Komplikasjoner, funksjonelt resultat og livskvalitet etter IPAA

Marie-Louise-Sunde-

Sunde ML

Tekst: Sunde ML, Øresland T, Færden AE, Gastrokirurgisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Ileal pouch-anal anastomose (IPAA) er den anbefalte behandlingen for pasienter med ulcerøs colitt eller familiær adenomatøs polypose når disse må proctocolectomeres. Operasjonen gjøres som alternativ til permanent ileostomi for å forbedre pasientens livskvalitet. Vårt mål med denne studien var å se på kirurgiske resultater, postoperativ reservoarfunksjon og livskvalitet, og sammenligne våre funn med litteraturen.

Pasienter og metode

Alle pasienter operert med IPAA fra 2000 og frem til juni 2013 ved Ahus ble identifisert fra pasientjournalen. Pre-, peri- og postoperative forhold ble hentet ut, inkludert kort- og langtidskomplikasjoner. Pasientene ble sendt spørreskjema angående livskvalitet (SF-36). De som tillot det, ble oppringt for et intervju angående deres reservoarfunksjon (Øresland-score – en funksjonsscore fra 0-16, hvor 0 er best funksjon og 16 er dårligst funksjon. Se figur 1).

Post operative komplikasjoner (inkludert pouchitt) behandlet andre steder enn på Ahus ble også etterspurt.

Figur1_score

Figur 1: Øresland-score.

Resultater

103 pasienter ble operert i denne perioden, 35 kvinner, 68 menn. 56 pasienter fikk anlagt J- reservoar, 47 K-reservoar. Median oppfølgningstid var 11 år for de med J reservoar, tre år for de med K. Postoperativ mortalitet var null. Tre pasienter opplevde septiske bekken komplikasjoner etter IPAA , hvorav 1 måtte reopereres grunnet bekkenabscess etter anastomoselekkasje. Ytterligere to pasienter måtte reopereres grunnet tynntarmsperforasjon etter stominedleggelse. Fullstendig oversikt over abdominale korttidskomplikasjoner kan sees i tabell 1. Tre pasienter opplevde langtidskomplikasjoner i form av perianal abscess-/fistel. Totalt 29 pasienter hadde én eller flere episoder med pouchitt. Oversikt over abdominale langtids komplikasjoner kan sees i tabell 2. Ingen pasienter har i perioden måttet fjerne reservoaret grunnet dårlig funksjon. En pasient har fjernet reservoaret pga cancer residiv, og en pasient er død av metastaserende coloncancer. De resterende 101 pasientene har sitt reservoar i funksjon.

Figur2_diagram

Figur 2: Korrelasjon mellom reservoarfunksjon og livskvalitet. Pasienter med Øresland-score ≥8 har dårligere livskvalitet.

Av 103 pasienter har 88 svart på spørsmål angående pouchfunksjon. Gjennomsnittlig Øresland score var 5,27 for K og 5,43 for J. K pasientene tenderte til bedre score enn J pasientene, men eneste signifikante forskjell var andel som oppga reservoaret som et sosialt handicap. Blant K pasientene hadde 54,5 %, ≤ 5 tømninger daglig, respektive tall for J pasienten var 46,5 %. Både blant J og K hadde 79 % ≤ 1 tømninger per natt. Total Øresland score kan sees i tabell 3. 16 % av K og 25,6 % av J pasientene hadde median score ≥ 8, som indikerer så dårlig reservoarfunksjon at det signifikant påvirker livskvaliteten negativt, illustrert med figur 3. Disse funnene samsvarer med resultater fra store, internasjonale studier. Totalt har 78 pasienter svart på spørreskjema angående livskvalitet. Det var ingen signifikante forskjeller mellom J og K pasienter, men en tendens til bedre resultater hos K pasientene. Resultatene samsvarer også med norsk normalpopulasjon. Av de spurte oppgir 97,3 % pasienter at de ville gjort operasjonen igjen.

Tabell-1

Tabell-2

Tabell-3

Konklusjon

Bortsett fra to pasienter med cancer, er det ingen som har fjernet reservoaret. Alle de resterende pasientene har sitt reservoar i funksjon. Pasienter operert med IPAA ved Ahus har lav komplikasjonsrate og ingen mortalitet. Funksjonelt resultat hos våre pasienter samsvarer med funn fra store, internasjonale studier, og våre pasienter har samme livskvalitet som den norske normalpopulasjon. Selv om J reservoar er den mest brukte reservoarkonstruksjonen internasjonalt, kan det være det finnes bedre alternativer. Små forbedringer i funksjonelt resultat kan ha stor innflytelse på pasientens livskvalitet.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook