Spesialistutdanning for gastroenterologer i Etiopia – Historien om et vellykket prosjekt

Tekst: Trond Engjom, Geir Folvik, Trygve Hausken, Georg Dimcevski, Odd Helge Gilja og Gunnar Nysæter  Gastroseksjonen, Haukeland universitetssykehus, 5020 Bergen. Kontaktforfatter: Trond Engjom. Tel: 92049852, epost: [email protected]


forfattere_spesialistutdanning

Trond Engjom, Geir Folvik, Trygve Hausken, Georg Dimcevski, Odd Helge Gilja og Gunnar Nysæter

Etiopia har svært begrenset tilgang på helsepersonell. Gastroenterologer fra Haukeland universitetssykehus har siden 2008 vært regelmessig til stede på Black Lion universitetssykehus i Addis Abeba og støttet oppbygningen av et ultralyd- og endoskopilaboratorium som har vært operativt fra 2011. I tillegg har vi også vært med å utforme et spesialistløp for gastroenterologer i landet (1). I denne artikkelen kan vi presentere resultater av prosjektet.

Bakgrunn

Etiopia har høy befolkningstetthet og svært begrenset tilgang på helsepersonell (2). Etter flere år med fallende antall leger ansatt i offentlige sykehus i Etiopia, ble det i regi av Etiopiske myndigheter og med støtte fra WHO utformet en strategi frem mot 2020 for å bygge opp etiopiske utdanningsinstitusjoner og iverksette en betydelig økning i grunnutdanningen av leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Flere internasjonale partnere ble invitert til å delta i arbeidet med å utdanne 10 000 leger og 3200 jordmødre i aktuelle periode, samt å styrke utdanning for annet helsepersonell med kortere utdanningsløp (3, 4). Myndighetene har også ønsket å styrke kompetansen i akademiske fagmiljøer gjennom utformingen av flere nye spesialistutdanningsløp (3). På grunnlag av mangeårig tilstedeværelse i Etiopia har gastroenterologer fra Helse Bergen som ekstern partner fått være med å støtte universitetssykehuset Black Lion Hospital i utformingen av et utdanningsløp for spesialister i gastroenterologi.

Økende aktivitet på gastroenheten

Siden etableringen av gastroenterologisk laboratorium på Black Lion universitetssykehus i 2011 har gastroenterologer og spesialsykepleiere fra Haukeland vært regelmessig i Etiopia to ganger årlig. I denne perioden er det utdannet flere gastroenterologer med kompetanse i endoskopi og ultrasonografi. Etter hvert har aktiviteten på enheten økt betydelig. Figuren nedenfor fremstiller endoskopiaktivitet ved enheten. Tall for ultralydundersøkelser og bronkoskopier i regi lungeavdelingen kommer i tillegg.

Resultatene i programmet og den klare forankringen i lokal sykehusadministrasjon og helseministeriet i Etiopia har gitt programmet god kredibilitet og internasjonal oppmerksomhet med støtte fra flere internasjonale organisasjoner. I mars 2014 ble det med støtte fra World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) dannet et Center of Excellence (CoE) i ultralydutdanning; etter at Ethiopian Society of Ultrasound ble stiftet i september 2013 med god støtte fra Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi (NSGU) i Bergen. World Gastroenterology Organisasjon (WGO) har opprettet et WGO-opplæringssenter i endoskopi. Med dette fulgte en større utstyrsdonasjon og serviceavtale fra utstyrsprodusenten Storz. Det er i dag mulig å operere 3 endoskopirack på samme tid. Fra våren 2016 hadde vi gleden av å skopere i en helt ny og nyoppusset endoskopienhet på Black Lion-sykehuset med adskillig bedre plass og tekniske fasiliteter enn tidligere (Bilde). Denne enheten er nå i daglig aktivitet med diagnostiske og terapeutiske prosedyrer. I tillegg nådde sykehuset denne våren en milepæl ved at det nå var mulig å gjennomføre de fem første terapeutiske, endoskopiske retrograde kolangiopankreatografi (ERCP)-prosedyrene i avdelingen. Sykehuset har nå startet en prioritert satsing på oppgradering av Black Lion. Dette sammen med et nyetablert samarbeid med utstyrsprodusenter borger for fremtidig optimisme for enheten.

black-lion-sykehuset

Bilde (G. Folvik) fra den nyoppussede endoskopi enheten på Black Lion-sykehuset. Den nye enheten bidrar til betydelig bedrede arbeidsforhold for endoskopi på sykehuset.

Fremgang for utdanningsprogrammet

Utdanningsprogrammet i gastroenterologi er et samarbeid med University of Toronto. I perioden fra 2011 har gastroenterologer og gastrosykepleiere fra Gastroenterologisk seksjon og NSGU ved Haukeland universitetssykehus gitt regelmessig teoretisk undervisning, praktisk instruksjon i endoskopi og opplæring i ultralyd for lokale spesialistkandidater i gastroenterologi og sykepleiere. Sistnevnte gruppe har fulgt et sertifiseringsprogram for endoskopisykepleiere. I tillegg har NSGU hatt ansvaret for tilsammen 7 postgraduate-kurs i ultralyd i Addis Abeba, hvorav to større kurs med opptil 75 deltagere har vært gitt i samarbeid med WFUMB. To runder av det toårige utdanningsprogrammet er fullført med endelig eksamen for til sammen 7 kandidater. 5 nye er nå tatt opp i programmet. I utgangspunktet var det utformet et treårig utdanningsløp, men etter hvert har en landet på en toårig spesialistutdannelse. De ervervede kunnskapene testes både i forløpet og ved en større avsluttende praktisk og teoretisk eksamen. Gastroenterologer fra Bergen har sammen med gastroenterologer fra Toronto vært med å uteksaminere de nye spesialistene både for å sikre god kvalitet på eksamineringen, og for å få et inntrykk av de ervervede kunnskapene. Inntrykket er at samtlige kandidater har oppnådd et godt praktisk og teoretisk kunnskapsnivå i løpet av opplæringsperioden. Utdannede spesialister fra første runde av utdanningsprogrammet spiller en viktig rolle i instruksjonen av nye kandidater.

prosedyrer

Søylediagram som viser den fine utviklingen av aktiviteten ved endoskopienheten på Black Lion sykehuset. Tallene er hentet fra enhetens manuelle aktivitetsregistrering («Den blå boken») ved Dr. Guda Merdassa.

Konklusjon

Fortsatt er utfordringene i å drive praktisk opplæring i en så teknologikrevende medisinsk spesialitet som gastroenterologi store. Vi ser imidlertid betydelige fremskritt både i opplæringen av nye kandidater, gastrosykepleiere og i ivaretakingen av utstyret. Institusjonsforankring og internasjonalt organisasjonssamarbeid sikrer felles nytteverdi og langsiktig tidsperspektiv, og er en arbeidsform som er ønsket både fra legeforeningen og fra politikerne (5). God lokal forankring og kontroll med utformingen av både tjeneste og utdanningsprogram er de viktigste faktorene for å lykkes med institusjonssamarbeid i eksisterende offentlige strukturer. Med opprettelsen av en stadig mer selvgående undersøkelsesenhet, et utdanningsløp som etter hvert sannsynligvis kan stå på egne ben og økende engasjement både fra sykehus-administrasjon og utstyrsprodusenter, kan vi ha en god forhåpning om måloppnåelse i dette prosjektet. Prosjektet hjelper til med å dekke etterspørselen etter spesialiserte helsetjenester gjennom lokal utdanning av spesialister. Leger og sykepleiere som har deltatt i prosjektet fornemmer fremgangen, og dette er en fin spore for fortsatt engasjement.

Andre bidragsytere: I tillegg til medforfatterne er det også på sin plass å nevne de andre deltagerne i Etiopia-gastrogruppen på Haukeland som bidrar med reiser og undervisning. Dette gjelder spesielt gastrosykepleierne Inger-Lise Moe, Vibecke Lindøen, Irene Hitland, Idun Wang Pedersen og Roy Cato Solheim.

Litteratur

  1. Engjom T, Gilja OH, Nysaeter G. Building specialist training in Ethiopia. Tidsskrift for den Norske laegeforening. 2015;135(14):1268-70.
  2. WHO. The World Health Report 2006 – working together for health. 2006. Tabell 4, s. 220. http://www.who.int/whr/2006/en/ (11.05.2016).
  3. Derbew M, Animut N, Talib ZM, Mehtsun S, Hamburger EK. Ethiopian medical schools’ rapid scale-up to support the government’s goal of universal coverage. AcadMed. 2014;89(8 Suppl):S40-S4.
  4. WHO. Ethiopia: Taking forward action on Human Resources for Health (HRH) with DFID/OGAC and other partners. 2009. http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/publications/partner/tfa_ethiopia.pdf (11.05.2016).
  5. Engjom HM, Henriksen TH, Young S, Hansen KS. International collaboration in postgraduate training. Tidsskrift for den Norske laegeforening 2015;135(18):1662-5.
NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook