NOKBIL

Logo-NOKBIL

LSolhaugBilde

Line Eide Solhaug

Tekst: Line Eide Solhaug. Registerkoordinator, NOKBIL. 

I forrige utgave av NGF-nytt oppfordret Bjørn-Yngvar Nordvåg (faglig leder for NOKBIL) gastromiljøet om å bli enige om å gjennomføre en prosess som kan føre frem til opprettelse av et godkjent nasjonalt kvalitetsregister for IBD, hvor man da drar nytte av det arbeid som er nedlagt i NOKBILs pilot.

Foreløpig er det fortsatt kun gastroavdelingen ved Ålesund sjukehus og UNN Tromsø som har kommet i gang med registrering i NOKBIL (Figur 1). Innen hudmiljøet har man kommet godt i gang med NOKBIL ved Haukeland US, mens hudavdelingen ved St. Olavs Hospital har nettopp startet registrering. Hudavdelingen ved UNN skal starte registrering innen kort tid.

Samtykkeskriv

Som nevnt i forrige utgave av NGF-nytt, er det i utgangspunktet ikke nødvendig med et samtykkeskriv for bruk av NOKBIL som lokalt kvalitetsregister med hjemmel i Helsepersonellovens § 26. Nåværende samtykkeskriv for NOKBIL tar høyde for en fremtidig konsesjon hvor man overfører data fra de lokale kvalitetsregistrene til det nasjonale kvalitetsregisteret for NOKBIL. Flere gastroenterologiske avdelinger på Østlandet har meldt sin interesse for NOKBIL, men personvernombudet ved OUS mener at dagens samtykkeskriv for NOKBIL går utover Helsepersonellovens § 26. Det skal komme en samlet uttalelse fra personvernombudet ved OUS angående opprettelse av et lokalt kvalitetsregister for NOKBIL. Muligens må samtykkeskrivet omskrives slik at pasientene ikke samtykker til at data overføres fra de lokale kvalitetsregistrene til et fremtidig nasjonalt kvalitetsregister.

Registreringsløsningen til NOKBIL ble revidert før sommeren. Man gjorde enklere forbedringer i registeret og la til nye legemidler. I tillegg er det nå en ny rapportfunksjon tilgjengelig hvor man kan se hvor mange skjema som ligger i registeret, samt kodebok (oversikt over variabler), og raskere søk på pasienter. En ny revideringsrunde vil bli gjort i løpet av november hvor man da får mulighet til å se på forbedringer av rapportfunksjoner og datadump.

image001

Figur 1: Registrerende gastroenterologiske avdelinger i NOKBIL og antall inkluderte pasienter (per 20.09.2015).

Screen Shot 2015-10-26 at 09.02.50

Figur 2: Skisse over nytt registerdesign for NORBIO.

Konsesjonssøknad

En ny konsesjonssøknad for et nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler sendes inn i løpet av september. I den forbindelse vil NOKBIL endre navn til NORBIO for å markere et skille mellom tidligere og ny konsesjonssøknad. Selve registreringsløsningen for NOKBIL består, men noen revideringer er gjort i registerbeskrivelsen iht. registerdesign, personvernhensyn, samtykkeskriv, og koblinger til andre registre. NORBIO er i den nye søknaden beskrevet tydelig som et selvstendig kvalitetsregister. NORBIO skal i hovedsak samle inn data om behandling med biologiske legemidler fra etablerte fagspesifikke kvalitetsregistre, innen relevante fagområder.  Pasienter som ikke tilhører et fagspesifikt kvalitetsregister vil registrere data om behandling med biologiske legemidler direkte inn i NORBIO (Figur 2).

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook