Rekruttering til gastroenterologien Hvordan skal man sikre nye gastroenterologer i fremtiden, og beholde de vi har i dag?

Å rekruttere og beholde leger har vært et sentralt samtaleemne i lang tid, og spesielt sett i lys av sommerens aksjon om arbeidsbelastning. Gastroenterologi er fortsatt populært blant indremedisinske leger i spesialisering (LIS). Det hjelper derimot lite når nær alle landets sykehus har til dels store utfordringer med å rekruttere til indremedisin. Utviklingen virker å eskalere. Vi håper dette temaet engasjerer under neste års lunsjmøte på Lillehammer.

Presset helsevesen

Det norske helsevesenet er under press. En rekke legespesialiteter melder om manglende legedekning. Flere sykehus i landet mangler også gastroenterologer. Sykehusene har over tid vært underlagt et konstant krav om effektivisering. Samtidig ser vi en aldrende befolkning, hvor tilgang til flere medisiner og stadig mer avansert teknologi virker å kreve mer oppfølging og økt menneskelig kompetanse, ikke mindre. Forventningen til helsetjenesten både blant politikere og befolkningen fortsetter å øke, budsjettene forblir stramme, mens debatten om hva vi skal nedprioritere hittil har vært fraværende. Mange opplever at de økonomiske kravene er styrende, ikke faget. Alt dette er trolig bidragsgivende til at flere og flere kolleger søker seg over til private aktører.

I mange år har vi blitt varslet om en fastlegekrise, med vakante pasientlister i mange kommuner. Flere kommuner har nå med hell gjennomført store organisatoriske grep for å møte utfordringene, og har med det også blitt en større utfordrer til sykehusene i rekrutteringen av unge leger. For det er ikke lenger bare mangel på legespesialister, men nesten alle landets sykehus kjenner nå på til dels store utfordringer med å rekruttere LIS til indremedinske fag. Dette er bekymringsfullt og vil påvirke oss alle.

Vellykket endoskopskole

Behovet for flere gastroenterologer har også vært varslet i flere år. I forbindelse med utrullingen av tarmscreeningprosjektet ble det tidlig klart at man måtte ha flere leger for å ta unna det forventede økte volumet av undersøkelser. Det har blitt tildelt øremerkede midler både til utdanningstiltak, utstyr og nye stillinger. Disse tiltakene har til dels vært vellykket, blant annet har Endoskopiskolen vært et suksessprosjekt som har bidratt til bedre utdanning og kvalitet innen endoskopi.

Rekrutteringen til indremedisin har i løpet av de siste årene blitt stadig vanskeligere på nær alle landets sykehus. Selv om gastroenterologi fortsatt virker å være et populært fag hos leger i spesialisering blant de indremedisinske fagene, hjelper det lite når rekrutteringen svikter etter LIS1. Vi ser en liknende trend i hele Europa. Rekrutteringssituasjonen var et av hovedtemaene i siste møte i den europeiske spesialistkomiteen, der Elisabeth Steinsvik i FUNGF-styret sitter som LIS-representant for European Junior Doctors.

Rekrutteringsdebatt på Lillehammer 2024

Hvordan får vi som fagmiljø unge leger til å velge gastroenterologi som sin yrkesvei? Hvordan sikrer vi rekruttering til vårt fagområde i et stadig mer presset helsevesen, og hvordan holder vi våre sykehusavdelinger konkurransedyktige mot andre spesialiteter men også private aktører? Hva kan henholdsvis seksjonslederen, overlegen og utdanningskandidatene selv gjøre både for å bedre rekrutteringen og beholde legene vi har i dag?

Fagutvalg for utdanningskandidater i gastroenterologi (FUNGF) 2023-25 består av, fra venstre: Andreas Aass-Engstrøm (leder), Magnus Stokstad Backer, Kristin Nordgaard, Elisabeth K. Steinsvik og Elisabeth Rekkedal. Åsmund Tyvand Tveit var ikke tilstede da bilde ble tatt.

 

Fagutvalget for utdanningskandidater i NGF (FUNGF) er det organisatoriske talerøret for leger i spesialisering innen gastroenterologi og driver aktivt organisatorisk arbeid nasjonalt og internasjonalt i saker som er aktuelle for denne gruppen. Styret har representanter fra ulike helseforetak i nesten alle landsdeler.

Naturlig nok er kvalitet på spesialistutdanningen et av de viktigste fokusområdene for FUNGF. Vi ser med stor bekymring på utfordringene knyttet rekruttering og utdanning til vårt fag, og mener det er på høy tid å sette søkelyset på dette. Vi er derfor glad for å ha fått muligheten til å arrangere et lunsjmøte om rekruttering og utdanning av gastroenterologer på det kommende årsmøtet på Lillehammer.

Innledere:

  • Ingeborg Henriksen (Leder i Yngre legers forening): Hvor blir det av dagens unge leger og hva kan vi gjøre for å rekruttere og beholde de i sykehusene?
  • Trond Engjom (seksjonsoverlege gastromedisin, Haukeland sykehus): Hvordan kan en som leder bidra til å rekruttere og beholde utdanningskandidater i gastromedisin?
  • Cecile Normann Birkeli (PhD stipendiat/forsker i Legeforskningsinsituttet/ LEFO): Hva er god veiledning for LIS i indremedisin?

Panelet består av innlederne samt Magnus Stokstad Backer, som er styremedlem i FUNGF og konstituert overlege ved St. Olavs hospital/Kristiansund sykehus. Debatten ledes av Andreas Aass- Engstrøm (leder i FUNGF og konstituert overlege, Sykehuset i Vestfold) og Elisabeth Steinsvik (styremedlem FUNGF og PhD/LIS2/3, Haukeland sykehus).

Vi gleder oss til en god debatt om et viktig tema som berører både unge og erfarne gastroenterologer i hele landet! Spesielt håper vi at vi ser mange leger i spesialisering på årsmøtet på Lillehammer i februar. I tillegg til lunchmøtet vil FUNGF som tidligere stille med en egen stand, hvor vi gjerne tar en prat mellom slagene.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook