Norge Rundt: Bærum sykehus

Av Svein-Oskar Frigstad

Bærum Sykehus tilhører Vestre Viken Helseforetak sammen med sykehusene i Drammen, Ringerike og Kongsberg. Sykehuset har et opptaksområde på i overkant av 175 000. På gastroseksjonen er vi fire overleger og tre underordnete leger, en i grenstilling i fordøyelsessykdommer og  to delt mellom  nasjonalt  screeningprosjektet for kolorektalkreft og ordinær lege i spesialisering i indremedisin. Bærum sykehus er lokalsykehus for Asker og Bærum og virksomheten bærer preg av nærhet til hovedstaden og en befolkning som setter pris på å ha sykehuset i sin nærhet.

Bærum Sykehus.

Bærum Sykehus.

Det har i løpet av relativt få år vært en utskiftning til nye krefter, og seksjonsoverlegen som har lengst fartstid på sykehuset, begynte her så sent som i 2008. Dette har også sine fordeler med mange nye infallsvinkler og stor interesse for utvikling av nye metoder og måter å organsiere driften på. Arbeidsmengden og produktiviteten er stor, og som alle andre skulle vi gjerne hatt litt flere hoder, armer og skop til å få hverdagen til å gå rundt. Produksjonskrav setter imidlertid ingen stopper for ønsket om å kombinere det generelle med det mer avanserte. Vi ønsker å kunne tilby det meste og beste til våre pasienter og være et godt lokalsykehus for hele befolkningen.

Sammen med Sykehuset Østfold er vi valgt ut til pilotsenter for screening for kolorektalkreft i regi av Kreftregisteret og Helse Sør-Øst. I løpet av en fireårs periode skal 70 000 personer mellom 50 og 74 år screenes, halvparten av dem på Bærum Sykehus. I den forbindelse fikk vi helt nye lokaler med kanskje landets mest moderne vaskerom samt flere nye leger og sykepleiere.

Seksjonsoverlege Kristine Wiencke leder oss gjennom hverdagens utfordringer og har fra tidligere bred erfaring fra spesialisert hepatologi og forskning. Hun har sin doktorgrad innen kronisk leversykdom fra Rikshospitalet i 2006 og har tidligere arbeidet som overlege der. Kristine er også godt kjent med gastromiljøene rundt omkring i landet i kraft av sin rolle i spesialistkomiteen som hun har vært medlem av siden 1996 og ledet siden 2009. Kristine har også mann og tre barn som tidvis må administreres fra kontorpulten via mobiltelefonen.

Overlege Svein-Oskar Frigstad har sin spesialistutdannelse fra gamle Aker universitetssykehus, nå en del av Oslo Universitetssykehus, med bred erfaring innen både inflammatoriske tarmsykdommer og kroniske leversykdommer. Svein-Oskar driver flere av avdelingens kliniske prosjekter og liker seg godt på reiser omkring i Norge og verden med ulike møter og foredrag. Han er medlem av diverse  grupper og utvalg som arbeider for å sikre faget i sentrum, blant annet NGF’s interessegruppe for leversykdommer og nettverksgrupper som arbeider med fokus på bedre kommunikasjon og opplæring av pasienter med IBD. Svein-Oskar liker ellers alt som er annerledes og utenlandsk.

Ole Darre-Næss har vært konstituert overlege i to år og fyller tiden med å være tillitsvalgt og lære seg nye endoskopiske teknikker. Han har ikke alltid tid til å gre håret som gjerne løfter seg litt ekstra etter en lang dobbelt-ballong enteroskopi eller et møte med sjefen. Øystein Rose er en rolig kar som har med seg mye kunnskap fra sin tid på Rikshospitalet og nylig har blitt konstituert overlege hos oss.

Thomas de Lange er for tiden i permisjon for å lede det nasjonale screeningprosjektet for kolorektalkreft. Han har de siste årene virkelig bidratt til skopiopplæring og utvikling av avansert endoskopi på Bærum Sykehus, og vi setter stor pris på at han fortsatt bare er en telefon unna. Thomas liker alt som er fransk og forandringer i tarmen man kan ta bilder av og sende til kolleger.

Av leger i spesialisering har vi hatt gleden av å lære opp både Helge Evensen, Anna Lisa Schult og Tone Lise Åvitsland til å bli meget dyktige og selvstendige endoskopører. De har lagt ned mye arbeid i screening-prosjektet for kolorektalkreft og sørger ellers for å tilegne seg all nødvendig kunnskap for å bli fullbefarne gastroenterologer en dag. I tillegg kommer utfordringer med familie, barn og doktorgrader.

Bærumsgjengen.

Bærumsgjengen.

Kvalitetsarbeid har de senere årene vært et sentralt fokus for seksjonen. Vi har vært ivrige deltakere i gastronet, og vi har arbeidet mye med å innarbeide anbefalinger og nasjonale retningslinjer i klinisk praksis. Vi har et godt pasientforløp i utredning og oppfølging av kolorektalkreft med ukentlige tverrfaglige møter og kort ventetid på røntgenundersøkelser og kirurgi. Alle pasienter med inflammatorisk tarmsykdom som vurderes å kunne ha behov for biologisk behandling, diskuteres i eget IBD-forum som avholdes hver uke. Til sammen har vi rundt 150 pasienter på biologisk behandling. 

Imidlertid er det en utfordring at mange pasienter blir stående lenge på ventelisten uten å få tilbud om utredning og oppfølging, spesielt våre pasienter med kroniske tilstander. Kapasiteten for endoskopisk virksomhet svarer heller ikke til henvisningstrykket. Legene på seksjonen bidrar dessuten til drift av generell medisinsk sengepost og generell medisinsk vaktordning. Vi har ingen seksjonert bakvakt eller beredskapsvakt for blødninger så langt, men håndterer all avansert endoskopi på dagtid. I tillegg til de vanlige prosedyrer i øvre og nedre del av fordøyelsessytemet, utfører vi både ERCP, endomukosale reseksjoner, stenter i både øsofagus og kolon samt ballongenteroskopi og videokapselenteroskopi av tynntarm.

Vår sekretærstab og sykepleiere gjør en kjempejobb for å få hjulene til å gå rundt, og vi har et meget godt samarbeidsklima tross alle utfordringer. Flere av sykepleierne både på sengepost og gastrolab driver egen poliklinisk virksomhet som IBD-sykepleiere og forskningssykepleiere. I fremtiden ønsker vi oss at deres rolle skal bli enda mer omfattende til beste for våre pasienter.

Vi takker for muligheten til å komme med et innblikk fra Bærum og hilser Norge Rundt.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook