Snublefot: Et høyst malignitetssuspekt funn i rektum

Tekst/bilder: Jonas Koch og Vemund Paulsen, Gastrolab, OUS-RH

Pasienten er en middelaldrende mann som i 1996 fikk diagnosen Mb Whipple. Han hadde da i fem år vært plaget med artralgier, thoraxsmerter, diaré, vekttap og nattesvette. Han ble behandlet i ett år med antibiotika, og har i etterkant hatt lange symptomfrie perioder. I det senere har han igjen hatt økende plager, særlig i form av leddsmerter, men også magesmerter og redusert allmenntilstand. Det ble derfor på nytt gjennomført en større utredning. Bland annet ble det utført PET-CT, der hovedfunnet var økt FDG-opptak (SUVmax 8.2) svarende til en 22 mm oppfylning i rectum (bilde 1), funnet ble beskrevet som høyst malignitetssuspekt.

Bilde 1.

Bilde 1.

Pasienten ble henvist til koloskopi. I rektumampullen fant man en benign utseende, bredbaset polypp på ca 2 cm. Polyppen ble løftet med saltvann/indigokarmin og fjernet i en bit med slynge, makroskopisk radikalt. Det tilkom umiddelbart en pulserende blødning som ble stanset med hemoklips (bilde 2). Det videre forløpet var ukomplisert. Annen patologi ble ikke sett i colon. Histologisk var polyppen et sagtakket adenom med lavgradig dysplasi, fri reseksjonsrand.

Bilde 2.

Bilde 2.

Vi har også tidligere sett at benigne colonpolypper kan lade kraftig opp på PET-scan.

Ifølge litteraturen observeres tilfeldig fokalt colorectalt FDG-opptak i litt over 1 % av PET-CT undersøkelser, og i 8-25 % av disse tilfellene finner man maligne lesjoner ved oppfølgende koloskopi. I denne konteksten har pasientens alder, kjønn eller grunnsykdom ikke vist seg å være prediktiv for malignitet. Heller ikke spesiell kraftig eller lav FDG-opptak (SUVmax) har vist seg å kunne predikere eller utelukke malignitet.

Tilfeldig PET-funn av lokalt FDG-opptak representerer altså langt fra alltid maligne lesjoner, men det bør suppleres med koloskopi.

Referanser

  • Putora PM: Relevance of Incidental Colorectal FDG-PET/CT-Enhanced Lesions. Onkologie 2013;36:200–204
  • Treglia G: Clinical significance of incidental focal colorectal (18)F-fluorodeoxyglucose uptake: Our experience and a review of the literature. Colorectal Dis 2012;14:174–180
  • Peng J: Detection of incidental colorectal tumours with 18F-labelled 2-fluoro-2-deoxyglucose positron emission tomography/computed tomography scans: Results of a prospective study. Colorectal Dis 2011;13:e374–378
NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook