Gastroenterologisk ultrasonografi

Svein Ødegaard

Svein Ødegaard

Av Svein Ødegaard og Odd Helge Gilja, Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi (NSGU), Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus og Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, Bergen.

Ultrasonografi benyttes nå innen mange medisinske spesialiteter. Ultralyd skiller seg fra tradisjonelle røntgenologiske bildemetoder ved at metoden er ufarlig noe som gjør ultralydteknologi egnet til bruk både i sengeavdelinger, ved poliklinikker, i akutt-mottak samt i praksis. Den er blitt en klinisk metode som legen ofte kan utføre i sitt første møte med pasienten.

Odd Helge Gilja

Odd Helge Gilja

Ultralyd ble tidlig tatt i bruk av gastroenterologer i tyskspråklige land, og metoden ble mange steder sidestilt med endoskopiske undersøkelser. Når ultrasonografi inkluderes i gastroenterologisk klinikk på linje med endoskopiske undersøkelser, får gastroenterologen flere øyne å se med. Mange norske gastroenterologer har til nå dessverre ikke benyttet de store muligheter ultralydteknologien gir innen forskning og klinikk, men metoden har etterhvert blitt tatt i bruk i økende grad.

Avansert ultralyd

Ultralyd i gastroenterologien omfatter først og fremst den generelle abdominale ultralydundersøkelse, men avanserte ultralydmetoder har tilført klinisk diagnostikk nye dimensjoner. Ultralyd er bl.a. blitt kombinert med andre modaliteter som endoskopi (endoskopisk ultralyd), trykkmåling og scintigrafi, og avanserte teknologiske løsninger og dataprogrammer har muliggjort detaljert diagnostikk av tidligere vanskelig tilgjengelig områder. Eksempelvis utføres nå endosonografisk styrt biopsitaking og terapeutiske prosedyrer, motiltetsundersøkelser av GI kanalen, dyspepsiutredning ved kombinert B-bilde og Doppler av magesekken, elastografi for vurdering av hardhetsgrad av svulster og leverfibrose, vurdering av allergiske mucosareaksjoner og kontrastforsterket ultralyd av tumores. Betydningen av tredimensjonal avbilding i sanntid kan øke presisjonsnivået, og kombinasjon av ultralyd med andre metoder kan spare pasienten for flere og mer belastende undersøkelser.

Det er grunn til å tro at ultralyd i kommende år vil styrke sin posisjon som en viktig undersøkelsesmetode fordi teknologien blir billigere, mer fleksibel og mer brukervennlig. Utvikling av miniatyriserte ultralydskannere, først i bærbar PC-format og nå i lommeformat gjør metoden mobil og lett tilgjengelig. Slike mobile enheter kan også kobles opp mot arbeidsstasjoner for avansert bildebehandling og eventuell telemedisinsk kommunikasjon. Også gastrokirurger har behov for peroperative undersøkelser både ved åpen og laparoskopisk kirurgi, noe som bedrer diagnostikken og gjør kirurgiske prosedyrer sikrere. Ultralyd brukes nå også i økende grad ved undersøkelse av barn, og metoden aksepteres godt også av de minste barna.

Endoskopi og ultralyd – ja takk, begge deler

Hvorfor bør gastroenterologer sidestille ultralyd med endoskopi? Ved endoskopiske prosedyrer sees hovedsakelig gastrointestinalkanalens overflate, mens ultralyd kan avbilde strukturer under overflaten som de subepiteliale vegglag i GI-kanalen. Ved kliniske undersøkelser kan ultralyd gi rask og ofte avgjørende diagnostisk informasjon om abdominale organer og eventuelle patologiske funn f.eks. ved uklare palpasjonsfunn.

Gastroenterologens behov for diagnostikk og behandling ved spesielle problemstillinger har medført nye bruksområder for ultralyd ved bl.a. inflammatorisk tarmsykdom, motilitetsforstyrrelser, stadieinndeling av svulster, oppfølging av kroniske lever- og pankreassykdommer, dopplerundersøkelse av kar m.m. Den hurtige bildeoppdateringen av det ultrasonografiske B-bilde gjør at man kan se detaljerte bevegelser i noe som muliggjør studier av mage-tarmkanalens motilitet. Dette gjør metoden velegnet til å undersøke (pato)fysiologiske mekanismer.

Endoskopisk ultralyd

Kombinasjonen av endoskopi og ultralyd (EUS) er i dag en veletablert og på flere områder den eneste godkjente prosedyre til både diagnostikk og behandling. Metoden er den beste til stadieinndeling av overfladiske svulster i GI-kanalen og til å vurdere om det kan utføres endomucosal reseksjon (EMR) eller om konvensjonell kirurgi må utføres. EUS er en meget god, og ofte den eneste, metode til å styre biopsinåler og andre invasive inngrep bl.a. ved punksjoner av lymfeknuter i mediastinum, drenasje av pankreascyster og coeliacusblokkade. Dersom man har tenkt å arbeide med EUS er ultralydtrening et ”must” på samme nivå som endoskopi.

Velkommen til Bergen!

Fordi en ultralydundersøkelse er ufarlig og kan utføres med små bærbare maskiner, er metoden velegnet som et pasientnært verktøy som bør implementeres i gastroenterologens utdannelse og i det diagnostiske armamentarium på linje med endoskopiske undersøkelser. Praktisk trening er lettere nå enn før grunnet de små maskinene og man kan nå få muligheter til utdannelse både ved enkelte norske og ved en rekke utenlandske sentra. NGF har i mange år hatt en interessegruppe for gastroenterologisk ultralyd, og ved Haukeland universitetssykehus har man en nasjonal kompetansetjeneste for GE-ultralyd (NSGU: http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/gastroenterologisk-ultrasonografi/Sider/enhet.aspx) som kan bistå med informasjon om ultralydens mange muligheter innenfor det gastroenterologiske fagområde. Senteret har som mål å være et viktig nasjonalt og internasjonalt miljø for forskning, utvikling, undervisning og utdannelse innen abdominal ultrasonografi og vil forløpende studere og evaluere nytten av ultralyd ved sykdommer i abdomen, samt vurdere ultralydmetodikk i forhold til andre overlappende diagnostiske metoder. NSGU ønsker velkommen kandidater som ønsker opplæring eller fordypning og har opplegg for hospitering både for transabdominal og endoskopisk ultralyd. NSGU lager også skreddersydde kurspakker og stiller med foredragsholdere og UL-skannere dersom du vil arrangere kurs på ditt lokale sykehus.

Norsk Forening for Ultralyddiagnostikk (NFUD) er en tverrfaglig forening som er knyttet til både den europeiske (EFSUMB) og den globale (WFUMB) ultralydforening. En rekke møter og kurs arrangeres i deres regi. Det er mye og godt oppdatert litteratur om gastroenterologisk ultralyd på markedet, og Euroson School-kursene i regi av EFSUMB (www.efsumb.org) er meget gode. Etter hvert er det også kommet mye bra undervisningsstoff på hjemmesidene til disse organisasjonene. Vi anbefaler å avlegge disse websidene et besøk og dermed kan du starte din UL-opplæring fra din egen datamaskin.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook