Endoskopiskolen – en viktig samarbeidspartner i tarmscreeningprogrammet

 

Kjetil Garborg, Endoskopiskolen og Avd. for transplantasjonsmedisin, OUS, Rikshospitalet
[email protected]


Skopører i tarmscreeningprogrammet må oppfylle visse krav til koloskopikvalitet. Endoskopiskolen har i oppdrag å sikre at disse skopørene får god opplæring og god kunnskap om kvalitet ved koloskopi. Det stilles krav om at minst en skopør ved hvert screeningsenter skal ha deltatt på Endoskopiskolens koloskopiinstruktørkurs.

 

 

Koloskopikvalitet

Effekten av screening mot tarmkreft avhenger i stor grad av koloskopikvalitet. Uansett hvilken screeningmetode man benytter, er koloskopi den endelige prosedyren som kan avklare om det foreligger tarmkreft eller polypper som bør fjernes. Koloskopi og polyppektomi er teknisk krevende, og det er velkjent at kvaliteten varierer mellom skopører (1). Koloskopikvalitet kan måles, og det finnes kunnskapsbaserte retningslinjer med definerte kvalitetsmål (2). I tråd med disse retningslinjene har styringsgruppen for tarmscreeningprogrammet besluttet minimumskrav for den enkelte screeningskopør (tabell 1).

 

Endoskopiskolen

Før tarmscreening ble innført i Storbritannia fant man at koloskopitilbudet var av svært variabel og hadde dels uakseptabel kvalitet. Eksempelvis var gjennomsnittlig cøkum intubasjonsrate på 77% i 1999 (3). Mangel på strukturert opplæring ble trukket frem som en viktig årsak, og innføring av slik opplæring ble en del av løsningen. Å heve koloskopikvaliteten på nasjonalt plan er en formidabel oppgave. Utvikling av såkalte Train-The-Trainer (TTT) kurs, der erfarne skopører får opplæring i koloskopiteknikk og voksenopplæringspedagogikk, ble et viktig tiltak. Kursene bidrar til at deltagerne blir flinkere både som skopører og som instruktører. I en ny, nasjonal undersøkelse tolv år senere var koloskopikvaliteten i Storbritannia vesentlig forbedret, og gjennomsnittlig cøkum intubasjonsrate var økt til 92% (4). En stor randomisert studie fra det polske tarmscreeningprogrammet har senere vist at det å invitere ledere for screeningsentre til TTT-kurs medførte økning i adenom deteksjonsrate for kursdeltageren, men også for hele screeningsenteret, sammenlignet med kontrollgruppen som ikke fikk samme opplæring (5). Det er således gode holdepunkter for at TTT-kurs kan bidra til å øke koloskopikvalitet med ringvirkninger utover den enkelte kursdeltager. Selv om det neppe står like dårlig til i Norge som det gjorde i Storbritannia for 20 år siden, vet vi fra Gastronet at vi har kvalitetsforskjeller også her hjemme.

Endoskopiskolen ble etablert i Helse Sør-Øst i 2014 og fikk fra 2018 i oppdrag å utvikle og implementere pedagogisk kompetanse i endoskopiopplæring for hele landet. De pedagogiske prinsippene som benyttes og undervises er overført og videreutviklet fra TTT-kursene i Storbritannia. Kreftregisteret har ansvaret for å administrere Endoskopiskolen.

 

Kurs ved Endoskopiskolen

Kursporteføljen er under stadig revisjon og utvikling. På hjemmesiden endoskopiskolen.no finnes oversikt over tilgjengelige kurs og kontaktinformasjon. Her følger en kort beskrivelse av tilgjengelige og planlagte kurs:

Koloskopiintruktørkurs (KIK): Tredagers-kurs for 5 deltagere, avholdes 6 ganger i året, vekselvis på Bærum sykehus og på Rikshospitalet. Første dag er ferdighetstrening (Upskill) med fokus på egen teknikk. Dag to lærer man pedagogiske prinsipper for voksenopplæring i teori og praksis på endoskopimodeller. Dag tre øver man på å være koloskopiinstruktør.

Ferdighetstrening (Upskill): Endags-kurs, tilsvarer første dagen på KIK. Deltagere koloskoperer selv under supervisjon av en instruktør fra Endoskopiskolen. Målet er å bli bevisst på, og forbedre, egen teknikk. Upskill-kurset er ikke lagt ut på nettsiden, men kan tilbys på forespørsel og etter avtale. Så langt har vi avholdt to Upskill-kurs der instruktører har reist ut til kursdeltagernes egne sykehus og supervisert flere av avdelingens leger under koloskopier. Et Upskill-kurs kan tilpasses avdelingens skopiprogram og bemanning.

Tren Endoskopi-Teamet (TET): Todagers-kurs med 18 deltagere, halvparten skopører og halvparten gastrosykepleiere. Man lærer pedagogiske prinsipper for voksenopplæring og team-trening i simulerte kliniske scenarier. Endoskopiskolen har holdt TET-kurs siden 2015 med deltagere fra de fleste av landets gastrolabber. Kurset er nå under revisjon, og fra høsten 2020 vil vi tilby TET-kurs i håndtering av polypper. Informasjon om kursinnhold og påmelding vil legges ut på hjemmesiden.

 

Referanser

  1. Bretthauer M, Kaminski MF, Loberg M, Zauber AG, Regula J, Kuipers EJ, et al. Population-Based Colonoscopy Screening for Colorectal Cancer: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2016;176(7):894-902.
  2. Kaminski MF, Thomas-Gibson S, Bugajski M, Bretthauer M, Rees CJ, Dekker E, et al. Performance measures for lower gastrointestinal endoscopy: a European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Quality Improvement Initiative. Endoscopy. 2017.
  3. Bowles CJ, Leicester R, Romaya C, Swarbrick E, Williams CB, Epstein O. A prospective study of colonoscopy practice in the UK today: are we adequately prepared for national colorectal cancer screening tomorrow? Gut. 2004;53(2):277-83.
  4. Gavin DR, Valori RM, Anderson JT, Donnelly MT, Williams JG, Swarbrick ET. The national colonoscopy audit: a nationwide assessment of the quality and safety of colonoscopy in the UK. Gut. 2013;62(2):242-9.
  5. Kaminski MF, Anderson J, Valori R, Kraszewska E, Rupinski M, Pachlewski J, et al. Leadership training to improve adenoma detection rate in screening colonoscopy: a randomised trial. Gut. 2015.

 

 

 

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook