HLA-DQ–gluten tetramer-basert blodprøve har høy diagnostisk nøyaktighet for cøliaki selv uten inntak av gluten

Vikas K. Sarna* 1, 2, Knut E. A. Lundin2, 3, Lars Mørkrid4, Shuo-Wang Qiao1, 2, 5, Ludvig M. Sollid1, 2, 5, Asbjørn Christophersen1, 2. Nåværende arbeidssted: Gastromedisinsk avdeling, OUS – Ullevål. 1Avdeling for immunologi, OUS – Rikshospitalet. 2KG Jebsen-senter for cøliakiforskning, UiO. 3Gastromedisinsk avdeling, OUS – Rikshospitalet.  4Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS – Rikshospitalet. 5Senter for immunregulering, OUS – Rikshospitalet og UiO.

Bakgrunn: Cøliaki karakteriseres av en HLA-DQ2/8-assosiert CD4+ T-celle-respons mot glutenproteiner i hvete, rug og bygg. Diagnosen er vanskelig å stille hos et økende antall pasienter som allerede har begynt på glutenfri kost (GFK). Vårt mål var å utvikle en HLA-DQ–gluten tetramerbasert blodprøve for påvisning av cøliaki uavhengig av gluteninntak.

Metode: Vi produserte HLA-DQ–gluten tetramerer som vi tilsatte mononukleære celler ekstrahert fra 50 ml perifert blod fra 143 HLA-DQ2.5+ studiedeltagere (62 med cøliaki på GFK, 19 uten cøliaki på GFK [grunnet selv-rapportert glutensensitivitet], 10 med ubehandlet cøliaki på glutenholdig kost og 52 antatt friske kontroller). Prøvene ble analysert med flowcytometri der utprøverne var blindet for prøvetype (unntatt de med cøliaki på glutenholdig kost).

Resultater: Vi kombinerte flowcytometriske variabler i en modell for den HLA-DQ–gluten tetramerbaserte testen ved bruk av multippel regresjon. Analyse for optimalisert skjæringspunkt gav en sensitivitet på 97% og spesifisitet på 95% for deteksjon av cøliaki for personer på GFK. For personer med ubehandlet cøliaki sammenliknet med antatt friske kontroller på glutenholdig kost fant vi sensitivitet 100% og spesifisitet 90%.

Konklusjon: Denne blodprøvetesten identifiserer pasienter med og uten cøliaki med høy grad av nøyaktighet, selv om pasientene er på GFK1. Våre resultater tilsier at testen skal kunne erstatte glutenprovokasjon etterfulgt av tynntarmsbiopsi ved mistanke om cøliaki hos pasienter på GFK, men testen bør først valideres i en større studie.

Figurene er hentet fra Sarna et al. Gastroenterology 2017, gjengitt med tillatelse. Regresjonsmodeller (A og C) med optimale skjæringspunkter basert på ROC-analyse (B og D). Figurpanel A og B viser sammenlikning mellom behandlede cøliakere (TCD) og glutensensitive kontroller (GS), begge grupper på GFK. Figur C og D viser ubehandlede cøliakere (UCD) og antatt friske kontroller (Control) på glutenholdig normalkost. Åpne sirkler i GS- og kontrollgruppen er deltagere med positive cøliaki- spesifikke antistoffer i serum. AUROC; areal under ROC- kurven. Viser til opprinnelig figurtekst for flere detaljer.

Figurene er hentet fra Sarna et al. Gastroenterology 2017, gjengitt med tillatelse. Regresjonsmodeller (A og C) med optimale skjæringspunkter basert på ROC-analyse (B og D). Figurpanel A og B viser sammenlikning mellom behandlede cøliakere (TCD) og glutensensitive kontroller (GS), begge grupper på GFK. Figur C og D viser ubehandlede cøliakere (UCD) og antatt friske kontroller (Control) på glutenholdig normalkost. Åpne sirkler i GS- og kontrollgruppen er deltagere med positive cøliakispesifikke antistoffer i serum. AUROC; areal under ROC- kurven. Viser til opprinnelig figurtekst for flere detaljer.

 

 

 


1.    Sarna VK, Skodje GI, Reims HM, et al. HLA-DQ:gluten tetramer test in blood gives better detection of coeliac patients than biopsy after 14-day gluten challenge [published online ahead of print August 4, 2017]. Gut doi: http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2017-314461.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook