LIS-TNF/BIO-avtaler 2016

Tekst: Petr Ricanek, på vegne av Interessegruppen for IBD. Stephan Brackmann. Avdeling for fordøyelsessykdommer, Akershus universitetssykehus

LSI

Petr Ricanek og Stephan Brackmann

Misvisende tekst ble fjernet fra denne artikkelen i ettertid, 31.03.2016.

Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) eies av helseregionene og arbeider for alle offentlige sykehus. Formålet til LIS er å legge grunnlag for avtaler på kjøp og levering av legemidler etter oppdrag fra helseforetak og dermed redusere kostnadene til pasientbehandling. Vi vil her oppsummere anbefalingene for valg av biologiske legemidler ved behandling av fordøyelsessykdommer i perioden 01.03.16 – 28.02.17.

Helseforetakenes utgifter til disse legemidlene økte med 13 % i 2014 mot 2013. I 2015 ble utgiftene redusert med 36 millioner. Det er første gang siden legemidlene kom på markedet at kostnadene har gått ned. Samtidig økte antall definerte døgndoser. Det betyr at flere pasienter er behandlet til litt lavere totalkostnad. Årsaken til denne utviklingen er økt bruk av biotilsvarende legemiddel. Helseforetakenes lojalitet til avtalene har vist seg å være en viktig faktor i arbeidet for å oppnå lavere priser.

Biotilsvarende Inflectra® er nå det rimeligste alternativ av infliksimab, selv om 1. års behandlingskostnad øker total sett (se oversikten på neste side). Inflectra® og Remsima® er nøyaktig samme produkt og produseres av Celltrion Healthcare.


LIS-TNF/BIO spesialistgruppe

 • Professor Jon Florholmen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Overlege Synøve Kalstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Avdelingssjef/professor Tore Kristian Kvien, Diakonhjemmet Sykehus
 • Overlege Gustav Lehne, OUS HF, Radiumhospitalet
 • Overlege Ingrid Prytz Berset, Helse Møre og Romsdal HF
 • Avdelingsdirektør Lisbeth Rustad, Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen HF
 • Avdelingssjef/overlege Kristin Ryggen, St. Olavs Hospital HF
 • Overlege/Professor Berit Flatø, OUS HF, Rikshospitalet
 • Overlege Gøri Perminow, OUS HF, Ullevål
 • Farmasøytisk rådgiver Anne Helen Ognøy, LIS
 • Rådgiver Asbjørn Mack, LIS
 • Adm. leder Torfinn Aanes, LIS

LIS-TNF/BIO spesialistgruppens (se tekstboks) anbefalinger for preparatvalg gis ut fra legemiddelkostnad basert på mottatte tilbud for godkjente indikasjoner og anbefalte doseringer i legemidlets preparatomtale http://legemiddelverket.no/. Prisberegningene er gjort for første og andre års legemiddelkostnad. Summen av legemiddelkostnadene for de to første behandlingsårene er grunnlag for rangeringen i anbefalingene (figur x-y). Anbefalingen gjelder ved oppstart og ved skifte fra ett til et annet biologisk legemiddel.

Ovennevnte spesialistgruppe oppfordrer til at man følger publiserte anbefalinger om målstyrt behandling. Hvis behandlingsmål ikke nås hos den enkelte pasienten etter en viss observasjonstid (vanligvis 6 mnd.), anbefales endring av behandling. Skifte av legemiddel kan gi reduserte kostnader pga. lavere tilbudspris for flere av de aktuelle legemidlene. Når doseøkning vurderes pga. utilstrekkelig effekt, eller behandlende lege velger en dose som er høyere enn anbefalt dose i preparatomtalen, skal de økte kostnader veies mot forventet helsegevinst ved doseøkning mot skifte av preparat.

Spesielle forhold, som kan påvirke legemiddelvalget utover prisen hos den enkelte pasient er blant annet:

 • Brukervennlighet
 • Infusjonskostnader og –kapasitet ved den enkelte poliklinikken
 • Reisekostnader
 • Spesielle sykdomsmanifestasjoner, som f.eks. fistler
 • Bivirkningsprofil
 • Barneønske hos fertile kvinner
 • Konsistent lavere responsrate i sammenligning med andre preparater

I slike tilfeller skal behandlende lege begrunne avvik fra føringen om å velge rimeligste alternativ. Denne begrunnelsen skal dokumenteres i pasientens journal.

Chrons sykdom

For å beregne legemiddelkostnader for den enkelte pasient er det utarbeidet et regneark. Regnearket inneholder legemiddelpriser i apotekets utsalgspris (LIS AUP). Regnearket viser kostander for summen av de to første år og for 1. år og 2. år. Regnearket er sendt til alle helseforetak. Helsepersonell i helseforetak kan få det ved henvendelse til LIS e-post: [email protected].

Ved likt virkestoff anbefales å gjennomføre bruk av rimeligste alternativ. Innenfor fordøyelsessykdommer gjelder dette spesielt for biotilsvarende infliksimab (Inflectra®/Remsima®). I år er det spesielt viktig å følge opp tilbudene nøye for å oppnå ytterligere kostnadsreduksjoner.Ulcerøs Kolitt

Referanse
Brev fra LIS-TNF/BIO spesialistgruppen til RHF-ene av 01.02.16.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook