LAPCONOR

Tekst:
Ole Helmer Sjo, Gastrokirurgisk avdeling, OUS Ullevål

Bjarte Tidemann Andersen, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Vestfold
Robin Gaupset, Gastrokirurgisk avdeling, AHUS


Sjo_Andersen_Gaupset

Ole Helmer Sjo, Bjarte Tidemann Andersen og Robin Gaupset.

logo_lapconorLapcoNor er et regionalt prosjekt i Helse Sør-Øst som tilbyr strukturert og standardisert utdanning og opplæring i laparoskopisk kirurgi for kolorektal kreft til alle kirurger i regionen som behandler disse pasientene. Prosjektet drives i samarbeid med Lapco, det britiske nasjonale utdanningsprogrammet for laparoskopisk kolorektal kirurgi.

Bakgrunn

Flere større randomiserte studier har vist at laparoskopisk kirurgi for tykktarm-  og endetarmskreft gir kortere sykehusopphold samt raskere og enklere rekonvalesens sammenlignet med åpen kirurgi. Studier viser også at laparoskopisk kirurgi ikke gir dårligere onkologiske langtidsresultater enn åpen kirurgi. ,  Britiske retningslinjer anbefaler fra 2006 laparoskopisk reseksjon som et alternativ til åpen reseksjon hos pasienter med kolorektal kreft der både laparoskopisk og åpen kirurgi er mulig.  Dette blir avgjort i MDT-møter hvor alle pasienter med kolorektal kreft blir diskutert.

I 2005/2006 ble mindre enn 5 % av kolorektale cancer-operasjoner i England utført laparoskopisk. Dette kombinert med forskningsresultater som viste bedre kortidsresultater etter laparoskopisk kirurgi var bakgrunnen for oppstart av Lapco = «The National Training Program for Laparoscopic Colorectal Surgery in England»

Banner-plakat

Oppstart i England

Lapco  ble således initiert i 2007, og i januar 2008 ble de første treningssentrene etablert.

Filosofien i England var å tilby kurs og praktisk opplæring i laparoskopisk kolorektal kirurgi samt kurs i praktisk undervisning etter moderne pedagogiske retningslinjer, såkalte TT (Train the Trainer)-kurs. Disse kursene har som mål å heve kvaliteten på undervisningen til eksisterende eksperter i laparoskopisk kirurgi. Kursene formidler verktøy for strukturert og standardisert opplæring i laparoskopisk kolorektal kolorektal kirurgi, men prinsippene er overførbare til andre spesialiteter hvor effektiv opplæring i tekniske ferdigheter er en nødvendighet. Erfaring fra England viser tydelig at disse TT-kursene gir en betydelig økning i effektivitet og utbytte av den kirurgiske opplæring og utdanning.

Laproskopi

Laparoskopisk kolorektal kirurgi er avansert og krever et kompetent og samkjørt operasjonsteam.

Oppstart i Norge

LapcoNor-prosjektet ble etablert av HSØ våren 2014 i samarbeid med Utdanningssenteret på OUS Ullevål. Det er etablert en prosjektgruppe bestående av åtte kirurger og tre operasjonssykepleiere fra de større sykehusene i regionen . I tillegg har prosjektet en ressursgruppe av sentrale fagpersoner fra alle helseregionene.

Høsten 2014 tok prosjektgruppen kontakt med Lapco i England, først og fremst med tanke på å starte treningsprogram for enkelt kirurger i laparoskopisk kolorektal kirurgi tilsvarende det engelske opplæringsprogrammet. Anbefalingen fra England var imidlertid klar på at vi først burde starte med kurs i praktisk undervisning, dvs. lære opp instruktører som kan formidle god og effektiv utdanning til enkelt kirurgene i laparoskopisk kolorektal kirurgi. Tanken er at disse kursene skal legge grunnlaget for senere utdanningsprogram for strukturert opplæring i laparoskopisk kolorektal kirurgi.

Hovedmål

Bruken av laparoskopisk teknikk i behandling av kolorektal kreft har variert svært mye fra sykehus til sykehus i Norge, og har generelt økt de siste årene.

LapcoNor-prosjektet har som hovedmål å øke laparoskopiraten og behandling av kolorektal kreft, og sikre at denne kirurgien utføres etter standardiserte retningslinjer. Man ønsker å tilby pasientene optimal kvalitet på behandlingen uavhengig av hvor man blir operert.

Derfor vil prosjektet tilby og legge til rette for standardisert og strukturert opplæring i disse operasjonene, samt utarbeide retningslinjer for standardisering av inngrepene.

Figur_arsrapport

Figur fra Årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykktarmskreft 2008-2014 og for endetarmskreft 1996-2014, publisert 15.10.2015.

Strategien i prosjektet er enkel og innlysende; Ved først å lære opp instruktørene (trene trenerne gjennom TT-kurs), kan man deretter tilby et betydelig mer effektivt treningsprogram i laparoskopisk kolorektal kirurgi. Bedre lærere gir altså bedre læring og flinkere elever.  På sikt forventer vi så at bedre kirurgi gir færre komplikasjoner og forhåpentlig også bedre onkologiske resultater både i vår helseregion og resten av helse Norge.

De første TT-kursene

Våren 2015 deltok prosjektgruppens medlemmer på Lapcos instruktør (TT)-kurs i England.

I juni 2015 arrangerte vi et testkurs internt i prosjektgruppen, før vi samme måned hadde vårt første eksterne kurs med seks deltagere. Siden har vi arrangert ytterligere to kurs i 2015 og ett kurs mars 2016. Neste kurs arrangeres 19.-20. mai og vi har planlagt kurs 22.-23. september og 17.-18. november 2016.

Alle kursene har hittil vært holdt på engelsk med støtte fra erfarne engelske kursarrangører, men fra høsten 2016 er det planlagt at vi holder kurs på norsk uten ekstern støtte.

Kurset mars 2016 var også det første kurset etter at kursene har blitt godkjent som valgfritt kurs til videre og etterutdanningen i spesialiteten gastroenterologisk kirurgi. Det var også det første kurset med deltagere utenfra Helseregion Sør-Øst.

Kursene består av to intensive dager, med interaktive undervisning, enkle praktiske rollespill og til slutt instruksjon av lokal kirurg under utdanning på operasjonsstua. Alle øvelser ble grundig evaluert etter moderne pedagogiske prinsipper. Selve konseptet er enkelt og logisk, med tre hovedelementer;

Oppsett, dialog og konklusjon:

 1. Oppsett: Etablering av felles forståelse av læresituasjonen, bakgrunn for inngrepet som skal gjennomføres, læringsmål for utdanningskandidaten samt regler for kommunikasjon under inngrepet.
 2. Dialog: Hvordan kommunisere under selve lærings-operasjonen for å få mest mulig utbytte for kandidaten.
 3. Konklusjon: Gi grundig feedback til kandidaten etter operasjonen med fokus på selvevaluering og refleksjon over hva som foregikk under inngrepet. Det tilstrebes en ”take home message” som konsentrert konklusjon om hva kandidaten skal fokusere på å gjøre bedre ved neste operasjon.

 

Utdanning av enkelt kirurger

Tom-og-Mark-demonstrerer

Tom og Mark demonstrerer en lite produktiv læresituasjon.

Prosjektet har også kommet i gang med strukturert opplæring av den enkelte kirurg, som i praksis er erfarne LIS-leger – leger i B-grenstillinger. Dette foregår ved «hands–on»-læreoperasjoner hvor de pedagogiske metodene fra instruktørkursene anvendes. Hver slik læreoperasjon dokumenteres og evalueres på eget skjema, og legges inn i en database for senere analyser av utdanningsprogresjon og kliniske resultater. Dette gjøres over samme lest som Lapco i England, og dataene vil forhåpentligvis også kunne sammenlignes på tvers av landegrensene.

Videre planer

Prosjektet tilbyr nå instruktørkursene til kirurger fra andre helseregioner. Vi arbeider med retningslinjer for de enkelte prosedyrene i samarbeid med NGICG. Vi arbeider også med planlegging av et 2-dagers introduksjonskurs med praktisk teknisk trening i laparoskopisk kolorektal kirurgi og en teoretisk del med gjennomgang av onkologiske prinsipper og oppdatert dokumentasjon for disse. Dette kurset vil etter planen arrangeres andre uken i 2017. Det planlegges også å definere et forskningsprosjekt for detaljert beskrivelse og evaluering av kliniske effekter som følge av utdanningsprogrammet.

Prosjektgruppen har også egen internettside der man kan finne mer informasjon om prosjektet og kurs som tilbys . Man kan der også melde sin interesse både til TT-kursene og til fremtidige treningsprogram i laparoskopisk kolorektal kirurgi.

Mark-coleman

Mark Coleman (t.h.) og Tom Cecil, leder og nestleder i det engelske Lapco – programmet, underviser prosjektgruppen i Basingstoke mars 2015.

Artikkelen gis ut samtidig i tidsskriftene Kirurgen og NGF-nytt.

Litteratur

 1. Br J Surg. 2013 Jan;100(1):75-82. doi: 10.1002/bjs.8945. Epub 2012 Nov 6.
 2. Long-term follow-up of the Medical Research Council CLASICC trial of conventional versus laparoscopically assisted resection in colorectal cancer.
 3. Green BL1, Marshall HC, Collinson F, Quirke P, Guillou P, Jayne DG, Brown JM.
 4. Lancet Oncol. 2013 Mar;14(3):210-8. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70016-0. Epub 2013 Feb 6.
 5. Laparoscopic versus open surgery for rectal cancer (COLOR II): short-term outcomes of a randomised, phase 3 trial.
 6. van der Pas MH1, Haglind E, Cuesta MA, Fürst A, Lacy AM, Hop WC, Bonjer HJ; COlorectal cancer Laparoscopic or Open Resection II (COLOR II) Study Group.
 7. National Clinical Audit 2015, side 34
 8. Colorectal Dis. 2011 Jun;13(6):614-6. doi: 10.1111/j.1463-1318.2011.02643.x.
 9. The National Training Programme for Laparoscopic Colorectal Surgery in England: a new training paradigm.
 10. Coleman MG1, Hanna GB, Kennedy R; National Training Programme Lapco.
 11. www.lapco.nhs.uk
 12. http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/prosjekter_/Sider/Prosjektgruppen.aspx
 13. http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/prosjekter_/Sider/Standardisering-av-laparoskopisk-kirurgi-for-pasienter-med-kreft-i-tykk-og-endetarm-i-HS%C3%98—LapcoNor.aspx

 

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook