Referat fra Generalforsamlingen ved NGFs 42. årsmøte

Fredag 6. februar 2015, Lillehammer

Dagsorden:

 1. Valg av referent og dirigent.
  Referenter som ble valgt var Svein-Oskar Frigstad og Ann Elisabet Østvik. Dirigent som ble valgt var Einar Husebye.
 2. Konstituering, godkjenning av innkalling.
  Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt. Det ble av hensyn til tid og rekkefølge besluttet at pkt. 12 på dagsorden tas til slutt. Kommentar til dagsorden fra K. Lundin som etterlyser at generalforsamlingen skal ta opp viktige saker som for eksempel sykehusstruktur, spesialistutdanningen og andre saker foreningen er engasjert i til diskusjon.
 3. Styrets årsrapport for 2014.
  Leder R. Fossmark gikk gjennom årsrapporten. Han trakk spesielt fram styrets arbeid i forhold til spesialiststruktur, oppgaveglidning vedrørende endoskopi og pakkeforløp for tarmkreft. Leder berømmet redaksjonen i NGF-Nytt for god innsats og oppfordrer også til økt bruk av NGF sin nettside. Årsrapporten ble tatt til etterretning og vedlegges referatet.
 4. Legeforeningens høringer i 2014.
  Høringsansvarlig Øistein Hovde redegjorde for høringer i 2014 og norsk engasjement i UEG.
 5. Regnskap, budsjett og revisjon.
  Kasserer A.C. Mohn la frem regnskap og budsjett. Regnskapet er revidert og godkjent av revisor. Revisjonsrapport vedlegges referatet. Generalforsamlingen godkjente regnskap og fremlagt budsjett for 2015 ble vedtatt uten endringer.
 6. Rapport fra spesialitetskomiteen.
  I. P. Berset la frem rapport. Leder K. Wiencke måtte melde forfall på grunn av sykdom. Det er omtrent 200 yrkesaktive spesialister, hvorav 15,6 % kvinner. I 2014 ble det godkjent 14 nye spesialister i fordøyelsessykdommer. Helsedirektoratet har nylig anslått at det bør være 4 gastroenterologer pr. 100 000 innbyggere i Norge. Spesialistkomiteen ytret sin bekymring for manglende spesialistdekning, utdanning og rekruttering. Det påvises i økende grad mangler ved utdanninginstitusjonene i forbindelse med besøk fra spesialistkomiteen.
 7. Forslag til endringer i regler for interessegruppene.
  Forslag fra J. Sauar og P. Farup om endringer av bestemmelser ble diskutert. Forslaget innebar først og fremst “ingen begrensning for antall medlemmer i interessegruppene”.

  Dette forslaget ble nedstemt. Styrets forslag ble vedtatt: Medlemmene velges av generalforsamlingen. Gruppene består av inntil 8 medlemmer, gruppen konstituerer seg selv. Minst 2 medlemmer skiftes ut hvert 2. år (en endring i fra reglene vedtatt i 2011).

 8. Rapport fra NGFs interessegrupper.
  Rapporter fra de fem interessegruppene var vedlagt innkallingen til gjennomlesning og ble ikke gjennomgått.
  J. Sauar informerte om det første nasjonale møtet ved interessegruppen for funksjonelle mage- tarmlidelser som arrangeres i tilknytning til det nasjonale levermøtet. Muligheten for andre interessegrupper å arrangere tilsvarende møter i tilknytning til disse ble nevnt.
 9. Rapport om Scandinavian Journal of Gastroenterology.
  Redaktør H.L. Waldum orienterte om tidsskriftet. Det ble mottatt omtrent 900 manuskript i 2014 med aksept-rate ca 25 %. Nordiske arbeider prioriteres. Det utgis i 2015 en jubileumsutgave i anledning 50 års jubileet for tidsskriftet. Impact faktor for 2014 var 2.33, som er en betydelig økning fra tidligere år.
 10. NGFs forskningsfond årsberetning, stipendtildelinger.
  Avvikling av forskningsfondet ble ikke akseptert av Lotteri og stiftelsestilsynet . Styret planlegger gradvis å fase ut fond og overføre midler til høyrentekonto og øke utbetalinger til stipender. Fondet ønskes på sikt avviklet. Årsberetningen ble tatt til etterretning og vedlegges referatet.

  Stipendtildelinger på i alt 120 000,- ble fordelt på fire søkere av i alt 13 mottatte søknader.

 11. Endringer i vedtektene for NGFs forskningsfond.
  Det ble ikke vedtatt endringer.
 12. Orientering om Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft.
  T.C. Martinsen orienterte om pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft på slutten av generalforsamlingen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å skrive et kapittel om Pakkeforløpet i det Nasjonalt Handlingsprogram for tykk- og endetarmskreft som er under revisjon. Dette blir en viktig sak for det nye NGF styret å følge opp.
 13. Valg av leder og styremedlemmer.
  Leder Reidar Fossmark stilte ikke til gjenvalg. Birgitte Seip ble valgt til ny leder. Ellen Melsom, Bjørn Gustafsson, Øistein Hovde og Arne Christian Mohn ble takket for sin innsats i styret. Nytt styre for NGF ble enstemmig valgt:

  • Birgitte Seip (leder)
  • Reidar Fossmark
  • Kari Desserud
  • Lene Larssen
  • Christine Slinning
  • Kristine Wiencke
  • Margit Brottveit
 14. Valg av nye medlemmer i interessegruppene og valgkomite.
  • Interessegruppen for pancreas:
   Alle medlemmer ble gjenvalgt:
   Georg Dimcevski (ny leder), Truls Hauge, Trond Buanes, Dag Hoem, Ivar Gladhaug, Olaug Villanger, Erling Bringeland, Dag malm, Tom Glomsaker, Tone Ikdahl.
  • Interessegruppen for funksjonelle mage-tarmsykdommer:
   Alle medlemmer ble gjenvalgt:
   Jostein Sauar (leder), Trygve Hausken, Jan Hatlebak, Odd Helge Gilja, Magdy El-Sahly, Arnold Berstad, Jørgen Valeur, Arne Røseth, Eivind Ness-Jensen, Per Farup.
  • Interessegruppen for gastrointestinal ultrasonografi:
   Roald Flesland havre og Svein Ødegaard stilte ikke
   til gjenvalg.

   Øvrige medlemmer gjenvalgt:
   Kim Nylund (leder), Ragnar Eriksen, Lars Aabakken,
   Odd Helge Gilja, Kim Ånonsen, Tom Christian Martinsen, Trygve Hausken.

  • Interessegruppen for leversykdommer:
   Zbigniew Konopski, Svein-Oskar Frigstad, Georg Dimcevski og Artur Revhaug stilte ikke til gjenvalg.

   Medlemmer i interessegruppen som ble valgt er Øystein Rose (leder), Kim E. Mortensen, Hans Lannerstedt, Mette Vestrhus, Aksel Foss og Gunnar Qvigstad.

  • Interessegruppen for inflammatoriske tarmsykdommer (IBD):
   Tom Christian Martinsen og Arne Ferden stilte ikke til gjenvalg.

   Medlemmer i interessegruppen som ble valgt:
   Rasmus Goll (leder), Hilde von Volkmann, Gøri Perminov, Petr Ricanek, Marte Lie Høivik, Erik Skogestad, Ann Elisabet Østvik, Kristian Leitao.

  • Valgkomiteen besto av:
   Tom Glomsaker, Ole Høie, Magne Henriksen.
   Til ny valgkomite for de neste fire år ble utnevnt Roald Torp, Esben Riise, Tom Øresland.

   Valgkomiteen tar fra neste år av hensyn til endringen i
   vedtektene hva gjelder utskifting av medlemmer i
   interessegruppene. jfr pkt 7.

   Spørsmålet om det bør være minst 40% representasjon fra begge kjønn i NGF styre og interessegrupper ble reist
   i diskusjonen.

   Ann Elisabet Østvik og Svein-Oskar Frigstad (Referent).

Referatet er godkjent av:
Einar Husebye, dirigent på generalforsamlingen
Reidar Fossmark, leder i NGF.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook