The NORwegian therapeutic DRUg Monitoring study «NOR-DRUM»

Tekst:
Silje W. Syversen, overlege, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus
Kristin K. Jørgensen, overlege, Gastromedisinsk avdeling, AHUS
Jørgen Jahnsen, overlege, Gastromedisinsk avdeling, AHUS
Knut E.A. Lundin, overlege, Seksjon for gastromedisin, Rikshospitalet


Forfattere_NORwegian

Silje W. Syversen, Kristin K. Jørgensen, Jørgen Jahnsen og Knut E.A. Lundin

En ny nasjonal multisenterstudie på pasienter med IBD og andre immunologiske inflammatoriske sykdommer som skal undersøke effekten av legemiddelkonsentrasjonsstyrt behandling med infliksimab.

NOR-DRUM planlegges som en nasjonal multisenterstudie innenfor revmatologi, gastroenterologi og dermatologi og skal bygge videre på forskningssamarbeidet utviklet i forbindelse med «byttestudien», NOR-SWITCH. Både gastroavdelinger som allerede er med i NOR-SWITCH og andre vil bli invitert til å inkludere pasienter til denne studien med forventet oppstart nasjonalt vinteren 2017.

NOR-DRUM er en utprøverinitiert, randomisert, kontrollert studie i to deler av pasienter med ulcerøs kolitt (UC), Crohns sykdom (CD), revmatoid artritt (RA), spondyloartritt (SpA), psoriasisartritt (Ps) og psoriasis (Ps) som enten skal starte opp, eller er under behandling med infliksimab (INX). Studien skal undersøke effekten av en behandlingsstrategi basert på regelmessige målinger av serumkonsentrasjonen av infliksimab og antistoffer mot legemiddelet.

Dette er den første studien som undersøker effekten av individuell legemiddeldosering basert på serumkonsentrasjon i et utvalg av immunologiske sykdommer hvor biologiske legemidler benyttes, og NOR-DRUM forventes å gi klinisk viktig informasjon som kan påvirke behandlingen av pasienter med IBD og andre immunologiske inflammatoriske sykdommer nasjonalt og internasjonalt.

Er det et behov for denne studien?

Biologiske legemidler, deriblant infliksimab (INX) har revolusjonert behandlingen av en rekke kroniske inflammatoriske immunologiske sykdommer, men en andel pasienter når ikke målet om remisjon og mange pasienter taper effekt over tid.  Det er store individuelle forskjeller i legemiddelkonsentrasjonen (bunnserumkonsentrasjon; eng. trough level) hos pasienter på standard dose med en stor andel pasienter både uten målbart nivå og med nivåer langt over antatt terapeutisk nivå. En av årsakene til lave serumspeil er utvikling av antistoffer mot INX. Underdosering i form av lave serumkonsentrasjoner er relatert til dårligere behandlingseffekt mens overdosering kan øke risiko for bivirkninger og gir unødvendig høye samfunnskostnader. Det er grunn til å tro at målstyring av INX-behandling etter serumkonsentrasjon og målinger av legemiddelantistoffer vil bringe flere pasienter i remisjon og forhindre sykdomsoppbluss under behandlingen. Det mangler imidlertid effektstudier på dette området. Terapeutisk legemiddel monitorering av INX-behandling har derfor foreløpig ikke blitt bredt implementert hverken nasjonalt eller internasjonalt.

Hensikten med studien

Vi ønsker å undersøke om det å målstyre INX-behandling ved hjelp av regelmessige målinger av bunnserumkonsentrasjon og anti-INX-antistoffer vil gi bedret sykdomskontroll hos pasienter som starter behandling med infliksimab (del A) og hos pasienter på vedlikeholdsbehandling (del B).

Vi vil også undersøke effekten av en slik behandlingsstrategi på medikamentoverlevelse, kostnadseffektivitet, bivirkninger og utvikling av anti-legemiddel-antistoff.

Aktuelle pasienter for studien

I NOR-DRUM A inkluderes voksne pasienter med ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, revmatoid artritt, spondylartritt, psoriasisartritt og psoriasis som skal starte behandling med infliksimab. Pasientene skal ikke tidligere ha brukt infliksimab.

I NOR-DRUM B inkluderes pasienter med de samme diagnosene som har stått på behandling med infliksimab i minst 30 uker (maksimalt 3 år) og har god sykdomskontroll, dvs. pasientene skal ha lav sykdomsaktivitet og ha indikasjon for videre behandling med infliksimab.

Studiedesign

NOR-DRUM A og NOR-DRUM B er randomiserte kontrollerte studier hvor pasientene randomiseres 1:1:

A)Intervensjonsgruppen: En behandlingsstrategi basert på serumkonsentrasjonsmålinger og legemiddelantistoffer. (Utprøver vil dosere INX i henhold til en algoritme basert på erummålinger og antistoffer.)

B)Kontrollgruppen: Behandling i henhold til ordinær klinisk raksis uten kjennskap til serumkonsentrasjonsmålinger og legemiddelantistoffer.

NOR-DRUM A: 300 pasienter vil bli inkludert og effekten måles i andelen pasienter som kommer i remisjon etter 30 uker. Remisjon er definert ut fra validerte sykdomsaktivitetsmål for hver sykdom.

NOR-DRUM B: 500 pasienter vil bli inkludert (pasienter fra NOR-DRUM A som fortsatt står på INX etter 30 uker vil være blant disse) og effekten måles i andelen som ikke utvikler sykdomsoppbluss i løpet av 52 uker. Sykdomsoppbluss er definert ut fra validerte sykdomsaktivitetsmål for hver sykdom. Pasienter fra NOR-DRUM A som fortsatt står på INX etter 30 uker vil inkluderes i NOR-DRUM B.

Pasientene i både NOR-DRUM A og B følges ved hver infusjon med blant annet registrering av pasientrapporterte utfallsmål, validerte sykdomsaktivitetsmål for de ulike sykdommene og bivirkninger. Det tas blodprøver inkl. biobank og serumkonsentrasjon og antistoffer.

Relevans

NOR-DRUM forventes å kunne få stor innvirkning på behandlingen og oppfølging av pasienter med inflammatoriske immunologiske sykdommer både på kort og lang sikt.

Resultatene av denne studien vil også kunne ha helseøkonomiske konsekvenser. Den finansielle byrden ved biologiske legemidler er stor, og dersom man kan redusere dosen hos de pasientene som ligger høyt i serumnivå uten at pasientene får økt sykdomsaktivitet kan man spare store kostnader.

En stor prospektiv kohort med pasienter som behandles med INX gir unike muligheter for å undersøke hvilke genetiske og immunologiske mekanismer som ligger bak immunogenisitet mot biologiske legemidler.


ORGANISERING

Studien er initiert av prosjektgruppen i NOR-SWITCH som også er styringsgruppe for NOR-DRUM. Overlege, PhD Silje Watterdal Syversen ved Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus er ansatt som 50 % post doc (HSØ-midler) i prosjektet.

Både sentre som allerede er med i NOR-SWITCH og andre vil bli invitert til å være med på denne studien. Det er bare å ta kontakt allerede nå for å melde interesse, eller dersom man har noen spørsmål om studien. Kristin Kaasen Jørgensen [email protected], Jørgen Jahnsen [email protected], Silje Watterdal Syversen [email protected].MILEPELSPLAN

Søknad til REK juni 2016.

Studien startes opp ved Gastromedisinsk avdeling AHUS og Revmatologisk avdeling Diakonhjemmet sykehus høsten 2016.

Det søkes videre om driftsmidler med håp om oppstart av nasjonal multisenterstudie vinteren 2017.


NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook