Norge rundt: Gastroavdelingen ved Sykehuset Levanger

Tekst: Bård Haugnes

Sykehuset Levanger er en del av Helse Nord-Trøndelag som består av sykehusene Namsos og Levanger. Nedslagsfeltet er omlag 138 000 mennesker der omlag 95 000 har Levanger som primærsykehus. Medisinsk avd. Sykehuset Levanger er seksjonert og har alle subspesialiteter bortsett fra endokrinologi. Medisinsk klinikk er godkjent som gruppe 1-sykehus i indremedisin, og har gruppe 2-status innenfor lunge, hjerte, nyre og gastro.

Levanger Sykehus

Levanger Sykehus

Gastromedisinsk seksjon består av 7 senger som ligger i 5. etasje sammen med resten av de medisinske sengepostene. Medisinsk overvåkning ligger i 6. etasje med 5 senger. Der har vi i tillegg også en godt utbygd og moderne intensivavdeling.

Gastroavdelingen på Levanger sykehus. Bak: Ina Lervåg LIS  lege og B gren, overlege Ignacio Catalan, overlege Erik, mester Ellekjær, overlege Carl Platou. Foran: Gastrosykepleiere: Tove Anette, Kristin, Beate, Inger Merethe, Kjerst. Foran: Seksjonsoverlege Bård Haugnes.

Gastroavdelingen på Levanger sykehus. Bak: Ina Lervåg LIS lege og B gren, overlege Ignacio Catalan, overlege Erik, mester Ellekjær, overlege Carl Platou. Foran: Gastrosykepleiere: Tove Anette, Kristin, Beate, Inger Merethe, Kjerst. Foran: Seksjonsoverlege Bård Haugnes.

Gastroseksjonen har 4 overlegestillinger og 2 LIS-stillinger. Vi har aldri vært fire overleger i full stilling. Per i dag er vi tre overleger og to LIS-leger der én er B-gren innenfor gastro.

I tillegg har vi to “pensjonister” som gjennomsnittlig skoperer 2 dager i uken. Uten dem hadde vi nok hatt en betydelig lengre venteliste.

Vi utfører de fleste gastromedisinske utredningene og endoskopiske prosedyrene inkludert akutte blødninger. Akutte og ustabile pasienter blir her som andre plasser lagt på intensivavdeling som et samarbeidprosjekt med evt. kirurg. Når det gjelder blødninger, har vi ingen mulighet for coiling ved sykehuset, og de fleste pasientene blir derfor behandlet endoskopisk.

levanger_4

Sengeposten er stort sett fylt med pasienter som skal utredes for anemi, magesmerter og leverpasienter.

IBD-pasientene trenger sjelden sykehusopphold og følges opp i poliklinikken. Infusjonspasientene kommer til en felles observa-
sjonspost for behandling.

Vi har et kontor på gastrolab for samtale både for leger og sykepleiere. Sykepleierne har både IBS- og IBD-poliklinikk. Legegruppa tar seg av de dårligste IBD-pasientene og leverpasientene.

Gastrolab ligger i 1. etasje sentralt i sykehuset. Vi har fire skopirom som er godt utstyrt. Vi utfører her de fleste undersøkelser (ikke ballong-enteroskopi). Gastrolab brukes av både gastromedisinere og gastrokirurger. I tillegg har vi en dag i uken der vi gjør gastroskopi / coloskopi i narkose. Disse pasientene er stort sett barn fra barneavdelingen eller «vanskelige» skopipasienter. I tillegg bruker lungelegene gastrolab til bronkoskopier. Her gjøres også EBUS- og EUS-undersøkelser.

Gastrokirurgene står for omlag 5 % av endoskopiene. Selv om gastrokirurgene ikke har den største produksjonen på gastrolab, så har vi et svært godt samarbeid både på gastrolab og avdelingsmessig. Terskelen for tilsyn den ene eller andre veien er lav. Dette fører til god logistikk, og det er sjelden at pasienter med colorektalfunn trenger å vente lengre enn en uke før MDT møte. I tillegg har vi felles undervisning hver torsdag der både gastrotemaer og pasienter blir tatt opp til felles læring.

Vi bruker Endobase som dokumentasjon både skriftlig, bildemessig og ved å ta filmsekvenser. Endobase-systemet er også tilkoblet Namsos og gastrolab der. Dette gjør at vi kan ha et tett og godt samarbeid med Namsos samt at bilder/filmer samt skopguide gir oss svært god dokumentasjon.

I tillegg til 4 endoskopirom har vi et rom for pH og manometri, og kapselendoskopi. ERCP foregår på egen lab på rtg.avd. Disse undersøkelsene gjøres i Levanger for hele helseforetaket.

Vi mener selv at vi både har en stor produksjon og et bredt utvalg av tjenester. Noen er etablerte, mens andre er vi i startgropen med.

Selv mener vi at vi gjør en del fornuftige ting, spesielt innenfor opplæring ved endoskopi. Der må alle ha kurs på simulator først. Deretter får de poliklinikk sammen med en av våre
«pensjonister». I løpet av kort tid får de stort volum samt et trygt mester-svenn-opplegg. Dette opplegget gir vi både til medisinere og kirurger som skal utføre endoskopi. Dette i håp om at pasientene skal ha en bedre opplevelse og opprettholde god faglig kvalitet på den endoskopiske virksomheten.

Mester Erik  Ellekjær - Svenn Ina Lervåg.

Mester Erik Ellekjær – Svenn Ina Lervåg.

Selv om vi ikke er noe universitetssykehus har vi de senere årene publisert en del artikler med utgangspunkt i HUNT, NTNU og Sykehuset Levanger.

Kristian Hveem, som nå er Professor ved NTNU og sentral i biobanken og i HUNT-studiene, var tidligere knyttet til avdelingen.

Eivind Ness Jenssen , som nå er i B-gren ved St. Olavs Hospital og 20 % postdoc ved Karolinska sykehuset disputerte i 2014.

Ignacio Catalan har nå 3 mnd. forskningspermisjon for sammenskriving av sin Ph.D. innenfor IBD. «Rollen av gammadelta T-lymfocytter i IBD»

Carl Platou har flere artikler innenfor HUNT-studiene og genetisk epidemiologi.

I tillegg deltar vi i midtnorsk IBD-studie.

Vi som alle andre, har vel nok å gjøre. Positivt arbeidsmiljø og et spennende fag fører til at vi strekker oss langt både for pasienter og kollegaer.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook