Multimodal behandling av leversvulster

Tekst: Bård I. Røsok og Bjørn Atle Bjørnbeth. Seksjon for HPB-kirurgi, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, OUS-Rikshospitalet.

Lever- og pancreaskirurgi omtales ofte som HPB-kirurgi. Denne virksomheten drives av fem universitetssykehus i Norge. Tjenesten finnes i Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo.

Etableringen av Helse Sør-Øst med vel halve Norges befolkning, har gjort Oslo universitetssykehus til en stor aktør innenfor dette feltet.  Det er en posisjon som må forvaltes med klokskap. Vi ønsker å bidra til å gjøre våre gode samarbeidspartnere ved de andre sykehusene best mulig og tilby hjelp der det er ønskelig.

Virksomheten innen HPB-kirurgi er økende. Dette skyldes en kombinasjon av flere forhold, hvor effektiv kjemoterapibehandling kanskje er viktigst.  Dette har ført til at pasienter som tidligere var inoperable, kan få tilbud om kirurgi etter gjennomført kjemoterapi før operasjon (neoadjuvant behandling). Nye operative teknikker har også vært viktig.

En pasient med påvist svulst i lever er i dag gjenstand for en omfattende og grundig evaluering som starter lenge før han eller hun har satt sine ben i et HPB-kirurgisk senter. De tverrfaglige forberedelsene er både tids- og ressurskrevende. Årsaken til at vi presenterer samtidig i tidsskriftene til både kirurgiske og indremedisinske spesialiteter er at utredning og behandling av disse svulstene mer og mer er blitt et felles anliggende med ansvaret fordelt mellom en rekke fagområder.

Diagnostikk og behandling vil i dag kunne kreve innsats av kirurg for operabilitetsvurdering og kirurgi (inklusive levertransplantasjon),
av gastroenterolog for funksjonsvurdering av lever samt for preoperativ endoskopisk avlastning av galleveier, av onkolog for preoperativ downstaging og adjuvant kjemoterapi, av radiolog for karakterisering av lesjoner samt preoperativ tumormanipulerende behandling samt transarteriell intervensjon og perkutan/intra-
operativ ablasjonsbehandling.

Pasienter med metastaser fra kolorektalkreft utgjør den største pasientgruppen med ca. 2000 nye tilfeller per år i Norge. Tradisjonelt har man tidligere sagt at 10-15 % av pasientene med levermetastaser etter kolorektalkreft kunne opereres. Dette tallet ligger nå trolig mellom 20-25 %.  I tillegg vil en rekke pasienter med levermetastaser bli operert flere ganger for tilbakefall av sykdom. Hos pasienter med synkron metastatisk sykdom må man også ta hensyn til behandling av primærtumor og logistikken forbundet med dette.

Primær lever- og galleveiskreft er forholdsvis sjeldne kreftformer i Norge med færre enn 200 nye tilfeller per år for hver svulsttype. De fleste vil ikke bli kandidater for kirurgi.  Likevel opplever vi et økende antall pasienter med primær leverkreft (HCC) som skal ha behandling. Denne gruppen skal vurderes for ulike typer radiologisk behandling, reseksjonsbehandling eller transplantasjon. Fra september i år har pasienter med mistenkt HCC og kolangiokarsinom fått egne pakkeforløp med spesifiserte tidsrammer for utredning og behandling.

Denne artikkelserien er satt sammen i anledning av at vi i forbindelse med avvikling av årets Kirurgiske høstmøte på Holmenkollen Park Hotell, arrangerer et 2-dagers HPB-seminar i samarbeid med den skandinaviske grenen av den internasjonale hepatobiliære organisasjonen IHPBA, med forelesere fra inn- og utland. Hele fredagen 23/10 er satt av til innlegg om behandling av leversvulster.

Presentasjonene beskriver ulike behandlingsmetoder for maligne leversvulster med omtale av blant annet kirurgisk reseksjon, transplantasjon, preoperativ volummanipulering, percutane ablasjonsmetoder, og transarteriell tumorbehandling. Vi håper artiklene kan bidra til en felles oppfatning av kompleksiteten i behandlingen av disse pasientene.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook