bredt tilbud til pasientgruppen, og seksjonen er sertifisert som et «Center of Excellence» i omsorgen for pasienter med nevroendokrin kreft.  To av overlegene, Jon Sponheim og Espen Thiis-Evensen, er dedikert denne pasientgruppen, men alle overlegene og LIS-legene på sengeposten tar del i behandling og oppfølging. Vi har også en egen kreftsykepleier, Kjerstin Mordal, som er svært viktig for oss som kontaktperson overfor våre pasienter og som koordinator for de forskjellige studiene vi er involvert i.

Omsorgen krever innsats fra en rekke av seksjonene på sykehuset, og vi har ukentlige multdisiplinære møter. Det er en glidende overgang mellom de høyt differensierte svulstene, som vi har ansvar for, og de betydelig mer aggressive lavt differensierte nevroendokrine carcinomene som Avdeling for kreftbehandling på Ullevål behandler. Vi samarbeider derfor tett med de «ordentlige onkologene».

Vi prøver til enhver tid å ha en ph.d.-stipendiat, og vi er involvert i en rekke studier, dels studier i samarbeid med våre nordiske kolleger, delts rene legemiddelstudier.

gastrolab

Leger og sykepleier ved gastrolab. Lars Aabakken på tvers.

Gastrolab

Gastrolab på Rikshospitalet er en del av Seksjon for fordøyelsessykdommer, Avdeling for transplantasjonsmedisin. Olav Fausa driftet laben fra den ble opprettet i 1970 til Lars Aabakken tok over stafettpinnen i 2002. Vi har ingen stor lab, men driften preges av aktiviteten ellers på sykehuset med mange spesielle problemstillinger, særlig knyttet til transplantasjonsmedisinen med alt det innebærer. Vi ser et stort antall pasienter med kirurgisk endret anatomi, og ballongenteroskopene er i nesten daglig bruk for å undersøke tynntarm eller å gjøre ERCP. Mange av prosedyrene blir derav langvarige og utfordrende.

Aktiviteten er fordelt på 3 vanlige endoskopirom og ERCP-laben, samt ambulante skopier på operasjonsstue og intensivavdelingene. Aktiviteten har tatt seg nokså kraftig opp de siste årene, dette har sammenheng med at mye av HPB-kirurgien er flyttet til Rikshospitalet og at vi hver uke undersøker ca. 30 nyhenviste «ordinære» pasienter henvist til gastro- og koloskopi ved OUS. I fjor utførte vi ca. 1850 gastroskopier, 1150 koloskopier, 660 ERCP-prosedyrer og 320 EUS-prosedyrer. Innbakt i disse tallene er hyppige ballongenteroskopier, både for luminale indikasjoner og ERCP hos pasienter med kirurgisk omkalfatret anatomi (62 hittil i år).

Hver fredag er det barnedag. Det går mye i ballongdilatasjon av postoperative stenoser etter atresioperasjoner, men også i varicebehandling og ERCP selv hos de aller minste med vekt på 3-4 kg.

Tre overleger og to assistentlegestillinger er fast tilknyttet Gastrolab, selv om samarbeidet med sengeposten er tett. Dessuten bidrar 10 endoskopisykepleiere, forskningssykepleier, avdelingsingeniører og sekretær til både effektiv drift og god stemning. Knut Lundin, Michael Bretthauer og Thomas de Lange er affiliert til seksjonen med noe endoskopiaktivitet og annet engasjement. Vi har egen lab der det utføres analyser av chromogranin A, elastase, gastrin og funksjonstester.

autokoloskopi

Det jobbes stadig med å effektivisere driften. Er anføttes simultan autokoloskopi en farbar vei?

Vi har døgnkontinuerlig endoskopiberedskap for alle typer prosedyrer.

Det drives kontinuerlig utdanning i endoskopi ved avdelingen. Særlig er det mange, både interne og eksterne kandidater, som har fått opplæring i ERCP de siste årene. Avdelingen er også tungt inne i Train-the-trainer-kurs (koloskopi) og simulatorkurs (gastro- og koloskopi) ved OUS, etter etableringen av OUS som regional endoskopiskole. Det er etablert lyd- og HD-bildeoverføring fra alle rom for kursvirksomhet, og dette er også koblet til Norsk helsenett for undervisningsformål. Vi har også stadig besøk av utenlandske hospitanter i kortere eller lengre perioder. De bor gjerne hjemme hos Lars.

Flertallet av legene ved Gastrolab er forskningsaktive. Vi samarbeider med Senter for immunregulering og KG Jebsen-senter for cøliakiforskning. Vi har videre meget gode biobankfasiliteter.

Lars er nå som tidligere også svært aktiv internasjonalt, blant annet som president i den europeiske endoskopiforeningen (ESGE). Han reiser mye og høster nye erfaringer som han bringer hjem til fotfolket (og eurobonuspoeng som han beholder selv).

Først og fremst er Gastrolab, Rikshospitalet, et flott sted å jobbe, med en fantastisk stab, bestående av entusiastiske leger og sykepleiere, med ditto god stemning. Det kommer godt med hver fredags ettermiddag når ekstra trange papiller står i kø, og det lekker og blør til langt på kveld.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook