Kompetansetjeneste og kurs om funksjonelle mage-tarm-sykdommer

Jan Gunnar Hatlebakk

Jan Gunnar Hatlebakk.

Av Jan Gunnar Hatlebakk1,2,4, Odd Helge Gilja1,2,3,4,5, og Trygve Hausken1,2,3,4,6,7
1Gastroenterologisk seksjon, Klinisk institutt, Universitetet i Bergen 2Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarm-sykdommer, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Mange opplever at de funksjonelle mage-tarm-sykdommene har vært et forsømt område hvor der trengs en bevisstgjøring og satsing. Dette ligger bak at Universitetet i Bergen i samarbeide med Interessegruppen for funksjonelle mage-tarm-sykdommer i NGF holder et 3-dagers spesialistkurs 1.-3. september i år. 

Odd Helge Gilja.

Odd Helge Gilja.

Nasjonalt spesialistkurs og kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarm-sykdommer

Kurset omhandler all funksjonell mage-tarm-sykdom, fra funksjonelle spiserørssykdommer til funksjonell anorektal sykdom, og har de mest erfarne norske klinikere og forskere på dette feltet som forelesere (se tabell). Kurset er ment både for nye spesialistkandidater og for garvede klinikere som arbeider med pasientgruppen.

Der opprettes videre Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom lokalisert til Helse Bergen med oppstart i 2014. En nasjonal kompetansetjeneste skal spre kunnskap til alle nivåer i helsetjenesten, samt til pasienter og pårørende. Den skal sikre tilgang på kunnskapsressurser i alle deler av landet, og tar primært sikte på å spre denne kompetansen utover i helseforetakene. Referansegruppen for kompetansetjenesten er sammensatt av representanter fra alle helseforetakene. Interessegruppen for funksjonelle mage-tarm-sykdommer i Norsk Gastroenterologisk Forening, blir en viktig samarbeidspartner også her.

Trygve Hausken

Trygve Hausken

Alle undergrupper av funksjonell mage-tarm-sykdom og nært relaterte tilstander som gastroparese er tenkt omfattet av kompetansetjenesten, dvs. funksjonelle tilstander i øvre og nedre gastrointestinaltractus, samt funksjonelle galleveissykdommer. De største pasientgruppene er likevel irritabel tarm-syndrom (IBS) og funksjonell dyspepsi.

Der har skjedd store fremskritt i definisjon og klassifikasjon av funksjonelle mage-tarm-sykdommer, men dette er ikke allment kjent i medisinske miljøer i Norge. Strukturert utredning og behandling er lite utbredt i Norge. Nyere data antyder at der ved IBS finnes objektive parametre for immunaktivering, lavgradig inflammasjon og endringer i det nevroendokrine system i tarmen som de neste årene vil føre til mer objektiv diagnostisering av tilstandene. Nye behandlingsmodaliteter kommer også i liten grad norske pasienter til gode. Dette til tross for økende forskningsinnsats og interesse blant klinikere også her i Norge. Nasjonale veiledere i diagnostikk og behandling av de viktigste funksjonelle mage-tarm-sykdommer er sterkt ønskelig.

Hatlebakk-tekstboksKompetansetjenesten vil kunne tilby:

1. Kurs for helsepersonell. Nasjonale kurs og seminarer for ulike yrkesgrupper i helsevesenet og tilbud om seminarer og foredragsholdere regionalt. Vi ser det som spesielt viktig å nå fastlegene, med fokus på kostnadseffektiv og komplett omsorg for pasienter med funksjonelle sykdommer. Vi ønsker også å bidra til bedre undervisning for medisinerstudenter og studenter i klinisk ernæring ved universitetene.

2. Målrettet informasjon til pasientgruppene. Opplæring av pasienter og pårørende, for økt sykdomsinnsikt er en essensiell del av pasientomsorgen, siden det er tydelig at pasientene profiterer på å få kunnskap om symptomgenese, samt måter å takle kosthold og smerte. Dette er tenkt dekket gjennom internettsider, skriftlig informasjonsmateriell til formidling gjennom fastleger, og kontakttelefon. Vi vil fra samarbeidende grupper få hjelp til utarbeidelse av informasjonsmateriell og kurs for sykepleiere, kliniske ernæringsfysiologer, m.fl..

3. Støtte for pasientskoler. Slike har vært drevet flere steder i landet, og i vår region på Stord og ved Lærings- og mestringssenteret ved Helse Bergen. Kompetansetjenesten kan bli en ressurs for nye IBS-skoler i Norge, med presentasjonsmateriell og forelesere.

4. Forskning og metodeutvikling. Der opprettes et pasientregister for kvalitetssikring av utredning og behandling av funksjonell mage-tarm-sykdom, samt biobank. Det er ønskelig med utvikling av utrednings- og behandlingsalgoritmer som kan munne ut i nasjonale veiledere i utredning og behandling av de vanligste funksjonelle mage-tarm-sykdommer. Vi ser også for oss muligheten for multisenterstudier, som er en god måte å innhente og formidle kunnskap, samt bygge et nettverk mellom norske forskningsmiljøer.

Vi tror at kompetanseoppbygging for den enkelte pasient vil føre til tidligere diagnose, større diagnostisk sikkerhet, overføring av trygghet, samt opplæring i hvordan sykdommen kan takles i hverdagen. Ikke-medikamentell, medikamentell og ernæringsmessig intervensjon vil også lettere kunne gis. Alt tyder på at dette gir bedre mestring, bedre livskvalitet og at sekundær helseangst kan reduseres, med redusert forbruk av helsetjenester og mer aktiv yrkesdeltakelse.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook