GASTRONET – Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Geir-Hoff

Geir Hoff

Tekst: Geir Hoff.

Offentliggjøring av resultater for 2014

Som et nasjonalt kvalitetsregister må vi offentliggjøre noen resultater fra Gastronet. Høsten 2014 offentliggjorde vi for første gang resultater per sykehus fra Gastronets koloskopiregister. Det gjaldt for driftsperioden januar – juni 2014 etter at vi hadde justert statuttene høsten 2013 for å tillate det. Nå finnes en oppdatert fil for hele 2014 på den allment tilgjengelige delen av nettsidene, www.kreftregisteret.no/gastronet (eksempel Fig. 1). Resultatene avviker lite fra den første halvårsrapporten. I disse dager ferdigstilles årsrapporten som blir lagt ut på det nasjonale nettstedet for kvalitetsregistre i løpet av høsten, www.kvalitetsregistre.no. ERCP må fortsatt ansees for å være under oppbygning og foreløpig er det ikke er aktuelt å offentliggjøre noe derfra. Det er et stort lyspunkt av OUS Ullevål begynner å registrere sineERCPer i Gastronet nå. Hurra, Ullevål! Måtte alle de andre universitetssykehusene følge etter!

Fig-i_gastronet

Figur 1: Gassinsufflering ved koloskopi i 2014: Skien og Notodden bruker rutinemessig CO2 på alle koloskopier (selv om det vises «ikke angitt» her). 90 % på CO2 er flott – kun få sentre som henger etter.

 

Screen Shot 2015-10-26 at 14.43.51

Figur 2: Seleksjonsbias i registrerte data: Justerte oddsratioer for å få pasientsvarskjema (=samtykke) etter koloskopi. Det er økt fare for å ikke få samtykke til registrering av de mest utfordrende skopiene (behov for on-demand sedasjon eller ikke nådd coecum).

 

De nasjonale kvalitets- registrene: Norge satser på kvantitet, ikke på kvalitet

Antall nasjonale kvalitetsregistre har økt formidabelt fra 19 i 2012 til 52 i år. Vi er på god vei til å følge Sverige og Danmark i kvantitet, men vi har ikke tatt etter dem når det gjelder å legge forholdene til rette for å sikre kvaliteten på data. I Norge sliter de fleste kvalitetsregistrene med å innhente samtykkeerklæringer fra pasientene. I Sverige og Danmark er dette erstattet av en reservasjonsrett – som svært få benytter seg av. Risikoen for seleksjonsbias blir altså vesentlig mindre. Bare for å minne om tidligere viktige funn på dette i Gastronet: Fig. 2 viser at risikoen for å ikke får samtykkeerklæring er 30 % høyere (OR 0,7 for å få samtykke) ved koloskopi med sedasjon/analgesi enn uten og 40 % høyere (OR 0,6 for å få samtykke) hvis coecum ikke er nådd.  Helsedirektoratets og Datatilsynets tolkning av vårt EU-tilpassede lov- og regelverk OG mangelen på rasjonelle IKT-løsninger legger alvorlige hindringer i veien for at kvalitetsregistrene skal kunne innfri forventningene. Gastronet v/Geir Hoff har tatt et initiativ for å synliggjøre dette bedre også fra lederne for de andre nasjonale kvalitetsregistrene. Responsen har vært overveldende, og det blir spennende å se om dette kan føre til en forbedring de nærmeste månedene. Følg med!

Besøk oss på: www.kreftregisteret.no/gastronet
Henvendelser til: [email protected]

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook