GASTRONET: Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Tekst: Siv Furholm
Besøk oss på: www.kreftregisteret.no/gastronet.
Henvendelser til: [email protected]

Mens vi venter på Godot (automatisk uttrekk av Gastronet-data fra sykehusenes EPJ), har vi nylig sikret finansieringen av papirbasert Gastronet med nåværende aktivitetsnivå for inneværende år. Spørsmålet er jo om bare tilbakemeldinger til skopører/sentre er tilstrekkelig kvalitetsfremmende eller ikke. Volker Moritz’ artikkel på dette temaet etter 10 år med Gastronet koloskopiregister er nå tilgjengelig på UEGJs nettsider: http://ueg.sagepub.com/content/early/2015/01/29/2050640615570147.full.p (fulltekst).

Noen sentre har nylig tatt grep for å bruke Gastronet-data mer aktivt i det lokale kvalitetsarbeidet – veldig bra og helt i tråd med Volkers funn!

Offentliggjøring av resultater på senternivå kan i seg selv også være kvalitetsfremmende. Dette er et krav når vi har status og finansiering som nasjonalt kvalitetsregister. Resultater fra koloskopivirksomheten første halvår 2014 ble nylig publisert på: www.kvalitetsregistre.no.

For Gastronet var dette en prøve på prosessen for ferdigstilling av slike rapporter. Hver høst vil det bli offentliggjort resultater for hele det foregående året (for 2014 høsten 2015) etter en intern prosess hvor alle kontaktpersoner i Gastronet blir involvert. Offentliggjøringen i de nasjonale registrene legger visuelt stor vekt på rangering. Det var derfor spesielt gledelig å få aksept for inkludering av tabellen nedenfor som sier noe litt enkelt om pasientseleksjon.

Tabell for offentliggjøring 2014:

Forskjell i pasientgruppenes alders- og kjønnssammensetningen kan gi utslag på resultatene per senter. Kvinner er ofte vanskeligere å undersøke enn menn og eldre ofte lettere enn yngre (forutsatt at tarmtømmingen er god nok hos de eldre). Det er en reell forskjell mellom skopisentrene med hensyn til kjønnsfordelingen av pasienter, og det kan spesielt gi utslag på opplevd smerte/ubehag ved undersøkelsen og hvor vanskelig det er å få utført en komplett undersøkelse. Dette diagrammet viser at det, i tillegg til ulik kjønnssammensetning, er en reell forskjell mellom skopisentrene med hensyn til alderssammensetningen av pasientgruppene. Ulike pasientsammensetninger og tilfeldig/naturlig variasjon er aspekter det er viktig å ta med i betraktningen ved tolkning av de påfølgende figurer. At en institusjon ligger over/under en annen betyr ikke nødvendigvis at førstnevnte har et bedre/dårligere tilbud.

Bilde 1: Tabell.for offentliggjøring 2014

Bilde 1: Tabell.for offentliggjøring 2014

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook