Norsk Kvalitetsregister for Biologiske Legemidler (NOKBIL) – noen erfaringer fra Ålesund.

Tekst: Ingrid Prytz Berset. [email protected]

Line Eide Solhaug har tidligere i dette nummeret av NGF-nytt beskrevet det nye nasjonale registeret NOKBIl. Vi i Ålesund har vært med på å utarbeide registeret og var først ute med å ta dette i bruk. Vi ønsker her å dele noen av våre erfaringer fra pilot 1 og 2.

Ved Ålesund er så langt 71 pasienterregistert i NOKBIL, fordelt på 46 IBD-pasienter fra gastromedisinsk avd., 2 barn med IBD, samt 23 psoriasispasienter registrert ved hudavdelingen. Det er foreløpig kun gastromedisin som har inkludert pasienter i pilot versjon 2: Til sammen er 46 IBD-pasienter inkludert i NOKBIL og IBDNor (per 01.03.15). Registeret har vært positivt mottatt av pasientene, blant annet pga rask og enkel inklusjon og utfylling av pasientskjema. Det tar kun noen få minutter ekstra når de likevel er til konsultasjon ved poliklinikken. Det har også vist seg å være raskt og enkelt for lege eller sykepleier å legge inn sykdoms- og behandlingsspesifikke parametere i de elektroniske skjemaene. Fine og oversiktlige journalnotater genereres direkte fra registrerte data og kan enkelt overføres til elektronisk pasientjournal, både Doculive og DIPS. HEMIT har rettet på alle foreslåtte tillegg og endringer fra NOKBIL versjon 1 til versjon 2 samt inkludert IBDNor registeret som har vist seg å være et nyttig verktøy i klinisk oppfølging av pasienter med IBD. Etter de første par måneders testing av pilot versjon 2 har vi allerede rapportert inn diverse ønsker til HEMIT for neste versjon, blant annet bestilling av spesifiserte rapport- og statistikkfunksjoner for oversikt over nyttige parametere både for evaluering av den enkelte pasient, og for sammenligning mellom forskjellige diagnoser og behandlinger.

Ålesund sykehus planlegger å bruke NOKBIL-IBDNor registeret til oppfølging av pasienter som starter med Remsima utenom NorSwitch studien, og har oppmuntret andre sykehus til å gjøre det samme. Vi har etterregistrert alle pasienter som ble nyoppstartede på Remsima f.o.m januar 2014, og vil i tiden som kommer registrere alle pasienter som bytter fra Remicade til Remsima som IKKE er aktuelle for inklusjon i Norswitch. Andre aktuelle prosjekter er: 1) Registrering og oppfølging av IBD-pasienter i remisjon som slutter med biologisk behandling, immunmodulator eller begge deler, 2) Oppfølging av bivirkninger, og 3) Konsentrasjonsmåling biologisk medikament versus effekt og versus forekomst av bivirkninger.

Oppsummering og status for NOKBIL – IBDNor som nasjonalt og lokale kvalitetsregister
Teknisk registreringsløsning bygget på MRS-plattform var klar i Norsk Helsenett i april 2014. Helse Møre og Romsdal, Ålesund Sjukehus (gastro og hud) piloterte første versjon våren 2014, og etter nyttige tilbakemeldinger var pilot versjon 2 klar til uttesting i nov.14, da med foreløpig to inkluderte fagspesifikke underregistre – IBDNor og NorPso. Norartritt vil trolig bli inkludert i neste versjon. Den tekniske løsningen for NOKBIL er klar til å koble alle lokale registrene sammen til ett nasjonalt register, men Datatilsynet har to ganger avslått søknad om konsesjon til dette. NOKBIL kan derfor foreløpig kun brukes som lokale kvalitetsregistre. Man har imidlertid forhåpninger til ny helseregisterlov, som trer i kraft fra 2015, og registeransvarlig Bjørn Yngvar ble i møte med HOD 30.01.15 oppfordret til å sende ny konsesjonssøknad med støtte i den nye loven. Viktigste lovendring er at § 13 ikke videreføres, noe som betyr at det nå er mulighet for direkte tilgang til pasientdentifiserbare data i kvalitetsregistre, hvis taushetsplikt ivaretas, og systemet er sikkert nok.

Fremgangsmøte for de som ønsker å starte med å registrere i NOKBIL-IBDNor:

  • Avdelingen må få godkjenning til å opprette lokalt kvalitetsregister fra personvernombud eller tilsvarende i eget helseforetak
  • Logg på som ny bruker på Helsenett.no
  • Send mail med beskjed om at du ønsker NOKBIL- tilgang til daglig leder for registret; [email protected]
  • Fint om nye gastro-brukere også sender en mail til: [email protected]

Inntil videre er det GRATIS for alle som ønsker å bruke registeret. Helse Midt-Norge RHF dekker foreløpig driftskostnadene («alle for prisen av én»). Registeret har en egen hjemmeside med informasjon til helsepersonell og pasienter: www.nokbil.no

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook