NORGE RUNDT: Gastroseksjonen ved UNN, Tromsø

Tekst: seksjonsoverlege Jan-Magnus Kvamme

UNN HF er verdens nordligste universitetssykehus. UNN Tromsø har regionsfunksjon for hele Nord-Norge med 470 000 innbyggere og er lokalsykehus for Midt- og Nord-Troms med om lag 130 000 innbyggere. Gastroseksjonen ved UNN Tromsø har en omfattende virksomhet både når det gjelder klinikk, undervisning og forskning i et nært samarbeid med UiT Norges arktiske universitet.

Gastromedisin ble etablert som en egen seksjon ved Sentralsykehuset i Tromsø i 1973. I 1991 flyttet seksjonen inn i det nye regionsykehuset nord på Tromsøya, RiTø, lokalisert i umiddelbar nærhet til Universitetet i Tromsø. I dag er seksjonen en del av Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Sengeposten vår er på totalt 14 senger og er felles med nyremedisin, men vi har egne gastrosykepleiere. Det har de siste årene vært en omlegging til mer dagutredning og bruk av pasienthotell, men en del av pasientene våre trenger fremdeles innleggelse. Pasienter med kompliserte tilstander har vi på intensivavdelingen eller medisinsk overvåking som i april i år samlokaliseres i en ny felles enhet.

Dagene er ofte hektiske og vi opplever at vi har for lite ressurser, men legene trives godt. Det er god rekruttering av leger til utdanningsstillingene. Seksjonen har 6 overlegestillinger der flere er i delte stillinger. Vi har egen seksjonert bakvakt. Videre er det 3 LIS B-gren-stillinger, 1 LIS rotasjonsstilling, i tillegg til turnuskandidat. De aller fleste overlegene har doktorgrad, bistilling ved UiT og er involvert i ulike forskningsprosjekter. Seksjonen har et fullt utdanningsløp som inkluderer gruppe I-tjeneste.  Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid og flere av sykepleierne har gastrorelatert etterutdanning.

Gastrolab

På Gastrolab har vi tre endoskopistuer som er godt utstyrt og et eget rom for pasienter som trenger observasjon etter sedering og prosedyrer. Vi har også et rom satt av til kapselendoskopi, HR manometri, ultralyd, transient elastografi, ascitestapping og samtaler. Siden 2001 har vi hatt et tilbud om endoskopisk ultralyd som dekker hele landsdelen. To halve dager per måned har vi elektiv endoskopi i narkose ved den dagkirurgiske avdelingen. I et godt samarbeid med gastrokirurgisk avdeling driver vi også med avansert endoskopisk terapi og EUS-veiledede intervensjoner, som drenering av kompliserte pankreas pseudocyster.

Fra gastrolab: Fra venstre gastrosykepleier Sissel Berger, LIS Åshild Hana, LIS Lars Aasen

Fra gastrolab: Fra venstre gastrosykepleier Sissel Berger, LIS Åshild Hana, LIS Lars Aasen

De siste årene har vi også hatt et fokus på best mulig drift av Gastrolab. Slik det er nå, har vi god kontroll på ventelistene og de tre pakkeforløpene som starter hos oss (mistanke om kreft i øsofagus/ventrikkel, tykktarm og nevroendokrin tumor). I perioder av året er det nødvendig med kveldspoliklinikk for å få dette til.

Vi har også et analyselaboratorium tett integrert i Gastrolab som har et tilbud om fecesbaserte analyser og andre spesialundersøkelser.

Dagenhet og poliklinikk

I umiddelbar nærhet til Gastrolab har vi Dagenheten for behandling med infusjonsbaserte biologiske legemidler. Etterhvert er det blitt såpass mange pasienter her at vi har en egen lege de fleste dagene. Vedkommende arbeider tett med erfarne sykepleiere. Dagenheten har også en egen previsitt der alle pasienter gjennomgås. Vi har et særlig fokus på å evaluere når pasientene er i både endoskopisk og immunologisk remisjon slik at det kan vurderes å avslutte biologisk behandling. Som en del av dette har vi etablert en metodikk for måling av TNF-alfa i biopsier fra tarmslimhinnen. Vi har også en poliklinikk for andre gastromedisinske pasienter i umiddelbar nærhet.

Mange av pasientene trenger en tverrfaglig tilnærming, og siste mandag i hver måned har vi tverrfaglig møte der gastrokirurger og gastromedisinere diskuterer de mest kompliserte IBD-pasientene og legger en plan for videre behandling.

En del av legene og sykepleieren på gastro ved UNN, Tromsø Bak fra venstre: Rita Pedersen, Sissel Berger, Robert Hammer, Lars Aasen, Rasmus Goll Midten: Natalia Larsen, Renate Meyer, Elisabeth Blomli, Venke Richardsen, Ragnhild Gjertsen, Eyvind Paulssen, Fremst: Julia Beilfuss, Kate Falch, Jan-Magnus Kvamme. Foto: Jan F Frantzen, UNN

En del av legene og sykepleieren på gastro ved UNN, Tromsø Bak fra venstre: Rita Pedersen, Sissel Berger, Robert Hammer, Lars Aasen, Rasmus Goll Midten: Natalia Larsen, Renate Meyer, Elisabeth Blomli, Venke Richardsen, Ragnhild Gjertsen, Eyvind Paulssen, Fremst: Julia Beilfuss, Kate Falch, Jan-Magnus Kvamme. Foto: Jan F Frantzen, UNN

Hepatologi

I Nord-Norge er det gastromedisinere som tar hånd om hepatitt C (HCV), og ved UNN Tromsø har vi også ansvar for HCV-pasienter fra Finnmark. Vi har etablert et eget tverrfaglig møte for å legge plan også for disse pasientene. Vi behandler også hepatitt B. Gastrolab har to oppdaterte ultralydmaskiner i tillegg til elastografi med Fibroscan som brukes både til å vurdere de hepatologiske pasientene og som ledd i annen utredning.

Andre pasientkategorier

Gastromedisin har også ansvar for oppstart av pakkeforløp for høyt differensierte nevroendokrine svulster (NET) og har regionalt senter for denne pasientgruppen. De aller fleste kommer som dagpasienter. Vi har også lokalsykehusansvar for sykelig overvekt. Det er etablert egne lærings- og mestringskurs for IBD, cøliaki og overvekt.

Stor forskningsaktivitet

En aktiv forskningsgruppe er tett integrert i seksjonen. På 1970 og -80 tallet var det forskningsfokus på tarmhormoner. De siste tiårene er dette endret til translasjonsforskning knyttet opp mot IBD, IBS, hepatitt C, NET, overvekt og ernæring. Forskningsgruppen har flere stipendiater og både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Vi har egen forskningssykepleier med kontor i tilknytning til Gastrolab.

Ultralyd abdomen. Fra venstre: LIS Hans Petter Amundsen, LIS Åshild Hana, LIS Ingvild B Pedersen. Foran overlege Hege Kileng

Ultralyd abdomen. Fra venstre: LIS Hans Petter Amundsen, LIS Åshild Hana, LIS Ingvild B Pedersen. Foran overlege Hege Kileng

Et godt sted for læring

Utdanning av nye LIS-leger er en sentral del av arbeidet ved seksjonen. Det er til enhver tid nye kolleger som får opplæring i endoskopi.  I 2018 planlegges også endoskopi som en del av UNNs nye simuleringssenter. Vi har tre LIS B-gren-stillinger og en av disse er satt av til en såkalt gjennomstrømmingsstilling for LIS-leger som er ansatt ved andre sykehus i landsdelen.

Nordnorsk samarbeide

Vi legger stor vekt på samarbeidet med andre sykehus og primærleger. I landsdelen har vi også Nordnorsk gastroenterologisk selskap (NNGS, www.nngs.no) som er et viktig forum for å treffe gastrointeresserte kolleger fra andre sykehus.

Tabell 1: Antall prosedyrer i 2017

Tabell 1: Antall prosedyrer i 2017

 

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook