Dødelighet ved gastroøsofageal reflukssykdom

Eivind Ness-Jensen ([email protected]) Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger.
Övre GI-kirurgi, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige. HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Levanger


Gastroøsofageal reflukssykdom øker risikoen for adenokarsinom i øsofagus og er assosiert med økt dødelighet av adenokarsinom i øsofagus. Det er ikke økt generell dødelighet eller økt dødelighet av kreftsykdom i hode, hals eller lunger ved reflukssykdom.

Bakgrunn

Gastroøsofageal reflukssykdom er hyppig og økende i forekomst (1). Ukentlige reflukssymptomer er assosiert med nesten 8 ganger økt risiko for adenokarsinom i øsofagus, en kreftform med svært dårlig prognose (2). Insidensen av adenokarsinom i øsofagus øker kraftig (figur), parallelt med den økende forekomsten av reflukssykdom. Refluks har også blitt assosiert med kreft i hode, hals og lunger, grunnet laryngofaryngeal refluks og mikroaspirasjoner til lungene. Vi ønsket derfor å undersøke om reflukssykdom er assosiert med tidlig død, spesielt død av adenokarsinom i øsofagus og død av kreft i hode, hals eller lunger.

Materiale

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er en befolkningsundersøkelse hvor hele den voksne befolkningen i Nord-Trøndelag har blitt invitert til å delta (3). I HUNT2 (1995-7) og HUNT3 (2006-8) ble deltakerne spurt om å angi grad av plager med halsbrann og sure oppstøt. I tillegg ble det registrert andre risikofaktorer for kreftsykdom (kjønn, alder, kroppsmasseindeks, tobakksrøyking, alkoholinntak, fysisk aktivitet og utdanning) og komorbiditet (kronisk obstruktiv lungesykdom, hjerte-/karsykdom, diabetes og hypertensjon). Disse dataene ble så koblet til Dødsårsaksregisteret og Kreftregisteret, og alle dødsfall og krefttilfeller på deltakerne ble registrert til utgangen av 2014.

Resultater

Å være mye plaget med refluks var ikke assosiert med økt generell dødelighet eller økt dødelighet av kreftsykdom, uavhengig av krefttype. Derimot var mye refluks assosiert med økt dødelighet av adenokarsinom i øsofagus hos menn, justert hazard ratio 6,09 (95 % konfidensintervall 2,33-15,93), 27 dødsfall per 100.000 personår. Det er sannsynligvis også økt dødelighet av adenokarsinom i øsofagus hos kvinner med mye refluksplager, justert hazard ratio 3,68 (0,88-15,27), 13 dødsfall per 100.000 personår. Ingen deltakere med mye refluksplager døde av plateepitelkarsinom i øsofagus, mens 17 deltakere uten refluksplager døde av dette. Det ble ikke observert økt dødelighet ved kreft i hode, hals eller lunger, hazard ratio 1,09 (0,71-1,67) for menn og 1,21 (0,68-2,16) for kvinner (4).

Konklusjon

Gastroøsofageal reflukssykdom er ikke assosiert med økt generell dødelighet eller økt dødelighet av kreftsykdom i hode, hals eller lunger, men det er en klar assosiasjon med økt dødelighet av adenokarsinom i øsofagus.

Referanser

  1. Ness-Jensen E, Lindam A, Lagergren J, et al. Changes in prevalence, incidence and spontaneous loss of gastro-oesophageal reflux symptoms: a prospective population-based cohort study, the HUNT study. Gut. 2012 Oct;61(10):1390-7.
  2. Lagergren J, Bergström R, Lindgren A, et al. Symptomatic gastroesophageal reflux as a risk factor for esophageal adenocarcinoma. N Engl J Med 1999;340:825–31.
  3. Krokstad S, Langhammer A, Hveem K, et al. Cohort Profile: the HUNT Study, Norway. Int J Epidemiol. 2013 Aug;42(4):968-77.
  4. Ness-Jensen E, Gottlieb-Vedi E, Wahlin K, et al. All-cause and cancer-specific mortality in GORD in a population-based cohort study (the HUNT study). Gut. 2016 Oct 27.
NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook