Årsrapport fra NGF-Styret 2014

NGF-styret hadde i 2014 følgende sammensetning:
Reidar Fossmark, leder/Arne-Christian Mohn, kasserer/Ellen Melsom, sekretær/
Lene Larsen, styremedlem/Kari Desserud, styremedlem/Øistein Hovde, styremedlem,
høringsansvarlig/Bjørn Gustafsson, styremedlem

Det ble avholdt 2 styremøter våren og 2 styremøter høsten 2014 der 29 saker har vært behandlet. Alle styremøter er referatført.

Mange henvendelser og saker blitt bearbeidet mellom møtene ved hjelp av email. Oppgaver har blitt fordelt blant styremedlemmene og samarbeidet i styret har vært godt.

Økonomisk har styret fulgt de føringer som årsmøtet la til grunn, hvor det fagmedisinske kontingenttilskudd er basert på 264 ordinære medlemmer som gir et grunntilskudd fra legeforeningen for 2014 på 250 897 kroner.

Styret har selv stått for all sekretariatsfunksjon i sitt arbeid og alle forberedelser til årsmøtet. Kasserer har vært ansvarlig for utbetalinger og innkrevninger, samt den kontinuerlige kontroll med balanseregnskapet, mens eksternt innleid regnskapsbyrå (Visma Services AS) står for årsregnskap og revisjon av RSM Hasner Kjellstrup & Wiggen AS.

Utdrag av saker som har vært behandlet og besvart i/av styret;

 • NGF styremedlemmer har gjennom året fremmet NGFs syn på oppgaveglidning. Styret har arbeidet i forhold til Helsedirektoratets ønske om å vurdere endret oppgavefordeling innen endoskopisk virksomhet.
 • Styret har sammen med spesialitetskomiteen arbeidet for at et kurs i endoskopiske ferdigheter skal gjøres obligatorisk i utdannelsen av gastroenterologer.
 • Sammen med spesialitetskomiteen har NGF-styret engasjert seg på møter og i diskusjoner angående Helsedirektoratets forslåtte endringer i spesialitetsstruktur
  og utdannelse av gastroenterologer.
 • NGF har fungert som samarbeidspartner med møtearrangør Congrex i samband med arrangering av Levermøtet i Oslo 2014. Møtet ble både en faglig suksess og gikk med økonomisk overskudd, NGF vil også i 2015 stå som økonomisk garantist for levermøtet.
 • NGFs forskningsfond ble forsøkt oppløst, men er pr i dag litt for stort til at dette tillates. Over tid vil fondet reduseres slik av man kommer under grensen for oppløsning.

Høringer

I løpet av 2014 har styret vurdert en rekke høringssaker. Høringene sendes elektronisk til alle i styret som må vurdere hver enkelt sak, styret sorterer ut de sakene som oppfattes som aktuelle for NGF. To høringsuttalelser er sendt i 2014:

 • Fritt sykehusvalg Norge-innspill til innhold og kvalitetssikring av informasjon på nettsiden
  – Styret mener en klinikksjef må ha mulighet til å reservere avdelingen mot fritt sykehusvalg hvis man har kapasitetsproblemer.
 • Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon med virkning fra 75 til 80 år.
  – NGFs styre er skeptisk til nytt forslag, men støtter dagens lov der man kan beholde autorisasjonen etter individuell søknad etter fylte 75 år.
 • Støttet Norsk forening for infeksjonsmedisins uttalelse i forbindelse med Helse- og Omsorgsdepartementets (HOD) forslag til endring av blåreseptforskriften for nye medikamenter mot hepatitt C, og overgang til å måtte søke om individuell refusjon.
  – NGFs styre var i mot HODs forslag.

Annet arbeid i foreningen:

 • Planlegging og gjennomføring av årsmøtet.
 • Tildeling av reise- og forskningsstipender fra industri og NGF.
 • Sammen med interessegruppen for inflammatorisk tarmsykdom utarbeidet og distribuert uttalelse angående bruk av biosimilars.
 • Uttalelse til Legeforeningen angående sigmoideoskopi og colorectal cancer.
  – Ikke avklart hvilken metode som er best og resultater av coloskopi screening studie bør avventes.

Medlemstall pr. 01.12.14 basert på statistikk fra den norske legeforening.

TALL PR 01.12.14 NEVNES MED TALL FRA 01.01.14 I PARENTES.
Det er totalt 361 (343) medlemmer i NGF.
Det er 243 (235) spesialister som er medlem i NGF, hvorav 181 (182) yrkesaktive. 83 (80) er medlem i NGF uten spesialitet. 57 (56) er assosierte medlemmer.

Æresmedlemmer pr 2014:

 • Arne Serck Hanssen
 • Sven-Erik Larssen
 • Hermod Petersen
 • Arne Skarstein
 • Olav Fausa
 • Arnold Berstad
 • Morten Vatn
 • Erik Schrumpf
 • Magne Osnes
 • Arne Rosseland

Komiteer og undergrupper

Spesialitetskomité i fordøyelsessykdommer 2014-2017:

 • Kristine Wiencke (leder)
 • Ingrid Berset (medlem)
 • Geir Folvik (medlem)
 • Drude Taran Søberg (medlem)
 • Kjetil Garborg (LIS)
 • Tone Søberg (varamedlem)
 • Magne Buset (varamedlem)
 • Eivind Ness-Jenssen (vara LIS)

Komiteen har i 2014 besøkt sykehusene i Bærum, Skien, Hamar, Lillehammer. Generelt påpekes det et motsetningsforhold mellom resurser til utdanning og krav om effektivitet i pasientbehandlingen. Komiteen tror utdanningskapasiteten er for liten for fremtidens behov. Det foregår også et omfattende arbeid med struktur og innhold i alle spesialitetene og det er i Helsedirektoratets rapporter foreslått at fordøyelsessykdommer skal bli egen hovedspesialitet.


NGFs interessegrupper

NGFs Interessegruppe for Funksjonelle Magetarmlidelser (FGID) 2012-15:

 • Jostein Sauar, leder
 • Arnold Berstad
 • Magdy El-Salhy
 • Per Farup
 • Trygve Hausken
 • Eivind Ness-Jensen
 • Arne Rødseth
 • Jan Hatlebakk
 • Odd Helge Gilja
 • Jørgen Valeur

NGFs interessegruppe for leversykdommer 2013-15:

 • Zbigniew Konopski, leder
 • Aksel Foss
 • Gunnar Qvigstad
 • Svein Oscar Frigstad
 • Georg Dimcevski
 • Arthur Revhaug

Interessegruppe for ultralyd i gastroenterologi 2013-15:

 • Kim Nylund, leder
 • Roald Havre
 • Ragnar Eriksen
 • Lars Aabakken
 • Odd Helge Gilja
 • Svein Ødegaard
 • Trygve Hausken
 • Kim Aanonsen
 • Tom Chr. Martinsen

Interessegruppe for pancreassykdommer 2013-15:

 • Truls Hauge, leder
 • Trond Buanes
 • Dag Hoem
 • Ivar Gladhaug
 • Olaug Villanger
 • Erling Bringeland

  >

 • Tom Glomsaker
 • Tone Ikdahl

Interessegruppe for inflammatoriske tarmsykdommer 2013-15;

 • Rasmus Goll, leder
 • Tom Christian Martinsen
 • Hilde von Volkmann
 • Gøri Perminov
 • Arne Færden
 • Petr Ricanek
 • Marte Høivik
 • Erik Skogestad

NGFs kvalitetsutvalg:

 • Thomas de Lange, leder
 • Tom Glomsaker
 • Lars Aabakken
 • Truls Hauge
 • Rolf Ole Lindsetmo
 • NGF-styrets representant i Gastronett: Birgitte Seip

NGFs forskningsfond ( -2015):

 • Arne Christian Mohn, leder
 • Astrid Rydning, medlem
 • Dag Malm, medlem
 • Øivind Irtun, medlem
 • Ann Elisabeth Østvik, representant fra Staten (Forskningsrådet)
 • Olav Sandstad, varamedlem
 • Rolf Ole Lindsetmo, varamedlem
 • Reidar Fossmark, varamedlem
 • Helge L Waldum, vararepresentant fra Staten (Forskningsrådet)

Valgkomite NGF ( -2015):

 • Tom Glomsaker, leder
 • Magne Henriksen
 • Ole Høie

Internasjonalt arbeid:

NGF var i 2014 medlem av:

 • UEG / United European Gastroenterology
 • ESGE / European Society of Gastrointestinal Endoscopy
 • WGO / World Gastroenterology Organisation
 • WEO / World Endoscopy Organisation
 • UEMS/EBG / Union Européenne des Médecins Spécialistes / European Board of Gastroenterology
 • ECCO / European Crohn Colitis Organisation

NGF-Medlemmer var i løpet av 2014 representert i følg-ende internasjonale fora:

 • UEMS/EBG: Kristine Wiencke, Mathis Heibert (vara).
 • WEO: Lars Aabakken, Zone president Europa
 • UEG: Erik Schrumpf (Kasserer) Øistein Hovde (National societies forum (NSF) og General assembly member)
 • ESGE: Lars Aabakken (President) Michael Bretthauer, ESGE Quality Improvement Committee
 • WGO: Lars Aabakken, Chairman, Endoscopy committee
 • SADE: Thomas de Lange, Tom Glomsaker
 • SAGIM: Scandinavian Association for Gastrointestinal Motility: Jan Gunnar Hatlebakk, Dag Arne Lihaug Hoff.
 • IOIBD: The International Organization for the Study of Inflammatory Bowel Diseases, Bjørn Moum (medlem) og Morten Vatn (senior member)
 • ECCO: Rasmus Goll og Marte Lie Høivik, nasjonale representanter
 • EFSUMB: European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology: President elect: Odd Helge Gilja

Bjørn Hofstad og Øyvind Hauso har etter søknad blitt norske representanter på WGOs Train The Trainers (TTT), Taipei, Taiwan, 2015.

Møter/representasjon:

NGF`s 41. årsmøte fant sted på Lillehammer 30.januar – 1.februar 2014. Det var 38 innsendte abstrakts, alle ble presentert oralt. Temamøtet ble arrangert av NGFs interessegruppe for ultralyd i gastroenterologi med tema «Ultralyd i gastroenterologi». Norsk Forening for Gastroenterologisk Personell (NFGP) hadde sitt årsmøte parallelt på samme hotell.

NGFs interessegruppe for leversykdommer avholdt Nasjonalt levermøte i Oslo 20. mars med tema: «Utfordringer ved avansert leversykdom».

SADE møtet i København 13.-17 januar 2014, ECCO møtet i København 20.-22. februar, EASL i London 9.-13. April, DDW i Chicago 3.-6. mai og UEGW i Wien 18.-22. oktober, var alle godt
besøkt med norske deltagere og med norske presentasjoner.

Scandinavian Journal of Gastroenterology:
Scandinavian Journal of Gastroenterology (SJG) har i 2014 vært ledet av Editor-in-chief Helge L. Waldum sammen med Executive Editors: Lars Aabakken og Einar S. Bjørnsson, sistnevnte fra Island. SJG mottok 982 nye manuskript hvorav 704 originalarbeider.

Gjennomsnittlig aksept rate var 26.9%, men langt høyere for nordiske land (50-71%) med Norge på topp. Impact factor er nå 2.33 som er en klar økning fra siste år. Et spesialnummer om inflammatorisk tarmsykdom med Arne Sandvik og Jon Florholmen som gjesteredaktører er gjort ferdig i 2014, publiseres i papirutgave jan. 2015. Det arbeides med et 50-års jubileumsnummer om nordisk gastroenterologisk forskning som vil publiseres i mai 2015.


Priser og stipender 2014

Norsk Gastroenterologisk Forenings forskningsfond
Tildeling fra Fondet for 2014 ble utlyst med søknadsfrist 01.01.2014 i NGF-nytt nr 3 2013, samt på hjemmesiden. Tildeling ble kunngjort av komiteens leder på årsmøtets generalforsamling. Stipend på kr 25 000 hver ble tildelt Tom Mala for prosjektet «Kroniske magesmerter og funksjonelle abdominalplager etter gastrisk bypass for sykelig fedme og

Stian Langen for prosjektet »Irritabel tarm-syndrom i den generelle befolkning basert på HUNT-materiale».

Helge Bells forskningspris for god klinisk hepatologisk forskning
Prisen ble i 2014 delt ut for siste gang og gikk til Knut Boe Kielland for langtids kartlegging av mortalitet og stadium av fibrose hos intravenøse misbrukere med HCV.

Abbvies «Humanpris» 2014
Prisen / stipendet ble i år for første gang tildelt etter søknad og er fortsatt på kr 100.000. Den ble delt likt mellom Morten Jakobsen og Trond Espen Detli.

Olympus reisestipend for Norsk Gastroenterologisk Forening 2014
Stipendet på 25000 ble fordelt med 15 000 til Silje Thorsvik og 10 000 til Samuel Agaze.

Abbot product’s gastro-stipend 2014
Stipendet for arbeid innen eksokrin pancreatologi på 25 000 ble gitt til Friedemann Erchinger.

Tillots pharma reisestipend 2014
Stipendet gikk til reise for Valery Glazkov og Per Sandvei til IMEDEX konferanse i Florida, USA.

NGF’s årsmøte priser 2014

Priser for beste vitenskapelige arbeider:
Totalt 38 abstrakts var innsendt. Alle ble presentert i oral form og de beste arbeidene i fire ulike kategorier fikk hver sin pris på kr 10.000:

 • Beste eksperimentelle arbeid: Elisabeth Schrumpf, Norsk senter for PSC, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Gallegangsepitel presenterer antigener til Natural Killer T Celler.
 • Beste klinisk arbeid ved universitetsklinikk: Reidar Fossmark, Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer, St.Olavs Hospital. Serum gastrin, lokalisering og histologisk subklassifikasjon av adenocarcinomer i ventrikkelen.
 • Beste kliniske arbeid utenfor universitet: Gro Nygard Riise, Voss Sjukehus, Medisinsk eining. Skadeleg avleiringar ved injisering av per oral lækjemiddel.
 • Beste presentasjon: Hilde Risstad, Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus. Fem-årsresultater etter gastrisk bypass versus duodenal omkobling i en randomisert kontrollert studie.

NGF Nytt
NGFs medlemsblad har vært videreført med reklamebasert finansiering og layout. Driftsregnskapet har gått i god balanse og overskuddet overføres til NGFs forskningfond. Bladet er distribuert i 4 numre til alle NGF og NFGKs medlemmer, alle endoskopienheter, gastroseksjoner og sykehusbiblioteker, og til alle legene som har registrert sin B-gren utdanning i gastroenterologi eller -kirurgi i Legeforeningen. Bladet finnes også som en nettutgave (gastroenterologen.no) med pdf-arkiv av tidligere utgaver. Redaktør Stephan Brackmann og co-redaktører Vemund Paulsen og Kim Ånonsen har også i 2014 lagt ned et betydelig arbeide. NGF-nytt har tatt opp aktuelle tema innen klinisk gastroenterologi og presentert fagmiljøer ulike steder i Norge. NGF-nytt brukes til annonsering av kurs, kongresser og møter, det skrives også reportasjer fra de større kongressene. Bladet har vært brukt til innkalling til Årsmøte, generalforsamling og stipendannonsering. I 2014 har det vært sendt ut elektronisk nyhetsbrev som et supplement til papirutgaven.

Internett
Internettsiden har vært drevet styremedlemmene Lene Larssen og Kari Desserud. Det har vært lagt ut flere nyhetssaker enn foregående år og bruken er økende. Siden brukes til annonsering av møter inkludert NGFs årsmøte med påmeldingslink fra hjemmesiden.

Samarbeid med farmasøytisk industri og utstyrsprodusenter
Årsmøtet arrangeres uavhengig av farmasøytisk industri og gir tellende kurstimer godkjent av legeforeningen. Utover årsmøtet har NGF et samarbeid med farmasøytisk industri som er godt. Utstyrsprodusenter kan ha utstilling på årsmøtet.

Styret NGF, februar 2015

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook