NORGE RUNDT: Gastroseksjonen i Østfold

Tekst: Per Kristian Sandvei.


Stor aktivitet og godt miljø i Østfold

Sykehuset Østfold Kalnes er Norges nyeste sykehus og ble tatt i bruk 2. november 2015. Dette sykehuset, som ligger ved E6 i Sarpsborg kommune, dekker akuttfunksjonen for hele Østfolds befolkning på 287.000. Det nye sykehuset rommer både somatikk og psykiatri. Dessverre er bygget på Kalnes for lite til å romme all somatisk helsetjeneste slik at mye aktivitet er i et nyoppusset Moss sykehus. Dette medfører at Gastroseksjonen på medisin har aktivitet både på Kalnes og i Moss.

NorgeR_2

Historien

Opprinnelig var det et sentralsykehus i Fredrikstad og fire lokalsykehus, Askim, Halden, Moss og Sarpsborg, i Østfold. Den første gastroenterologen var Ole Rygvold i Fredrikstad. Han spurte Erik Aubert om han var interessert i å gastroskopere, noe han svarte ja til. Kort tid senere startet Per Efskind også opp med gastroskopier i Fredrikstad. Tidlig fikk Østfold en skopikyndig på alle lokalsykehusene. Erik Aubert begynte i Sarpsborg i 1978 og hadde hovedansvaret for gastroenterologien der til 1997 da Sarpsborg ble nedlagt som lokalsykehus. Magnus Melsom kom til Moss i 1979 etter gastroutdannelse på Ullevål. Per Tolås begynte i Halden i 1977 og fullførte formell gastroutdannelse på Rikshospitalet.  Til Askim kom Tom Schulz fra Tromsø i 1981. Per Efskind var den ledende gastroenterologen i Fredrikstad i mange år. På slutten av 1980-tallet og i 1990-årene ble vi flere gastroenterologer i Østfold. Bjørn Moum skal ha mye av æren for den store forskningsaktiviteten innen gastrofaget i Østfold og som vi prøver å ta vare på. Morten Jacobsen var i Moss og Fredrikstad og ble forskningssjef på sykehuset. Truls Hauge var i Sarpsborg og Fredrikstad i flere år før han begynte på Ullevål og fikk rendyrket sin skopiinteresse og utviklet seg videre der. Etter mange års diskusjoner og stridigheter ble lokalsykehusene nedlagt ett for ett fram til vi nå er samlet på Kalnes med poliklinikkaktivitet i Moss.

Dagens aktivitet

På Kalnes har vi hovedbasen med sengeavdeling på 16 senger og Gastrolab.  På sengeavdelingen har vi bare enerom med egen dusj og toalett. Flotte rom og nye fine lokaler. Men vi har liten bufferkapasitet slik at vi opplever til stadighet at vi har gastropasienter liggende på andre seksjoner og avdelinger som utepasienter.

Vi har egen gastrovaktordning med beredskap alle dager hele året. I helgene går vakthavende overlege visitt på de to gastrotunene.

På Gastrolab har vi tre skopirom og ett konsultasjonsrom. Vi har et koloskopirom, et gastroskopirom og et intervensjonsrom. På intervensjonsrommet gjør vi ERCP, alle narkoseskopier på voksne og barn og fyller opp med koloskopier. I tillegg har vi et rom for pH-sondenedleggelser, manometrimålinger og oppkobling og avlesning av videokapselundersøkelser av tynntarm.

I Moss har vi ordinær gastropoliklinikk med gastroskopier, koloskopier og konsultasjoner.  Vi har også flyttet hele infusjonspoliklinikken til Moss. Det vil si alle infliksimabinfusjoner, intravenøs jernbehandling og Adacolumn-behandling.  Sykehuset Østfold er sammen med Bærum sykehus de som utfører et Nasjonalt pilotprosjekt for Colorectal cancer(CRC) screening. Den aktiviteten er lagt til Moss sykehus. Det er ansatt 4 LIS-leger i screeningen, 6 sykepleiere og 1 sekretær. I CRC-screeningen er det planlagt at vi skal være ferdige med å inkludere pasienter til sommeren 2018. Da har vi tilbudt screening til 70.000 personer med FIT-test og sigmoideoskopi. Hittil har vi gjort 9293 sigmoideoskopier og 2147 koloskopier. Vi har en overlege i Moss hver dag og kan ha opptil tre. Dette fordeles mellom alle overlegene på seksjonen.

I 2015 gjorde vi 3164 gastroskopier, 3235 koloskopier, 2147 sigmoideoskopier i CRC-screeningen, 247 ERCP-undersøkelser, 150 kapselendoskopier og 60 manometriundersøkelser, 220 24-timers pH hos voksne og barn. Vi har gjort Adacolumn-behandlinger hos behandlingsrefraktære IBD-pasienter, til sammen 15–20 fra 2014.

NorgeR_1

Gjengen fra Gastroseksjonen i Østfold.

Stabil legestab

Vi har i mange år vært en stabil overlegegruppe på 8 personer. En valgte å begynne privat i fjor, men vi har erstattet henne og økt bemanningen slik at vi nå har fått godkjent 11 overlegestillinger. Vi har lenge hatt godkjenning for B-gren gruppe 1-stilling. Vi har nå 3 LIS-leger i rotasjon på sengepost og to turnusleger. I tillegg har vi 4 LIS-leger i CRC-screeningen som jobber 50 % i screeningen og 50 % på medisinsk avdeling på Kalnes.

Undertegnede, Per Kristian Sandvei, er seksjonsoverlege. Jeg har vært spesielt interessert i leversykdommer og hepatitt C og følger mange levertransplanterte. Jeg er en av tre som gjør ERCP-undersøkelsene. Vi har registrert våre koloskopier og ERCPer i Gastronet

helt fra starten av, og jeg har hovedansvaret for det hos oss. Mye tid går med til administrasjon av en så stor seksjon. Det er et evig dilemma om hvor mye tid som skal settes av til administrasjon og til klinisk aktivitet.

Taran Søberg er fra Elverum, men har slått seg ned i Son og har vært i Østfold fra 1990. Hun er interessert i det meste, men er spes. interessert i skopier med terapi og ERCP. Dessuten ernæring og er vår ekspert på PEG-sonder hos barn og Adacolumn-behandling. Hun er medlem i Spesialistkomitéen for fordøyelsessykdommer.

Magne Henriksen har doktorgrad innen IBD fra 2008 utgående fra IBSEN-gruppen. Han er også glad i å skopere og synes at «En dag uten skopi er en dag uten mening». Magne er den eneste sarpingen blant oss.

Frode Lerang har doktorgrad på Helicobacter pylori fra 1998. Etter noen år med små barn har han igjen fått interesse for forskning og nå spesielt innen IBD. Han har tatt initiativet til en nasjonal studie på seponering av anti-TNF hos UC-pasienter i remisjon. Han har nå 50 % Postdoc-stilling. Hans interesse innen H. pylori har medført at sykehuset har opprettholdt god kvalitet på H. pylori-dyrkning og er et referansesykehus nasjonalt. Han er nå norsk leder av en europeisk H. pylori-registerstudie.

Tanja Owen er fra Tyskland og kom til Østfold via noen år i Narvik. Hun har en tysk doktorgrad innen psykosomatikk. Hun er glad i å skopere og engasjerer seg nå i endoskopiskolen sammen med Thomas de Lange. Hun er vår hovedansvarlige for opplæring av nye koloskopører, og vi har lært opp ni LIS-leger i forbindelse med CRC-screeningen de siste årene.

Erik Christensen kom til Fredrikstad fra Moss da de sykehusene ble slått sammen. Han har beholdt en tett tilknytning til Moss sykehus. Han er interessert i det meste og har nå startet opplæring i ERCP.

Robin Holt Paulsen er også ekte østfolding fra Engelsviken. Han har hele sin utdannelse fra Sykehuset Østfold og kan det meste. Både av faglige og ikke-faglige ting. Han er seksjonens sprekeste og har syklet Birkerbeinerrennet på 3.14.22.

Katrine Romstad er født i Polen og vokste opp i Trondheim. Hun reiste tilbake til Polen og fullførte medisinstudiet der før hun bosatte seg på Jeløya. Hun er vår B-grenkandidat og konstituert overlege i tillegg til PhD-stipendiat  med utgangspunkt i BLUE-studien som er initiert av Taran Søberg. BLUE-studien er et samarbeidsprosjekt mellom SØ og AHUS på ulcusblødninger og oppstart var 1.3.2015.

Rogelio Barreto er vårt mest eksotiske innslag. Han studerte i Lima i Peru. Utdannet
i indremedisin og gastroenterologi i Madrid og har doktorgrad på komplikasjoner til levercirrhose fra leverklinikken i Barcelona. Han kom til Norge sammen med sin kone, som er fra Tyrkia, og studerte medisin på Cuba. Hun har nå fått norsk godkjenning, og vi har godt håp om at Rogelio blir hos oss.

Vår sist ansatte overlege er Jan Novotny. Han er fra Tsjekkia og kom til Østfold etter ca. 2 år i Mosjøen. Han studerte medisin på det medisinske fakultet i Hradec Kralove i Tsjekkia og ble uteksaminert i 2001. Han har sin indremedisinske og gastroenterologiske utdannelse fra Tsjekkia.

Henrik Wåhlberg er nå vår B-grenkandidat. Han valgte å komme til Østfold fra Harstad, og det er vi veldig glade for. Han vil disputere ved UNN i løpet av 2016/17. Han har sett på kvaliteten på henvisninger fra fastlegene til spesialist. Vi håper å få konstituert han som overlege i løpet av høsten.

Vi har en stor og dyktig sykepleierstab som ledes av Ingerid Nybøle på poliklinikken og Merete Johannessen på sengepostene. Vigdis Lindemark, Magnhild Pettersen og Per Ravneng er nestorene blant sykepleierne. Infusjonspoliklinikken i Moss drives nå hovedsakelig av sykepleierne. Vi har også en sykepleier tilknyttet seksjonen som har doktorgrad og er professor på Høyskolen i Østfold. Lars Petter Jelsness-Jørgensen er med i IBSEN-gruppen og godt kjent i det gastroenterologiske miljøet.

NorgeR_3

En sommernatt i Slevik på Onsøy.

Vi er etter hvert blitt en stor seksjon med høy aktivitet både klinisk og med forskning, undervisning og opplæring. Samholdet er godt og vi har god tradisjon for faglige diskusjoner, og at vi løser problemer i fellesskap. Vi har helt unngått lammende og ødeleggende interne konflikter. Vi har et godt samarbeid med gastrokirurgene og de privatpraktiserende spesialistene i fylket.

Mitt håp for framtiden er at vi skal komme à jour med henvisninger og ventelister. Vi kan da få tid til at flere kan drive med fordypning, kvalitetssikring og forskning. For å nå det målet trenger vi enda noen overleger for å klare utfordringene med korte frister, kreftpakkeforløp, CRC-screening og ny utdannelsesstruktur.

 

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook